СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ: ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: стратегічний розвиток громад, проєктний підхід, відновлення громад, проєктний менеджмент, ресурси громади

Анотація

Стаття присвячена обгрунтуванню важливості впровадження проєктного підходу до планування стратегічного розвитку громад в умовах подолання воєнних викликів та відновлення. Автори визначають проєкти як ефективний інструмент для досягнення стратегічних цілей в контексті вирішення нагальних проблем соціально-економічного характеру. В статті визначено ключові проблеми та перешкоди впровадження проєктного підходу на рівні громад. Авторами аргументовано необхідність використання проєктного підходу за умов формування нового змісту стратегічного планування та наведено ряд переваг, таких як оптимальне використання обмежених ресурсів, залучення мешканців громади, представників ОГС та бізнесу до спільного прийняття важливих рішень, збільшення можливостей щодо залучення грантових коштів від міжнародних донорських організацій з метою забезпечення сталого розвитку.

Посилання

Проєктний підхід в громадах. Рекомендації для керівництва громади та працівників проєктних відділів. Центр соціологічних досліджень, децентралізації та регіонального розвитку при Київській школі економіки. 2023. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/Rekomendatsii---dlya-gromad.-Proyektnii---pidhid.pdf.

Словник термінів з управління проєктами PMI Версія 3.3. Project Management Institute. 2022. URL: https://pmiukraine.org/wp-content/uploads/2022/05/PMILexicon3.3_Ukr.pdf.

А. Полянська, І. Запухляк. Проєктна діяльність як інструмент розвитку територіальних громад. Університетські наукові записки. 2021. № 1 (79), С. 160-170.

І. Семигуліна, І. Ярошенко, О. Красноносова, О. Козирєва. Програмно-проектний підхід до публічного управління просторовим розвитком об’єднаних територіальних громад за їх видами. Фінансово-кредитна діяльність: проюлеми теорії та практики. 2022. Т. 6 (47). С. 352-364.

IFIs projects. Портал реєстру проєктів, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій. URL: https://proifi.gov.ua/?p=index.

І. Сторонянська, А. Максименко. Тенденції та ризики місцевого економічного розвитку в умовах війни: звіт за результатами соціологічного дослідження (методом фокус-групових інтерв’ю) у територіальних громадах Львівської області. 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1213/LED_Report_Focus_Group_Lviv_2022.pdf.

Дослідження потреб і пріоритетів органів місцевого самоврядування України. Надання послуг у воєнний та післявоєнний період. Рада Європи. 2023. URL: https://rm.coe.int/survey-on-the-needs-and-priorities-of-local-authorities-in-ukraine-ukr/1680aae27c.

Місцеве самоврядування як чинник стійкості тилу : аналіт. доп. / [В. Г. Потапенко, В. О. Баранник, Н. В. Бахур та ін.] ; за ред. В. Г. Потапенка. Київ : НІСД, 2023. 54 с. https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.02.

Tsentr sotsiolohichnykh doslidzhen, detsentralizatsii ta rehionalnoho rozvytku pry Kyivskii shkoli ekonomiky [Center for Sociological Research Decentralization and Regional Development] (2023). Proiektnyi pidkhid v hromadakh. Rekomendatsii dlia kerivnytstva hromady ta pratsivnykiv proiektnykh viddiliv [Project approach in communities. Recommendations for community leadership and project department staff]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/Rekomendatsii---dlya-gromad.-Proyektnii---pidhid.pdf. (accessed September 29, 2023).

Project Management Institute (2022). Slovnyk terminiv z upravlinnia proiektamy PMI. Versiia 3.3. [Glossary of PMI project management terms. Version 3.3.]. Available at: https://pmiukraine.org/wp-content/uploads/2022/05/PMILexicon3.3_Ukr.pdf (accessed September 29, 2023).

A. Polianska, I. Zapukhliak (2021). Proiektna diialnist yak instrument rozvytku terytorialnykh hromad [Project activity as a tool for community development]. Universytetski naukovi zapysky – University scientific notes. № 1 (79), pp. 160-170.

I. Semyhulina, I. Yaroshenko, O. Krasnonosova, O. Kozyrieva (2022). Prohramno-proektnyi pidkhid do publichnoho upravlinnia prostorovym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad za yikh vydamy [Program and project approach to public management of spatial development of united territorial communities by their types. Financial and credit activity: problems of theory and practice]. Finansovo-kredytna diialnist: proiulemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol. 6 (47). pp. 352-364.

IFIs projects. Portal reiestru proiektiv, yaki realizuiutsia iz zaluchenniam koshtiv mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsii [Portal of the register of projects implemented with the involvement of funds from international financial organizations]. Available at: https://proifi.gov.ua/?p=index (accessed September 29, 2023).

I. Storonianska, A. Maksymenko (2022). Tendentsii ta ryzyky mistsevoho ekonomichnoho rozvytku v umovakh viiny: zvit za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia (metodom fokus-hrupovykh interviu) u terytorialnykh hromadakh Lvivskoi oblasti [Tendencies and risks of local economic development in the context of war: a report on the results of a sociological study (focus group interviews) in territorial communities of Lviv oblast]. Available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1213/LED_Report_Focus_Group_Lviv_2022.pdf (accessed September 29, 2023).

Rada Yevropy [European Council] (2023). Doslidzhennia potreb i priorytetiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy. Nadannia posluh u voiennyi ta pisliavoiennyi period [Research on the needs and priorities of local governments in Ukraine. Provision of services during the war and post-war period]. Available at: https://rm.coe.int/survey-on-the-needs-and-priorities-of-local-authorities-in-ukraine-ukr/1680aae27c. (accessed September 30, 2023).

V. H. Potapenko (ed.) (2023). Mistseve samovriaduvannia yak chynnyk stiikosti tylu : analit. dop. [Local self-government as a factor of resilience: analytical report]. Kyiv: NISD. 54 p. https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.02.

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Семенюк, І., Іванченко, Г., & Веслова, Я. (2023). СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ: ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ