ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

Ключові слова: оподаткування, податкова система, податкова політика, бюджетні надходження, податковий тиск, податкова конкуренція, платник податків

Анотація

У статті розглянуто особливості побудови податкових систем в Україні та в зарубіжних країнах. Досліджено питому вагу податкових платежів у структурі валового внутрішнього продукту країн ЄС, США, Японії та України Розглянуто сутність основних податків: податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств тощо. Проаналізовані максимальні ставки податків в Україні та в інших країнах. Доведено, що основне завдання при формуванні податкових систем полягає в оптимізації потреб у податкових надходженнях із можливостями їхнього отримання. Охарактеризовано принцип простоти адміністрування, який полягає в мінімізації витрат на сплату податків, простоті їх нарахування, зменшення часу на їх контроль. Наведені особливості принципу соціальної направленості податкової системи спрямованого на вирішення соціальних проблем. Зроблено оцінку податкового тиску в Україні і інших країнах світу. Проаналізовано загальну кількість податків в різних країнах. Виявлено, що в Україні на відміну від зарубіжних країн, в структурі податкових надходжень переважають непрямі податки. Досліджено позитивні та негативні характеристики податкової системи України. Виявлено, що податкові системи різних країн складалися під впливом різних економічних, політичних та соціальних умов Висвітлено фундаментальні принципи оптимальної податкової системи. Виявлено, що існує два підходи до оподаткування доходів: пряма і прогресивна система оподаткування. Пряма шкала оподаткування не відповідає принципу соціальної рівності, оскільки малозабезпечені та заможні верстви населення сплачують у бюджет однаковий відсоток свого доходу Прогресивна система оподаткування застосовується в провідних країнах світу. Доведено: в Україні оптимальна кількість податків на фоні країн ЄС, що свідчить про умовну легкість їх адміністрування. В нашій країні переважну частину надходжень до бюджету складають непрямі податки, тобто податки, що сплачуються кінцевим споживачем. Доведено, що процес отримання податків треба організувати таким чином, аби він більшою мірою сприяв реалізації політики кон’юнктури та зайнятості шляхом накопичення фінансових ресурсів. Виявлено напрями підвищення ефективності податкових систем. Зроблено висновки, що податкова система України є проблемною.

Посилання

Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія та практика становлення : автореф. дис. д.е.н. 2018. 488 с.

Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу. Київ : Знання, 2017. 639 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / База даних інформаційно-правової системи «ЛІГА». URL: http//www.liga.net

Гречко А.В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції. Економіка та управління національним господарством. 2016. № 3. С. 60–70.

Презентація результатів дослідження на тему: «Сприйняття українцями ситуації в сфері оподаткування України» / Український офіс міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut. Червень, 2016 р. URL: http://www.ueff.org/#!Податкова-панщина-лише-20-українців-вважають-існуючі-податкисправедливими/cjds/575e8e470cf2d021c3fb4c96

Податки у світі: навіщо нам потрібні податки та як створити ефективну систему оподаткування? URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-potribni-podatki-ta-yak-stvoriti-efektivnu-sistemu-opodatkuvannya

Гусейніков Ю. Досвід країн Євросоюзу в боротьбі з податковими злочинами / Україна-НАТО. Київ, 2018. № 3. С. 45.

Sokolovska A.M. (2018) Podatkova sistema derzhavi: teoriya ta praktika stanovlennya: avtoref. dis. d.e.n. 488 р.

Karlin M.I. (2017) Finansi krayin Yevropejskogo Soyuzu. Kyiv: Znannya, 639 р.

Podatkovij kodeks Ukrayini vid 02.12.2010 r. № 2755-VI / Baza danikh informaczijno-pravovoyi sistemi «LIGA». URL: http//www.liga.net

Grechko A.V. (2016) Perspektivi reformuvannya podatkovoyi sistemi Ukrayini v umovakh yevrointegracziyi. Ekonomika ta upravlinnya naczionalnim gospodarstvom, no. 3, рр. 60–70.

Prezentacziya rezultativ doslidzhennya na temu: «Sprijnyattya ukrayinczyami situacziyi v sferi opodatkuvannya Ukrayini» / Ukrayinskij ofis mizhnarodnogo doslidniczkogo agentstva IFAK Institut. Cherven, 2016 r.

URL: http://www.ueff.org/#!Podatkova-panshhina-lishe-20-ukrayincziv-vvazhayut-isnuyuchi-podatkispravedlivimi/cjds/575e8e470cf2d021c3fb4c96

Podatki u sviti: navishho nam potribni podatki ta yak stvoriti efektivnu sistemu opodatkuvannya? URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-potribni-podatki-ta-yak-stvoritiefektivnu-sistemu-opodatkuvannya

Gusejnikov Yu. (2018) Dosvid krayin Yevrosoyuzu v borot`bi z podatkovimi zlochinami / Ukrayina-NATO. Kyiv, no. 3, р. 45.

Переглядів статті: 3218
Завантажень PDF: 3493
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Мережко, С., Ушолік, Н., & Лизунова, О. (2021). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-76
Розділ
ЕКОНОМІКА