ЦИФРОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Ключові слова: цифрові технології, інформаційні технології, цифрова економіка, екосистема цифрової економіки, великі дані, блокчейн-технології, цифрові фінансові активи

Анотація

У новій парадигмі розвитку світової економіки цифрові технології розглядаються як головний продуктивний ресурс, який сприяє зростанню благополуччя суспільства. Використання організаціями та, насамперед, підприємствами реального сектору економіки сучасних комп'ютерних та інформаційних систем є найбільш важливою умовою їх ефективного функціонування за умов цифрової економіки. У статті представлені висновки щодо аналізу ступеня інформатизації українських організацій; систематизуються переваги та ризики основних сегментів екосистеми цифрової економіки; актуалізуються фактори, що гальмують цифровізацію діяльності на вітчизняних підприємствах. До стримуючих факторів віднесено: високу вартість рішень; існуючий розрив між технічним забезпеченням компаній та вимогами, що пред'являються до IT-обладнання для роботи у цифровому середовищі; брак кваліфікованих фахівців у цій галузі; неякісні дані, які не виправдовують очікування керівників деяких компаній у миттєвому прориві; побоювання щодо конфіденційності інформації та ризики у разі її витоку. Отримані результати дослідження сприяють розвитку парадигми цифрової економіки, центральними елементами якої є екосистема, соціально-економічні та правові відносини між її суб’єктами.

Посилання

Бурдяк М.І., Томашук І.В. Загальні аспекти застосування цифрових технологій у діяльності аграрних підприємств. Управління змінами та інноваціями. 2023. № 7. С.12¬18.DOI: https://doi.org/10.32782/CMI/2023-7-2

Державна служба статистики України. URL: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/9-6-1/ (дата звернення: 12.10.2023)

Коляденко С.В. Використання ланцюгів постачання в умовах діджиталізації економіки. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. № 25 (2). С. 41¬52.

Лебідь О.В. Цифрова трансформація галузей економіки в Україні у воєнний час. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 141¬156. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-2-10

Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах цифрової економіки: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 листопада 2020 року. [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 121 с.

Солона О.В. Застосування цифрових технологій в аграрному виробництві. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 19-25. DOI: https://doi.org/10.37128/2520-6168-2022-3-3

Струтинська І.В. Малий та середній бізнес у реалізації концепції розвитку цифрової економіки України. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. № 4’[45]. 2019. С. 57¬63.

Тертичний Я.С. Детермінанти впливу цифрового бізнесу на глобальний економічний розвиток. Економiка i органiзацiя управлiння •№ 4 (24) 2016. С. 363¬368

Тенденції використання Інтернету у світі. URL: https://zhuk.ua/istoriyi-ta-fakty/tendentsii-vikoristannya-internetu-u-sviti/ (дата звернення: 11.10.2023)

Ткаченко В.В., Климчук М.М. Імперативи цифрової економіки в розвитку методології управління підприємством. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип.42. 2019. С.3¬18.

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа" (2021 - 2027). URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU22050 (дата звернення: 11.10.2023)

Що таке CRM система? URL: https://snov.io/glossary/ua/customer-relationship-management-crm-ua/ (дата звернення: 11.10.2023)

Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А. Аналіз розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами. Бізнес інформ № 5 ’2022. С. 40¬56

Цифрова трансформація бізнесу: зміна стратегій і моделей розвитку. Віртуалізація як каталізатор суспільних трансформацій. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Strizhkova19Mono/Strizhkova 19Mono%20(4).pdf (дата звернення: 10.10.2023)

Чиков І.А. Цифрова трансформація економіки: сутність, проблеми, особливості. Підприємництво та інновації. 2022. № 25. С. 97-102. DOI: 10.32782/2415-3583/25.16

Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Особливості використання цифрових технологій в агробізнесі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. № 3 (36). С. 109¬116. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.36-17

ERP-системи: поняття, переваги, компоненти. URL: https://www.kursak.com/erp-systemy-poniattia-perevahy-komponenty/ (дата звернення: 11.10.2023)

Burdyak, M.I., & Tomashuk, I.V. (2023). Zahalni aspekty zastosuvannia tsyfrovykh tekhnolohii u diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv. [General Aspects of Applying Digital Technologies in the Activities of Agricultural Enterprises], Change Management and Innovation, No. 7, pp. 12-18. DOI: https://doi.org/10.32782/CMI/2023-7-2 (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]. URL: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/9-6-1/ (accessed on October 12, 2023)

Koliadenko S.V. (2021). Vykorystannia lantsiuhiv postachannia v umovakh didzhytalizatsii ekonomiky. [The Use of Supply Chains in the Context of Digitalization of the Economy]. Social-Economic Problems and the State. No. 25 (2). P. 41¬52.

Lebid, O.V. (2022). Tsyfrova transformatsiia haluzei ekonomiky v Ukraini u voiennyi chas. [Digital Transformation of Economic Sectors in Ukraine in Wartime], Economics, Finance, Management: Current Issues of Science and Practice, No. 2 (60), pp. 141-156. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-2-10 (in Ukrainian)

Rozvytok subiektiv ekonomichnoi diialnosti v umovakh tsyfrovoi ekonomiky. [Development of Economic Entities in the Context of the Digital Economy] (2022). Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Kharkiv: O.M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy and others. (in Ukrainian)

Solona, O.V. (2022). Zastosuvannia tsyfrovykh tekhnolohii v ahrarnomu vyrobnytstvi. [Application of Digital Technologies in Agricultural Production], Equipment, Energy, Transport of the AIC, No. 3 (118), pp. 19-25. DOI: https://doi.org/10.37128/2520-6168-2022-3-3

Strutinska, I.V. (2019). Malyi ta serednii biznes u realizatsii kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky Ukrainy. [Small and Medium Business in the Implementation of the Concept of the Development of Ukraine's Digital Economy], Sustainable Economic Development, International Scientific-Production Journal, No. 4’[45], pp. 57¬63.

Tertychny, Y.S. (2016). Determinanty vplyvu tsyfrovoho biznesu na hlobalnyi ekonomichnyi rozvytok. [Determinants of the Impact of Digital Business on Global Economic Development]. Economics and Organization of Management, No. 4 (24), pp. 363¬368. (in Ukrainian)

Tendentsii vykorystannia Internetu u sviti. [Trends in Internet Usage Worldwide]. URL: https://zhuk.ua/istoriyi-ta-fakty/tendentsii-vikoristannya-internetu-u-sviti/ (Accessed: October 11, 2023)

Tkachenko, V.V., & Klymchuk, M.M. (2019). Imperatyvy tsyfrovoi ekonomiky v rozvytku metodolohii upravlinnia pidpryiemstvom. [Imperatives of the Digital Economy in the Development of Enterprise Management Methodology]. Ways to Improve Construction Efficiency in Market Relations Formation Conditions, Issue 42, pp. 3-18. (in Ukrainian)

Uhoda mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom pro uchast Ukrainy u prohrami Yevropeiskoho Soiuzu "Tsyfrova Yevropa. [Agreement between Ukraine and the European Union on Ukraine's Participation in the European Union Program 'Digital Europe' (2021 - 2027)]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU22050 (Accessed: October 11, 2023)

Shcho take CRM systema? [What Is a CRM System?]. URL: https://snov.io/glossary/ua/customer-relationship-management-crm-ua/ (Accessed: October 11, 2023)

Khustova, V.Ye., Reshetnyak, O.I., Khustov, M.M., Zinchenko, V.A. (2022). Analiz rozvytku IKT-sfery v Ukraini za mizhnarodnymy indeksamy ta reitynhamy. [Analysis of the ICT Sector Development in Ukraine According to International Indices and Rankings], Business Inform, No. 5. P. 40-56. (in Ukrainian)

Tsyfrova transformatsiia biznesu: zmina stratehii i modelei rozvytku. Virtualizatsiia yak katalizator suspilnykh transformatsii. [Digital Business Transformation: Changing Strategies and Development Models. Virtualization as a Catalyst for Social Transformations]. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Strizhkova19Mono/ Strizhkova%2019Mono%20(4).pdf (Accessed: October 10, 2023)

Chykov I.A. (2022). Tsyfrova transformatsiia ekonomiky: sutnist, problemy, osoblyvosti. [Digital Transformation of the Economy: Essence, Problems, Features]. Entrepreneurship and Innovation. No. 25. P. 97¬102. DOI: 10.32782/2415-3583/25.16. (in Ukrainian)

Yurchuk N.P., Kiporenko S.S. (2022). Osoblyvosti vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v ahrobiznesi. [Features of Using Digital Technologies in Agribusiness]. Eastern Europe: Economics, Business, and Management. No. 3 (36). P. 109-116. DOI: https://doi.org/10.32782 /easterneurope.36-17. (in Ukrainian)

ERP-systemy: poniattia, perevahy, komponenty. [ERP Systems: Concepts, Advantages, Components]. URL: https://www.kursak.com/erp-systemy-poniattia-perevahy-komponenty. (Accessed: October 11, 2023)

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Лебідь, О. (2023). ЦИФРОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-19
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ