ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: інвестиції, трудові ресурси, військовий стан, управління трудовими ресурсами, соціальна відповідальність, підвищення кваліфікації, соціальні інвестиції

Анотація

Ключовим фактором сучасного економічного зростання є інвестиції в людей і в розвиток людського капіталу, про що свідчить досвід багатьох країн. Інвестиції в людський капітал створюють умови для сталого економічного зростання, постійної адаптації соціально-економічної структури до нових сфер науково-технічного прогресу. Крім того, інвестиції в людей формують попит у багатьох суміжних секторах, що спричиняє значний мультиплікаційний ефект. Протягом тривалого часу в Україні також активно розвивалась сфера інвестування в людський капітал. Проте повномасштабне вторгнення російської федерації на деякий час змінило пріоритети спрямування фінансових ресурсів. У статті визначено тенденції останніх років щодо інвестування в людський капітал в Україні та світі. Встановлено сутність категорії людський капітал, визначено його роль у забезпеченні економічного та технологічного зростання. Проілюстровано в якому вигляді можуть здійснюватись інвестиції в людський капітал. Визначено пріоритети компаній при управлінні людським капіталом в перші місяці війни. Проаналізовано досвід інвестування в людський капітал компанії Eldorado.ua та визначено як змінились напрямки фінансування інвестицій у період війни. Визначено роль інвестицій в людський капітал з позиції голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні. Проаналізовано План відновлення України та місце індексу розвитку людського капіталу в ході його реалізації. Досліджено соціальну відповідальність як один із ключових напрямків інвестування фінансових ресурсів, проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на її структуру. Визначено роль соціальних інвестицій при виборі місця роботи кваліфікованим працівником в умовах дефіциту на ринку трудових ресурсів. Підкреслено активізацію роботи щодо розробки державних програм сприяння розвитку професійної практико-орієнтованої освіти.

Посилання

Dile J. Investing in Human Capital: The Key to Driving Business Success. Linked in. 2023. URL: https://www.linkedin.com/pulse/investing-human-capital-key-driving-business-success-justin-dile (дата звернення 20.09.2023).

Kenton W. Human Capital Definition: Types, Examples and Relationship to the Economy. Investopedia. 2023. URL: https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp#:~:text=Human%20capital%20allows%20an%20economy,which%20contribute%20to%20economic%20growth. (дата звернення 20.09.2023).

Шевченко Д. Інвестиції в людський капітал як фактор підвищення конкурентних переваг економіки. Інноваційна економіка. 2021. № 5¬6. С. 51.

81% компаній допомагає працівникам в Україні та за кордоном – нове опитування «Делойт» в Україні та Американської торговельної палати в Україні. deloitte. 2022. URL: https://www2.deloitte.com/ua/ uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html (дата звернення 20.09.2023).

Галкін А. Вклад у людський капітал – найвигідніша інвестиція. CEO Eldorado.ua про самоосвіту, лідерство та підтримку працівників. Журнал Forbes Україна. 2023. URL: https://forbes.ua/leadership/vklad-u-lyudskiy-kapital-nayvigidnisha-investitsiya-seo-eldoradoua-pro-samoosvitu-liderstvo-ta-pidtrimku-pratsivnikiv-24042023-13086 (дата звернення 20.09.2023).

Олійник Д. Коли в світі звучить «Слава Україні!» - це про людський капітал. Федерація роботодавців України. 2022. URL: https://fru.ua/ua/media-center/blog/oliinyk/golova-radi-fru-dmitro-olijnik-forum-lyudskij-kapital-bezpeka-vidnovlennya-evrointegratsiya (дата звернення 20.09.2023).

Соколенко А. Що таке соціальний менеджмент та як він може допомогти Україні у відновленні після війни? Економічна правда. 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/10/699977/ (дата звернення 20.09.2023).

Статівка Н. Соціальні інвестиції у людський капітал як ресурсна основа менеджменту корпоративної соціальної відповідальності. Журнал «Наукові інновації та передові технології». №3(17). 2023. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/3974/3996 (дата звернення 22.09.2023).

Dile, J. (2023), Investing in Human Capital: The Key to Driving Business Success, Linked in. Аvailable at: https://www.linkedin.com/pulse/investing-human-capital-key-driving-business-success-justin-dile (Accessed 20 Sept. 2023).

Kenton, W. (2023), Human Capital Definition: Types, Examples and Relationship to the Economy, Investopedia, Аvailable at: https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp#:~:text=Human%20capital%20allows%20an%20economy,which%20contribute%20to%20economic%20growth. (Accessed 20 Sept. 2023).

Shevchenko, D. (2021), Investytsiyi v lyudsʹkyy kapital yak faktor

pidvyshchennya konkurentnykh perevah ekonomiky [Investments in human capital as a factor in increasing the competitive advantages of the economy]. Innovatsijna ekonomika - Innovative economy, vol. 5¬6, pp. 51.

deloitte (2022), 81% kompaniy dopomahaye pratsivnykam v Ukrayini ta za

kordonom – nove opytuvannya «Deloyt» v Ukrayini ta Amerykansʹkoyi torhovelʹnoyi palaty v Ukrayini [81% of companies help employees in Ukraine and abroad - a new survey by «Deloitte» in Ukraine and the American Chamber of Commerce in Ukraine]. Deloitte, Аvailable at: https://www2.deloitte.com/ua/ uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html (Accessed 20 Sept. 2023).

Halkin, A. (2023), Vklad u lyudsʹkyy kapital – nayvyhidnisha investytsiya.

CEO Eldorado.ua pro samoosvitu, liderstvo ta pidtrymku pratsivnykiv [Investment in human capital is the most profitable investment. CEO Eldorado.ua about self-education, leadership and support of employees]. Zhurnal Forbes Ukraina - Forbes Ukraine magazine. available at: https://forbes.ua/leadership/vklad-u-lyudskiy-kapital-nayvigidnisha-investitsiya-seo-eldoradoua-pro-samoosvitu-liderstvo-ta-pidtrimku-pratsivnikiv-24042023-13086 (Accessed 20 Sept. 2023).

Olijnyk, D. (2022), Koly v sviti zvuchytʹ «Slava Ukrayini!» - tse pro lyudsʹkyy

Capital [When the world sounds «Glory to Ukraine!» - it's about human capital]. Federatsiia robotodavtsiv Ukrainy - Federation of Employers of Ukraine, available at: https://fru.ua/ua/media-center/blog/oliinyk/golova-radi-fru-dmitro-olijnik-forum-lyudskij-kapital-bezpeka-vidnovlennya-evrointegratsiya (Accessed 20 Sept. 2023).

Sokolenko, A. (2023), Shcho take sotsialʹnyy menedzhment ta yak vin mozhe

dopomohty Ukrayini u vidnovlenni pislya viyny? [What is social management and how can it help Ukraine in recovery after the war?]. Ekonomichna pravda - Economic truth, Аvailable at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/10/699977/ (Accessed 20 Sept. 2023).

Stativka, N. (2023), Sotsialʹni investytsiyi u lyudsʹkyy kapital yak resursna

osnova menedzhmentu korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti [Social investments in human capital as a resource basis of corporate social responsibility management], Zhurnal «Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii» - Magazine «Scientific Innovations and Advanced Technologies», vol. 3(17), Аvailable at: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/3974/3996 (Accessed 22 Sept. 2023).

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Бикова, А., Чабан, Л., & Алексєєв, А. (2023). ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-74
Розділ
ЕКОНОМІКА