ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УСТАТКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: заклад ресторанного господарства, обладнання, ефективність використання устаткування, коефіцієнт використання встановленого устаткування, відвідуваність, анкетування, блекаут

Анотація

Мета наукової статті полягає у дослідженні ефективності використання ресторанного обладнання. Дослідження проводилось шляхом опитування барменів, кухарів та менеджера; розрахунком фактичного коефіцієнта використання встановленого устаткування. Результати опитування показали, що не все устаткування ресторану використовується ефективно. Запропоновано замінити обладнання на більш ефективне. У виробничому процесі ресторану слід задіяти більш дороге обладнання, яке більшу частину часу простоює, деяке обладнання купити, а частину необхідно замінити. Досліджено використання ресторанного обладнання під час блекауту у 2022-2023 рр. Виявлено, що ефективність використання устаткування ресторану зменшилась. Отримані результати можуть бути використані в практичній діяльності досліджуваного ресторану для підвищення його конкурентоспроможності та прибутковості.

Посилання

Єгупова І. М. Особливості функціонування закладів ресторанного господарства: монографія / за заг. наук. ред. В. Г. Герасименко. Одеса: ОНЕУ, 2016. 262 с.

Завадинська О.Ю. Інноваційні технології господарювання в ресторанному господарстві: ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. N 2. 2018. С.93¬101.

Заплетніков І.М., Пільненко А.К., Топольник В.Г. Оцінка технічного рівня та якості машин для нарізання гастрономії. Обладнання та технології харчових виробництв: Тематичний збірник наукових праць. Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. Вип. 30. С. 268¬276.

Івашина Л.Л. Перспективи розвитку ресторанного бізнесу як складника індустрії гостинності. Економіка і суспільство. Випуск 14, 2018. С.597¬599.

Крекотень Є. Г. Перспективність освітлення виробничих приміщень світлодіодними лампами. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2018 р. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. С. 135.

Кузьмін О.В., Кійко В.В., Акімова Л.М., Бондарчук С.М. Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посіб. Херсон : Олді-плюс, 2018. 276 с.

Кузьмін О.В., Постоянкін І.С. Розробка елементів системи управління якістю у технологічному відділі готельно-ресторанного закладу. Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : Міжнародна науково-практична конференція (24 вересня 2015 р.). К.: НУХТ, 2015. С. 157¬158.

Лебеденко Т.Е. (2020). Енергозберігаючі технології в ресторанному господарстві URL: https://tourlib.net/statti_ukr/lebedenko.htm

Ресторан «Адмірал» URL: https://admiral.ck.ua/

Ряшко Г. М. Використання новітнього обладнання із метою створення високоефективних технологій на підприємствах ресторанного господарства. Наукові праці ОНАХТ. 2012. № 40. С. 271 – 276.

Самодай В.П., Кравченко А.І. Організація ресторанної справи: навч. посібн. Суми : Вид-во СумПДУ ім. А.С. Макаренка, 2015. 424 с.

Топольник В.Г. Оцінка технічного рівня та якості кондиціонерів спліт-систем у приміщеннях готельно-ресторанних закладів. Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки Донецьк: ДонНУЕТ. 2013. № 1 (57). С. 93¬103.

Оpendatabot. URL: https://opendatabot.ua/analytics/cafe-in-blackout

Yehupova I. M. (2016). Osoblyvosti funktsionuvannia zakladiv restorannoho hospodarstva [Peculiarities of the functioning of restaurant establishments]. Odesa: ONEU [in Ukrainian].

Zavadynska O.Iu. (2018). Innovatsiini tekhnolohii hospodariuvannia v restorannomu hospodarstvi: restorannyi i hotelnyi konsaltynh [Innovative management technologies in the restaurant industry: restaurant and hotel consulting]. Innovatsii – Innovations, 2, 93¬101 [in Ukrainian].

Zapletnikov I.M., Pilnenko A.K., Topolnyk V.H. (2012). Otsinka tekhnichnoho rivnia ta yakosti mashyn dlia narizannia hastronomii [Evaluation of the technical level and quality of machines for slicing gastronomy]. Tematychnyi zbirnyk naukovykh prats - Thematic collection of scientific papers, Donetsk: DonNUET, vol. 30. 268¬276

Ivashyna L.L. (2018). Perspektyvy rozvytku restorannoho biznesu yak skladnyka industrii hostynnosti [Prospects for the development of the restaurant business as a component of the hospitality industry]. Ekonomika i suspilstvo - Economy and society, vol. 14, 597¬599 [in Ukrainian].

Krekoten Ye. H. (2018). Perspektyvnist osvitlennia vyrobnychykh prymishchen svitlodiodnymy lampamy [The prospect of lighting industrial premises with LED lamps]. Materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Prykladni naukovo-tekhnichni doslidzhennia" - Materials of the II international scientific and practical conference "Applied scientific and technical research" (Ivano-Frankivsk, April 3-5, 2018). Ivano-Frankivsk: Symphony forte [in Ukrainian].

Kuzmin O.V., Kiiko V.V., Akimova L.M., Bondarchuk S.M. (2018). Obladnannia zakladiv restorannoho hospodarstva [Equipment of restaurant establishments]. Kherson: Oldi-plus, 276

Kuzmin O.V., Postoiankin I.S. Rozrobka elementiv systemy upravlinnia yakistiu u tekhnolohichnomu viddili hotelno-restorannoho zakladu [Development of elements of the quality management system in the technological department of the hotel and restaurant establishment]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia - International scientific and practical conference (Kyiv, September 24, 2015). Kyiv : NUKHT. 157¬158

Lebedenko T.E. (2020). Enerhozberihaiuchi tekhnolohii v restorannomu hospodarstvi [Lebedenko T.E. Energy-saving technologies in the restaurant business]. Retrieved from https://tourlib.net/statti_ukr/lebedenko.htm [in Ukrainian].

Restoran «Admiral» [Restaurant "Admiral"]. URL: https://admiral.ck.ua/

Riashko H. M. (2012). Vykorystannia novitnoho obladnannia iz metoiu stvorennia vysokoefektyvnykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh restorannoho hospodarstva [The use of the latest equipment in order to create highly effective technologies at the enterprises of the restaurant industry]. Naukovi pratsi ONAKhT - Scientific works of ONAKHT, 40, 271¬276

Samodai V.P., Kravchenko A.I. (2015). Orhanizatsiia restorannoi spravy [Organization of the restaurant business]. Sumy : Vyd-vo SumPDU im. A.S. Makarenka [in Ukrainian].

Topolnyk V.H. (2013). Otsinka tekhnichnoho rivnia ta yakosti kondytsioneriv split-system u prymishchenniakh hotelno-restorannykh zakladiv [Evaluation of the technical level and quality of air conditioners of split systems in the premises of hotel and restaurant establishments]. Visnyk DonNUET. Tekhnichni nauky Donetsk: DonNUET - Bulletin DonNUET. Technical Sciences Donetsk: DonNUET, 1(57), 93¬103

Оpendatabot. URL: https://opendatabot.ua/analytics/cafe-in-blackout

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Братіцел, М., Даниленко, О., & Красовський, С. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УСТАТКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-37
Розділ
ЕКОНОМІКА