ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

  • Юлія Перегуда Національний університет біоресурсів і природокористування України, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-1434-2509
Ключові слова: аграрна продукція, регулювання, експорт, імпорт, тваринництво, конкурентоспроможність, розвиток, міжнародна торгівля

Анотація

В умовах глобалізації формується єдина економічна система, яка характеризується асиметричним розвитком її елементів, що зумовлено особливостями та відмінностями між країнами в процесі їх інтеграції. Основним завданням є забезпечення ефективного функціонування економічних систем та мінімізація ризиків, а також негативних тенденцій, спричинених глобальними трансформаціями. Однією з таких нагальних проблем є уповільнення та недопущення поглиблення світової продовольчої кризи. Політика захисту імпорту, внутрішньої підтримки та цінових інтервенцій все ще залишається актуальною в багатьох країнах, що розвиваються, і її вплив зростає, що відображає зростаюче значення цих країн на міжнародних ринках і в торгівлі. Мета – проаналізувати особливості становлення та розвитку експорту та імпорту аграрної продукції через оцінку існуючих об’єктивних чинників впливу та геополітичних ризиків сучасності. Одним з найскладніших викликів сьогодення є запобігання продовольчій кризі. За оцінками експертів ООН, вона є найгіршою за останні 50 років розвитку людства і вимагає негайного реагування з боку урядів для уникнення катастрофи. Слід зазначити, що проблеми продовольчої безпеки безпосередньо залежать від розвитку агропромислового сектору, який на сьогодні є основою нарощування експортного потенціалу, чинником забезпечення національної продовольчої безпеки та задоволення попиту населення на основні групи сільськогосподарської продукції. Ефективність використання експортного потенціалу значною мірою визначає фінансову стабільність держави. У свою чергу, ця проблема є особливо важливою для сільськогосподарських виробників, оскільки сучасні глобалізаційні процеси світової економіки посилили конкуренцію як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках. Основною формою реалізації експортного потенціалу є європейський експорт.

Посилання

Al-Ababneh H.A., Osmonova A., Dumanska I., Matkovskyi P., Kalynovskyy A. Analysis of export of agricultural products in the context of the global food crisis. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 4. Pp. 5–26. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.01

Khan Z.A., Koondhar M.A., Aziz N., Ali U. and Tianjun L. (2020) Revisiting the effects of relevant factors on Pakistan’s agricultural products export. Agricultural Economics–Czech, vol. 66, pp. 527–541. DOI: https://doi.org/10.17221/252/2020-AGRICECON

Koppenberg M., Bozzola M., Dalhaus T. and Hirsch St. (2021) Mapping potential implications of temporary COVID‐19 export bans for the food supply inimporting countries using precrisis trade flows. Agribusiness, vol. 37, is. 1, pp. 25–43. DOI: https://doi.org/10.1002/agr.21684

OECD – FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2013-2022. URL: https://www.oecd.org/berlin/OECD-FAO%20Highlights_FINAL_with_Covers%20(3).pdf

OECD (2020), Agriculture and fisheries. URL: http://www.oecd.org/agriculture

Richardson, K., Chigozie, N. N. and Chinenye, E. I.(2020), Potential impacts of free trade areas and common currency on sustainable agricultural export in Africa. Journal of Public Affairs, e2392. DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2392

Вдовенко Н.М., Кукса І.М., Ільїн В.Ю., Сахацький М.М. Інноваційна стратегія формування безпекової системи управління інноваційним розвитком агропродовольчої сфери в умовах діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 5 (252). С. 26–33.

Коваль В., Вдовенко Н., Зось-Кіор М. Регулювання сільського розвитку для експорту органічної аграрної продукції в нових умовах розвитку міжнародної торгівлі та децентралізації. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2023. Вип. 38. С. 331–337. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/934

Коробова Н.М., Зось-Кіор М.В., Вдовенко Н.М., Маргасова В.Г. Оптимізація ринкових механізмів у сфері економіки равликівництва в Україні та світі. Академічні візії. 2023. Вип. 22. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/603

Al-Ababneh H.A., Osmonova A., Dumanska I., Matkovskyi P., Kalynovskyy A. (2021) Analysis of export of agricultural products in the context of the global food crisis. Agricultural and Resource Economics. Vol. 7. No. 4. Pp. 5–26. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.01

Khan Z.A., Koondhar M.A., Aziz N., Ali U. and Tianjun L. (2020) Revisiting the effects of relevant factors on Pakistan’s agricultural products export. Agricultural Economics–Czech, vol. 66, pp. 527–541. DOI: https://doi.org/10.17221/252/2020-AGRICECON

Koppenberg M., Bozzola M., Dalhaus T. and Hirsch St. (2021) Mapping potential implications of temporary COVID‐19 export bans for the food supply inimporting countries using precrisis trade flows. Agribusiness, vol. 37, is. 1, pp. 25–43. DOI: https://doi.org/10.1002/agr.21684

OECD – FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2013-2022. URL: https://www.oecd.org/berlin/OECD-FAO%20Highlights_FINAL_with_Covers%20(3).pdf

OECD (2020), Agriculture and fisheries. Available at: http://www.oecd.org/agriculture

Richardson, K., Chigozie, N. N. and Chinenye, E. I.(2020), Potential impacts of free trade areas and common currency on sustainable agricultural export in Africa. Journal of Public Affairs, e2392. DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2392

Vdovenko N.M., Kuksa I.M., Ilin V.Iu., Sakhatskyi M.M. (2022) Innovatsiina stratehiia formuvannia bezpekovoi systemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom ahroprodovolchoi sfery v umovakh didzhytalizatsii [Innovative strategy for the formation of a security management system for the innovative development of the agri-food sector in the conditions of digitalization]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no 5 (252), pp. 26–33.

Koval V., Vdovenko N., Zos-Kior M. (2023) Rehuliuvannia silskoho rozvytku dlia eksportu orhanichnoi ahrarnoi produktsii v novykh umovakh rozvytku mizhnarodnoi torhivli ta detsentralizatsii [Regulation of rural development for the export of organic agricultural products in the new conditions of international trade development and decentralization]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna. Seriia yurydychna, no. 38, pp. 331–337. Available at: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/934

Korobova N.M., Zos-Kior M.V., Vdovenko N.M., Marhasova V.H. (2023) Optymizatsiia rynkovykh mekhanizmiv u sferi ekonomiky ravlykivnytstva v Ukraini ta sviti [Optimization of market mechanisms in the field of snail farming economy in Ukraine and the world]. Akademichni vizii, no. 22. Available at: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/603

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Перегуда, Ю. (2023). ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-92
Розділ
ЕКОНОМІКА