КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ЯК БАЗИС ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: дуальна форма набуття фахових компетенцій, освітній процес, вища освіта, компетентнісний підхід, організації науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти, учасники освітнього процесу, стейкхолдери університету, економічний ефект

Анотація

Інноваційність управління закладом вищої освіти визначається новими умовами та вимогами до освітньої діяльності з боку держави, суспільства та ринку праці. У зв'язку з цим зростає складність управління освітньою діяльністю, оскільки збільшується кількість зв'язків закладу вищої освіти зі сферою виробництва; зростає необхідність максимально орієнтуватися на актуальні та перспективні потреби ринку праці; виникають нові управлінські функції у зв'язку з використанням дуальної системи навчання. Необхідно зазначити, що саме компетентнісний підхід, що акцентує увагу на результаті дуальної форми здобуття освіти, здатності випускника закладу вищої освіти діяти в різних проблемних ситуаціях, пов'язаних як з професійною діяльністю, так і з життєвим самовизначенням. Метою статті є з’ясувати та охарактеризувати особливості організації науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти з урахуванням ідей та положень компетентнісного підходу при організації дуальної форми набуття фахових компетенцій. Визначено, що компетентнісний підхід, що акцентує увагу на результаті дуальної освіти, здатності випускника закладу вищої освіти діяти у різних проблемних ситуаціях, пов'язаних як з професійною діяльністю, так і з життєвим самовизначенням. Доведено, що активізація науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти покликана надавати компетентну допомогу та підтримувати ініціативні прояви здобувачів вищої освіти у визначенні своїх науково-дослідних інтересів та знаходженні оптимальної галузі для дослідницької самореалізації, вибудовування взаємозв'язку науково-дослідної діяльності з майбутньою професійною областю.

Посилання

Чернявський В. Методичні засади впровадження компетентнісного підходу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2017. № 1. С. 383–391. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137647

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 47–53.

Про схвалення стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки: розпорядження Каб. Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki

Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Каб. Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text

Луняшек В. Компетентнісний підхід як методологія професійного розвитку працівника освіти. Нова педагогічна думка. 2020. №2 (102). С. 37–44. DOI: https://doi.org/10.37026/2520-6427-2020-102-2-37-45

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: Наказ МОНУ від 18.04.2017 р. № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 620/30488. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 н.р.: Лист МОНУ від 22.12.2022 р. № 3/5695-22. URL: https://imzo.gov.ua/2023/02/02/lyst-imzo-vid-30-01-2023-21-08-118-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2022-2023-navchal-nomu-rotsi/

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з галузей знань і спеціальностей: Лист ІМЗО від 04.03.2021 р. № 22.1/10-482. URL: https://imzo.gov.ua/2021/03/05/lyst-imzo-vid-04-03-2021-22-1-10-482-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-robitz-haluzey-znan-i-spetsial-nostey/

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з галузей знань і спеціальностей: Лист ІМЗО від 28.07.2021 р. № 865. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robit-z-prirodnichih-tehnichnih-ta-gumanitarnih-nauk/

Крамаренко І. С., Іртищева І. О., Надточій І. І., Гришина Н. В., Іщенко О. А. Концептуальні компоненти дуальної форми набуття фахових компетенцій у системі вищої освіти: реалії сьогодення та технології імплементації в умовах четвертої промислової революції. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 2. С. 270–276.

Крамаренко І. С., Надточій І. І., Гришина Н. В. Дуальна форма набуття компетенцій у сфері вищої освіти: світовий досвід впровадження та інтеграція України. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 1. С. 373–378.

Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk I., Boiko Y., Kramarenko I., Trushlyakova A. Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System. Advances in Intelligent Systems and Computing. 4th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Future Applications, IHIET – AI 2021, 28-30 April 2021. Volume 1378 AISC. P. 635–642.

Cherniavskyi V. (2017) Metodychni zasady vprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu [Methodological principles of implementation of the competence approach]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University, vol. 1, рр. 383–391. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906. 1.2017.137647 (in Ukrainian)

Bibik N. M. (2004) Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia. Kompetentisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency approach: reflexive analysis of application. Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv : "K.I.S.", рр. 47–53. (in Ukrainian)

Pro skhvalennia stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky: rozporiadzhennia Kab. Ministriv Ukrainy vid 23 liutoho 2022 r. № 286-r [On the approval of the strategy for the development of higher education in Ukraine for 2022-2032: order of the Cabinet of Ministers. of the Ministers of Ukraine dated February 23, 2022 No. 286-r]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki

Pro skhvalennia Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity: rozporiadzhennia Kab. Ministriv Ukrainy vid 19 veresnia 2018 r. № 660-r [On the approval of the Concept of training specialists in a dual form of education: order of the Cabinet of Ministers. of the Ministers of Ukraine dated September 19, 2018 No. 660-r]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text

Lunyashek V. (2020) Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoho rozvytku pratsivnyka osvity [Competency approach as a methodology of professional development of an education worker], Nova pedahohichna dumka – A new pedagogical thought, vol. 2 (102), рр. 37–44. DOI: https://doi.org/10.37026/2520-6427-2020-102-2-37-45

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Vseukrainskyi konkurs studentskykh naukovykh robit z haluzei znan i spetsialnostei: Nakaz MONU vid 18.04.2017 r. № 605, zareiestrovanoho u Ministerstvi yustytsii Ukrainy 15 travnia 2017 r. za № 620/30488 [On the approval of the Regulations on the All-Ukrainian Competition for Student Research Papers in the Fields of Knowledge and Specialties: MONU Order No. 605 dated April 18, 2017, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on May 15, 2017 under No. 620/30488]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text (in Ukrainian)

Pro provedennia Vseukrainskoho konkursu studentskykh naukovykh robit z haluzei znan i spetsialnostei u 2022/2023 n.r.: Lyst MONU vid 22.12.2022 r. № 3/5695-22 [About the holding of the All-Ukrainian competition for student scientific works in fields of knowledge and specialties in 2022/2023: Letter of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology dated 12.22.2022 No. 3/5695-22]. Available at: https://imzo.gov.ua/2023/02/02/lyst-imzo-vid-30-01-2023-21-08-118-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2022-2023-navchal-nomu-rotsi/

Pro pidsumky Vseukrainskoho konkursu studentskykh robit z haluzei znan i spetsialnostei: Lyst IMZO vid 04.03.2021 r. № 22.1/10-482 [About the results of the All-Ukrainian competition for student works in fields of knowledge and specialties: Letter of the IMZO dated March 4, 2021 No. 22.1/10-482]. Available at: https://imzo.gov.ua/2021/03/05/lyst-imzo-vid-04-03-2021-22-1-10-482-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-robitz-haluzey-znan-i-spetsial-nostey/

Pro pidsumky Vseukrainskoho konkursu studentskykh robit z haluzei znan i spetsialnostei: Lyst IMZO vid 28.07.2021 r. № 865 [About the results of the All-Ukrainian competition for student works in fields of knowledge and specialties: Letter of the IMZO dated 07/28/2021 No. 865]. Available at: https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robit-z-prirodnichih-tehnichnih-ta-gumanitarnih-nauk/

Kramarenko I. S., Irtischeva I. O., Nadtochii I. I., Grishina N. V., & Ishchenko O. A. (2023) Kontseptualni komponenty dualnoi formy nabuttia fakhovykh kompetentsii u systemi vyshchoï osvity: realii sohodennia ta tekhnolohii implementatsii v umovakh chetvertoi promyslovoi revoliutsii [Conceptual components of the dual form of acquiring professional competences in the system of higher education: the realities of today and implementation technologies in the conditions of the fourth industrial revolution], Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky – Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology, vol. 8, no 2, рр. 270–276. (in Ukrainian)

Kramarenko I. S., Nadtochii I. I., & Gryshina N. V. (2023) Dualna forma nabuttia kompetentsii u sferi vyshchoï osvity: svitovyi dosvid vprovadzhennia ta intehratsiia Ukrainy [Dual form of acquiring competencies in the field of higher education: world experience of implementation and integration of Ukraine], Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky – Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology, vol. 8, no 1, рр. 373–378. (in Ukrainian)

Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk I., Boiko Y., Kramarenko I., & Trushlyakova A. (2021) Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System,Advances in Intelligent Systems and Computing: 4th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Future Applications, IHIET – AI 2021, 28-30 April 2021, vol. 1378 AISC, рр. 635–642.

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Іртищева, І., Надточій, І., & Крамаренко, І. (2023). КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ЯК БАЗИС ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-8
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ