КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ АГРЕСІЙ ТА ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: фінансова безпека суб’єктів підприємництва, фінансовий підхід, соціально-психологічний підхід, фінансові параметри, динамічна фінансова рівновага, гібридні фінансові конфлікти, військова агресія

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність врахування фінансового та соціально-психологічного підходів до вивчення чинників забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні в умовах гібридних агресій та воєнного стану. Автором розроблено структурно-логічну схему використання запропонованих концептуальних підходів. Аргументовано доцільність використання щодо діяльності суб’єктів господарювання в умовах невизначеності, притаманним сучасній безпековій ситуації в світі, поняття «динамічна рівновага», що дає змогу усунути будь-які аспекти сталості, статики та заперечення змін. Розкрито об’єкт і предмет наукового пізнання згідно фінансового підходу – фінансові параметри суб’єкта підприємництва та динамічна фінансова рівновага. Визначено об’єкт і предмет наукового пізнання з огляду на соціально-психологічні аспекти – гібридні фінансові конфлікти й динамічна рівновага в гібридних фінансових конфліктах. Поглиблено розуміння сутності поняття «фінансова безпека суб’єктів підприємництва» із врахуванням фінансової та соціально-психологічної складової досліджуваної проблематики.

Посилання

Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2005. 592с.

Гальчинський А. С. Економічна методологія : логіка оновлення. Київ : АДЕФ-Україна, 2010. 572 с.

Гальчинський А. С. Політична нооекономіка : начала оновленої парадигми економічних знань. Київ : Либідь, 2013. 472 с.

Гудзь Т. П. Управління фінансовою рівновагою підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук. Одеса, 2019. 40 с.

Кладченко І. С. Фінансова рівновага як умова забезпечення збалансованого розвитку промислового підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 24. С.369–377.

Мельник Л. М. Фінансова рівновага як складова системи фінансово-економічної безпеки підприємств. Вісник НУВГП. 2017. С. 22–29. (Серія «Економічні науки»; вип. 2).

Bilyk M. D. (2005) Finansovyy analiz : navch. posibnyk. [Financial analysis] Kyyiv: KNEU. 592 s [in Ukrainian].

Halʹchynsʹkyy A. S. (2010) Ekonomichna metodolohiya: lohika onovlennya. [Economic methodology: the logic of renewal] Kyyiv: ADEF-Ukrayina. 572 s. [in Ukrainian].

Halʹchynsʹkyy A. S. (2013) Politychna nooekonomika: nachala onovlenoyi paradyhmy ekonomichnykh znanʹ. [Political neo-economics: the beginnings of a renewed paradigm of economic knowledge] Kyyiv: Lybidʹ. 472 s. [in Ukrainian].

Hudzʹ T. P. (2019) Upravlinnya finansovoyu rivnovahoyu pidpryyemstva: avtoref. dys. … d-ra ekon. nauk. [Management of the financial balance of the enterprise] Odesa. 40 s. [in Ukrainian].

Kladchenko I. S. (2013) Finansova rivnovaha yak umova zabezpechennya zbalansovanoho rozvytku promyslovoho pidpryyemstva. [Financial balance as a condition for ensuring the balanced development of an industrial enterprise] Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Vyp. 24. S. 369–377. [in Ukrainian].

Melʹnyk L. M. Finansova rivnovaha yak skladova systemy finansovo-ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv. [Financial balance as a component of the system of financial and economic security of enterprises] Visnyk NUVHP. 2017. S. 22–29. (Seriya «Ekonomichni nauky»); vyp.2. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Яструбецька, Л. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ АГРЕСІЙ ТА ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-82
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ