МЕТОДИ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Ключові слова: бюджет, бюджетування, кошторис, фінансове планування, методи бюджетування, програмно-цільовий метод, нормативний метод

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти бюджетування у сфері державних фінансів як управлінської технології на макро- і на мікрорівні. Відзначено, що бюджетування як управлінська технологія забезпечує координацію діяльності всіх розпорядників бюджетних коштів для виконання своїх завдань через послідовну реалізацію функцій управління із застосуванням системи методів на кожному рівні та етапі бюджетного процесу. Визначено загальні методи фінансового планування. Розкрито специфічні риси та основні складові програмно-цільового методу бюджетування. Досліджено методи бюджетування на рівні бюджетної установи. Обґрунтовано, що бюджетування у системі фінансового забезпечення бюджетних установ займає провідне місце і реалізується здебільшого з використанням загальних методів фінансового планування з переважанням нормативного.

Посилання

Качагіна Л. В. Бюджетування як найбільш ефективний напрямок фінансового менеджменту. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2013. № 4(20). С. 65–69.

Бюджетний кодекс України : Кодекс № 2456-VI від 08.07.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 06.10.2023).

Давидович І. Є. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Вісник Тернопільської академії народного господарства. 2004. № 4. С. 156–162.

Лисенко Ж. П. Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3881 (дата звернення: 06.10.2023).

Перфілова Н. М. Проектний підхід до управління державними фінансами. Математичні машини і системи. 2009. № 2. С. 129–138.

Татарин Н. Б., Негода І. І. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 24. С. 373 – 379.

Таукешева Т. Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ : навчальний посібник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 405 с.

Шмиголь Н. М., Антонюк А. А., Явор Є. О. Методика складання бюджетів муніципальних соціальних проектів. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2016. № 6 (93). С. 49 – 54.

Іонін Є. Є. Бюджетування як засіб реалізації ефективної фінансової політики держави. Економічний аналіз. 2013. Том 14, № 1. С. 261–266.

Пігош В. А. Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ. Економічний аналіз. 2014. Том 18. № 2. С. 201–209.

Kachahina L. V. (2013) Biudzhetuvannia yak naibilsh efektyvnyi napriamok finansovoho menedzhmentu [Budgeting as the most effective direction of financial management]. Visnyk Kryvorizkoho ekonomichnoho instytutu KNEU - Bulletin of Kryvyi Rih Economic Institute KNEU, vol. 4 (20), pp. 65-69.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine], (2010). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed October 06, 2023).

Davydovych I. Ye. (2004) Biudzhetuvannia yak instrument operatyvnoho kontrolinhu [Budgeting as instrument of operative controlling]. Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva - Bulletin of the Ternopil Academy of National Economy, vol. 4, pp. 156 - 162.

Lysenko Zh. P. (2015) Modeli biudzhetuvannia u sferi derzhavnoho finansovoho menedzhmentu [Models of budgeting are in the field of a state financial management]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, vol. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3881 (accessed October 06, 2023).

Perfilova N. M. (2009) Proektnyi pidkhid do upravlinnia derzhavnymy finansamy [The project going is near a state financial management]. Matematychni mashyny i systemy - Mathematical machines and systems, vol. 2, pp. 129 - 138.

Tataryn N. B. & Nehoda I. I. (2018) Biudzhetuvannia v Ukraini: stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [Budgeting in Ukraine: becoming and prospects of development]. Infrastruktura rynku - Market infrastructure, vol. 24, pp. 373 - 379.

Taukesheva T. D. (2017). Finansove planuvannia diialnosti biudzhetnykh ustanov : navchalnyi posibnyk [Financial planning of the activities of budget institutions: a study guide]. Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 405 p. (in Ukrainian).

Shmyhol N. M., Antoniuk A. A. & Yavor Ye. O. (2016) Metodyka skladannia biudzhetiv munitsypalnykh sotsialnykh proektiv [Methodology of drawing up budgets of municipal social projects]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo - State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, vol. 6 (93). pp. 49 – 54.

Ionin Ye. Ye. (2013) Biudzhetuvannia yak zasib realizatsii efektyvnoi finansovoi polityky derzhavy [Budgeting as a means of implementing effective financial policy of the state]. Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, vol. 13, no. 1, pp. 261-266.

Pihosh V. A. (2014) Problemni aspekty formuvannia planovykh koshtorysnykh pokaznykiv biudzhetnykh ustanov [Problematic aspects of the formation of planned estimated indicators of budget institutions]. Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, vol. 18, no 2, pp. 201-209.

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Крамаренко, К. (2023). МЕТОДИ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-1
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ