ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: глобалізація, фінансова стабільність, партнерські відносини, стратегічне планування, оптимізація витрат, управління ризиками

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу глобалізації на фінансову стабільність підприємств та розробці стратегій її забезпечення. У контексті сучасних економічних викликів глобалізація може впливати як позитивно, так і негативно на фінансову стабільність компаній. Стаття розглядає ключові фактори цього впливу, а також пропонує ефективні стратегії для забезпечення фінансової стабільності підприємств у умовах глобалізації. Особлива увага приділяється таким аспектам, як диверсифікація діяльності, створення резервних фондів, оптимізація витрат, розробка довгострокової стратегії, інвестування в інновації, управління ризиками та підвищення кваліфікації персоналу. Результати дослідження можуть бути корисними для керівників підприємств, фінансових аналітиків та інших фахівців у сфері бізнесу. Стаття також акцентує увагу на важливості партнерських відносин у контексті глобалізації. Зокрема, розглядається, як міцні партнерські відносини можуть сприяти фінансовій стабільності підприємств, допомагаючи їм адаптуватися до змінних умов ринку, знаходити нові можливості для росту та забезпечувати свою довгострокову стабільність. Висвітлюються практичні рекомендації з підвищення ефективності партнерської співпраці, включаючи методи зміцнення довіри, оптимізацію комунікаційних процесів та розробку взаємовигідних угод. Визначається, що у сучасному світі, де глобалізація стає все більш визначальним фактором, адаптація до змін, гнучкість та здатність до швидкого прийняття рішень є ключовими для забезпечення фінансової стабільності підприємств. Тому стратегічне планування, інновації та підвищення кваліфікації персоналу повинні стати пріоритетами для кожного підприємства, яке прагне до успіху на глобальному ринку. Розглядається роль корпоративної культури та її вплив на взаємодію з міжнародними партнерами. Розуміння культурних особливостей, цінностей та очікувань партнерів може сприяти побудові довірливих та тривалих відносин. Особливий акцент робиться на важливості технологічної адаптації. Інтеграція новітніх технологій може допомогти підприємствам оптимізувати їхні операції, підвищити продуктивність та забезпечити конкурентні переваги в глобальному масштабі.

Посилання

Топій І.І. Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 6. С. 505–509.

Висоцька І.Б. Проблеми забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2012. Випуск 2. С. 33.

Короліщук Л.П. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку. Економіка АПК. 2006. № 9. С. 81–87.

Керанчук Т.Л. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки. Економіка України. 2000. № 1. С. 83–87.

Чаленко Н.В. Шляхи забезпечення фінансової стабільності підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 6 (157). С. 135–139.

Олійник Л.В. Стратегічні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 118–124.

Грабовський І.С., Якименко А.М. Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства. Економічна наука. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 64–70.

Topij I.I. (2016) Finansova stabilnist pidpryemstva yak zaporuka jogo rozvytku v umovax rynkovoyi ekonomiky [The financial stability of the enterprise as a guarantee of its development in a market economy]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, no 6, pp. 505–509.

Vysoczka I.B. (2012) Problemy zabezpechennya stabilnosti ta stijkosti finansovoyi systemy Ukrayiny [Problems of ensuring stability and sustainability of the financial system of Ukraine]. Naukovyj visnyk Lvivskogo derzhavnogo universytetu vnutrishnix sprav. Seriya ekonomichna, no 2, p. 33.

Korolishhuk L.P. (2006) Finansova stijkist akcionernogo tovarystva yak umova jogo ekonomichnogo rozvytku [The financial stability of a joint stock company as a condition of its economic development]. Ekonomika APK, no 9, pp. 81–87.

Keranchuk T.L. (2000) Finansova stabilnist pidpryemstva i metodychni aspektyyiyi ocinky [Financial stability of the enterprise and methodological aspects of its assessment]. Ekonomika Ukrayiny, no 1, pp. 83–87.

Chalenko N.V. (2014) Shlyaxy zabezpechennya finansovoyi stabilnosti pidpryemstva [Ways to ensure the financial stability of the enterprise]. Formuvannya rynkovyh vidnosyn v Ukrayini, no 6 (157), pp. 135–139.

Olijnyk L.V. (2017) Strategichni napryamy zabezpechennya finansovoyi stabilnosti pidpryemstva [Strategic directions of ensuring the financial stability of the enterprise]. Finansy, oblik, banky, no 1 (22), pp. 118–124.

Grabovskyi I.S., Yakymenko A.M. (2016) Metodychni aspekty formuvannya ta ocinky zony finansovoyi stabilnosti pidpryemstva [Methodological aspects of the formation and assessment of the zone of financial stability of the enterprise]. Ekonomichna nauka. Ekonomika ta derzhava, no 1, pp. 64–70.

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Ананьєва, Ю. (2023). ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-14
Розділ
ЕКОНОМІКА