РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕКТОРУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, економіка, розвиток, тенденції, регулювання

Анотація

У статті розглянуто особливості впливу сектору інформаційно-комунікаційних технологій на національну економіку. Проаналізовано головні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій за видами економічної діяльності в Україні та динаміку інвестування у цей сектор. Визначено важливість сектору інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення прогресивних змін в національній економіці. Специфіковано рівні регулювання сектору інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та за кордоном. Встановлено, що за умови впроваджень ефективних рішень щодо подальшого розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій Україна зможе підвищити рівень конкурентоспроможності на світовому ринку.

Посилання

Безугла К.О. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2013. № 18. С. 42–55.

Державна служба статистики. Інформаційне суспільство. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2021).

Карапиш С.П. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління загальної середньої освіти. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 3. С. 38–42.

Малик І.П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер.: Економіка і менеджмент. 2013. № 1. С. 25–34.

Скиба І.П., Орденов С.С., Ченбай Н.А. Феномен інформаційно-комунікаційних технологій. Філософські обрії: наук.-теорет. журн. 2019. № 42. С. 62–67.

Тарасова К.І. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій у системі національного господарства. Інфраструктура ринку. 2018. № 16. С. 46–51.

Уніят Л.М. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку агропромислових підприємств. Інноваційна економіка. 2019. №. 7-8. С. 152–159.

Global ICT Regulatory Outlook 2018. URL: https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2018 (дата звернення: 24.04.2021)

Global ICT Regulatory Outlook 2020.URL: https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2018 (дата звернення: 24.04.2021)

Bezuhla, K. (2013). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky. Ekonomiko-matematychne modelyuvannya sotsialʹno-ekonomichnykh system, 18, 42-55 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. Informatsiyne suspilʹstvo. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 24 April 2021)

Karapysh, S. (2020). Uprovadzhennya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u systemu upravlinnya zahalʹnoyi serednʹoyi osvity . Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya, 3, 8-42 [in Ukrainian].

Malyk, I. (2013). Tendentsiyi rozvytku informatsiynoyi ekonomiky v Ukrayini. Visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Ser.: Ekonomika i menedzhment, 1, 25-34 [in Ukrainian].

Skyba, I., Ordenov, S., Chenbay, N. (2019). Fenomen informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy. Filosofsʹki obriyi: nauk.-teoret. Zhurn, 42, 62-67 [in Ukrainian].

Tarasova, K. (2018). Rynok informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u systemi natsionalʹnoho hospodarstva. Infrastruktura rynku, 16, 46–51 [in Ukrainian].

Uniyat, L. (2019)ю Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi yak faktor innovatsiynoho rozvytku ahropromyslovykh pidpryyemstv. Innovatsiyna ekonomika, 7-8, 152-159 [in Ukrainian].

Global ICT Regulatory Outlook 2018. URL: https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2018 (accessed 24 April 2021).

Global ICT Regulatory Outlook 2020.URL: https://www.itu.int/pub/D-PREF-BB.REG_OUT01-2018 (accessed 24 April 2021).

Переглядів статті: 352
Завантажень PDF: 480
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Васильків, Б. (2021). РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕКТОРУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-74
Розділ
ЕКОНОМІКА