ДЕТІНІЗАЦІЯ ВТОРИННОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ РИЗИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: ринок праці, зайнятість населення, вторинна зайнятість, детінізація зайнятості, ризики, соціальна безпека

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання вторинної зайнятості населення України, її детінізації та обмеження ризиків соціальної безпеки. Розкрито фактори поширення вторинної зайнятості, а також її функції, пов’язані з адаптацією до ринку праці, покращенням матеріального становища працівників, розширенням можливостей їх самореалізації та посиленням мобільності на ринку праці. Вторинна зайнятість може бути формальною та неформальною, за наймом і самозайнятістю. Визначено, що неформальна вторинна зайнятість створює соціальні ризики для всіх суб’єктів ринку праці та є одним з вагомих чинників тіньової економіки. Авторами подано визначення та класифікацію соціальних ризиків вторинної зайнятості, які загрожують безпеці суб’єктів ринку праці та обґрунтовано заходи регулювання вторинної зайнятості, з метою її детінізації та забезпечення соціальної безпеки суспільства.

Посилання

Non-standard employment around the world: Digital labour platforms. ILO. URL: https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/crowd-work/lang--en/index.htm (дата звернення: 08.08.2023).

Харабет В.В., Андрющенко А.І., Ніколаєвський В.М. Соціальна робота у сфері зайнятості населення: навчальний посібник для студентів спеціальності соціальна робота. Маріуполь: Новий світ. 2012. 568 с.

Кравець І.М. Особливості вторинної зайнятості в Україні. Вісник Маріупольського Державного університету. Серія: Економіка, Випуск 15. 2018. С. 90-97.

Волкова О. В. Ринок праці. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 624 с.

McKenzie, H. Secondary employment by Western Australia police officers: Factors influencing multiple jobholding and the relationship to organisational commitment, 2017. URL: http://ro.ecu.edu.au/theses/1962. pp. 20 (Last accessed: 26.08.2023).

Орлик, О. В. Неформальна зайнятість населення як фактор тінізації та економічної небезпеки. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). С. 164–177.

Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні: за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, д.е.н. В.В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». 472 с.

Надрага В.І. Соціальні ризики в трудовій сфері. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економічних наук. Київ, 2016. 40 с.

Петрова І.Л. Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні. Ринок праці та зайнятість населення, 2016, №4, с.29-33.

Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. К., КНЕУ, 2017. 500 с.

Кравченко, В. Поліщук. Взаємозв’язок між детінізацією зайнятості та соціальною безпекою суспільства за сучасних умов. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Т. 2 (49), 2023. С. 398-412.

В Україні 11,7 млн економічно активних осіб, з них працюють близько 9,3 млн. – дослідження. URL: https://forbes.ua/news/v-ukraini-117-mln-ekonomichno-aktivnikh-osib-pratsyuyut-blizko-93-mln-doslidzhennya-06072023-14650 (дата звернення: 12.09.2023).

Економічна активність населення України: зайнятість, безробіття та перспективи міграції. URL: https://slovoproslovo.info/ekonomichna-aktivnist-naselennya-ukraini-zaynyatist-bezrobittya-ta-perspektivi-migratsii (дата звернення: 30.08.2023).

Гук Л. П. Стандартні та нові форми зайнятості: диверсифікація можливостей в умовах цифровізації та глобалізації. Бізнес Інформ. 2021. № 1. С. 224–231

Petrova, I. L., Kravchenko, I. S., Lisogor, L. S., & Chuvardynskyi, V.O. (2021). Еmployment flexibility in ukraine: advantages and limitations. Financial and credit activity problems of theory and practice, 3(38), 490-498.

Онищук Ю.В. Регулювання зайнятості як фактор розвитку економіки країни в контексті Європейської інтеграції. InternationalJournal of Innovative Technologies in Economy. №4(16). 2018. С.93-98.

Рівень тіньової економіки за три роки має скоротитись на 25% - Мінекономіки. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317434-riven-tinovoi-ekonomiki-za-tri-roki-mae-skorotitis-na-25-minekonomiki.html

З чим світ входить у 2023р. Економічні перспективи відновлення України. Центр Разумкова. Аналітична доповідь. Січень 2023р. 18 с. URL: https://razumkov.org.ua/images/pdf/2023_MATRA_I_KVARTAL.pdf (дата звернення: 08.09.2023).

Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація: монографія / О. Б. Бутнік-Сіверський, О. П. Петренко / за наук. редакцією д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О. Б. 2020. 108 с.

Робоча сила України 2021. Статистичний збірник. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_RS_2021.pdf(дата звернення: 18.08.2023).

Non-standard employment around the world: Digital labour platforms. ILO. Available at: https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/crowd-work/lang--en/index.htm (accessed August 08, 2023).

Kharabet V.V., Andrjushhenko A.I., Nikolajevsjkyj V.M. Socialjna robota u sferi zajnjatosti naselennja [Social work in the field of public employment] navchaljnyj posibnyk dlja studentiv specialjnosti socialjna robota. Mariupolj: Novyj svit. 2012. 568 s.

Kravecj I.M. Osoblyvosti vtorynnoji zajnjatosti v Ukrajini [Peculiarities of secondary employment in Ukraine]. Visnyk Mariupoljsjkogho Derzhavnogho universytetu. Serija: Ekonomika, Vypusk 15. 2018. S. 90-97.

Volkova O. V. Rynok praci [Labor market]. Navchaljnyj posibnyk. Kyjiv: Centr uchbovoji literatury, 2007. 624 s.

McKenzie, H.. Secondary employment by Western Australia police officers: Factors influencing multiple jobholding and the relationship to organisational commitment, 2017. Available at: http://ro.ecu.edu.au/theses/1962. pp. 20 (accessed August 26, 2023).

Orlyk, O. V. Neformaljna zajnjatistj naselennja jak faktor tinizaciji ta ekonomichnoji nebezpeky [Informal employment of the population as a factor of shadowing and economic danger]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj: zb. nauk. pracj. Odesa: Odesjkyj nacionaljnyj ekonomichnyj universytet. 2020. # 1 (72). S. 164–177.

Instytucijni zasady rozvytku rynku praci v Ukrajini [Institutional foundations of labor market development in Ukraine]. za nauk. red. d.e.n., prof. I.L. Petrovoji, d.e.n. V.V. Blyznjuk; NAN Ukrajiny, DU «In-t ekon. ta proghnozuv. NAN Ukrajiny». 472 s.

Nadragha V.I. Socialjni ryzyky v trudovij sferi [Social risks in the labor sphere]. Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja doktora ekonomichnykh nauk. Kyjiv, 2016. 40 s.

Petrova I.L. Socialjni ryzyky neformaljnoji zajnjatosti v Ukrajini [Social risks of informal employment in Ukraine]. Rynok praci ta zajnjatistj naselennja, 2016, #4, s.29-33.

Ghidna pracja: imperatyvy, ukrajinsjki realiji, mekhanizmy zabezpechennja [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, security mechanisms]. monoghrafija [a monograph].za nauk. red. d.e.n., prof. A. M. Kolota. K., KNEU, 2017. 500 s.

Kravchenko, V. Polishhuk. Vzajemozv'jazok mizh detinizacijeju zajnjatosti ta socialjnoju bezpekoju suspiljstva za suchasnykh umov [The relationship between detinization of employment and social security of society under modern conditions]. Finansovo-kredytna dijaljnistj: problemy teoriji ta praktyky. T. 2 (49), 2023. S. 398-412.

V Ukrajini 11,7 mln ekonomichno aktyvnykh osib, z nykh pracjujutj blyzjko 9,3 mln. – doslidzhennja [There are 11.7 million economically active people in Ukraine, of which about 9.3 million work - research]. Available at: https://forbes.ua/news/v-ukraini-117-mln-ekonomichno-aktivnikh-osib-pratsyuyut-blizko-93-mln-doslidzhennya-06072023-14650 (accessed September 12, 2023).

Ekonomichna aktyvnistj naselennja Ukrajiny: zajnjatistj, bezrobittja ta perspektyvy mighraciji [Economic activity of the population of Ukraine: employment, unemployment and migration prospects]. Available at: https://slovoproslovo.info/ekonomichna-aktivnist-naselennya-ukraini-zaynyatist-bezrobittya-ta-perspektivi-migratsii (accessed August 30, 2023).

Ghuk L. P. Standartni ta novi formy zajnjatosti: dyversyfikacija mozhlyvostej v umovakh cyfrovizaciji ta ghlobalizaciji [Standard and new forms of employment: diversification of opportunities in the conditions of digitalization and globalization]. Biznes Inform. 2021. # 1. S. 224–231

Petrova, I. L., Kravchenko, I. S., Lisogor, L. S., & Chuvardynskyi, V.O. (2021). Employment flexibility in ukraine: advantages and limitations []. Financial and credit activity problems of theory and practice, 3(38), 490-498.

Onyshhuk Ju.V. Reghuljuvannja zajnjatosti jak faktor rozvytku ekonomiky krajiny v konteksti Jevropejsjkoji integhraciji [Regulation of employment as a factor in the development of the country's economy in the context of European integration]. InternationalJournal of Innovative Technologies in Economy. #4(16). 2018. S.93-98.

Rivenj tinjovoji ekonomiky za try roky maje skorotytysj na 25% - Minekonomiky [The level of the shadow economy should decrease by 25% in three years - Ministry of Economy]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3317434-riven-tinovoi-ekonomiki-za-tri-roki-mae-skorotitis-na-25-minekonomiki.html (accessed August 26, 2023).

Z chym svit vkhodytj u 2023r. Ekonomichni perspektyvy vidnovlennja Ukrajiny [With what the world enters 2023. Economic prospects of recovery of Ukraine]. Centr Razumkova. Analitychna dopovidj Sichenj 2023r. 18 s. Available at: https://razumkov.org.ua/images/pdf/2023_MATRA_I_KVARTAL.pdf (accessed September 08, 2023).

Tinizacija ekonomiky ta intelektualjnoji ekonomiky jak zaghroza nacionaljnij bezpeci krajiny ta jikh detinizacija [Tinization of the economy and intellectual economy as a threat to the country's national security and their detinization]. monoghrafija [a monograph] O. B. Butnik-Siversjkyj, O. P. Petrenko / za nauk. redakcijeju d.e.n., prof. Butnik-Siversjkogho O. B. 2020. 108 s.

Robocha syla Ukrajiny 2021 [Labor force of Ukraine 2021]. Statystychnyj zbirnyk. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_RS_2021.pdf (accessed August 18, 2023).

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Петрова, І., Качан, Г., & Кравець, І. (2023). ДЕТІНІЗАЦІЯ ВТОРИННОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ РИЗИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-70
Розділ
ЕКОНОМІКА