ПЕСИМІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МОЖЛИВИХ ЗБИТКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВНАСЛІДОК ЇХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: збитковість, фінансова нестабільність, банкрутство, ймовірність, матриця, діапазон часу, якісна оцінка, песимістичний підхід

Анотація

Нині банкрутство підприємств в нашій державі зростає стрімкими темпами, що підтверджується статистичними даними Вищого господарського суду України щодо кількості порушених останнім часом процедур відносно підприємств різних галузей господарювання. Існуючі зарубіжні та вітчизняні моделі оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств мають певні недоліки, про що наголошується рядом дослідників. У той же час для підприємства важливою є відповідь коли саме може відбутися банкрутство. Сучасними науковцями пропонуються певні рекомендації для удосконалення методичних аспектів щодо оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств. Однак й до сьогодні не розроблено методичні підходи, які дозволяють при оцінюванні ймовірності настання банкрутства підприємств повною мірою ураховувати діапазон часу. Вирішення цього завдання можливе із застосуванням матричного методу.

Посилання

Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2019. 426 с.

Буркова Л.А. Оцінка ймовірності настання банкрутства підприємств металургійної галузі як складова визначення їх інвестиційної привабливості. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №8.

Ванькович Л. Я. Теоретико-концептуальні засади застосування матричних методів в управлінні інформацією підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. №691. С. 35–40.

Кизим М.О., В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія. Харків : Вид. дім «ІНЖЕК», 2013. 144 с.

Костирко Л.А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія. Луганськ : Ноулідж, 2012. 473 с.

Куліш Т.В. Стратегічне маркетингове планування діяльності підприємств з використанням матричних методів. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь : Люкс, 2012. №2 (18). Т. 6. С. 46-51. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/145702895.pdf

Лазоренко В.В. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 1. С. 81-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_14

Македон В.В., Курінна І.Г. Чинники впливу на організаційні процеси забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства. Науково-виробничий журнал. 2020. №5 (116). С. 71-77. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/5_2020/15.pdf

Нусінов В.Я., Буркова Л.А. Кількісна та якісна оцінка ймовірності примусової ліквідації підприємств. Ефективна економіка. 2020. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7891

Нусінов В.Я., Буркова Л.А. Оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств з урахуванням горизонту прогнозування. Агросвіт. 2021. №7-8.

Палєхова Л.Л. Використання матричних методів у дослідженні ринкового стану промислових підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. №2. С. 29-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_6

Цыгалов Ю.М., Ординарцев И.И. Методы выявления стратегических альтернатив развития организации. Управленческое консультирование. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-vyyavleniya-strategicheskih-alternativ-razvitiya-organizatsii

Paianok, T.M., Lahovs'kyj, V.V. and Kraievs'kyj, V.M. (2019) Analityka ta prohnozuvannia sotsial'no-ekonomichnykh protsesiv i podatkovykh nadkhodzhen' [Analytics and forecasting of socio-economic processes and tax revenues]. Kyiv: Komprynt.

Burkova, L.A. (2021) “Assessment of the probability of bankruptcy of metallurgical enterprises as a component of determining their investment attractiveness”. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8.

Van'kovych, L.Ya. (2010) “Theoretical and conceptual principles of application of matrix methods in information management of enterprises”. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, vol. 691, рр. 35–40.

Kyzym, M.O., Zabrods'kyj, V.A., Zinchenko, V.A. and Kopchak, Yu.S. (2013) Otsinka i diahnostyka finansovoi stijkosti pidpryiemstva [Assessment and diagnosis of financial stability of the enterprise]. Kharkiv: Inzhek.

Kostyrko, L.A. (2012) Finansovyj mekhanizm staloho rozvytku pidpryiemstv: stratehichni oriientyry, systemy zabezpechennia, adaptatsiia [Financial mechanism of sustainable development of enterprises: strategic guidelines, support systems, adaptation]. Luhans'k: Noulidzh.

Kulish, T.V. (2012) “Strategic marketing planning of enterprises using matrix methods”. Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, vol. 2(18), no. 6, pp. 46–51.

Lazorenko, V.V. (2018) “Predicting the probability of bankruptcy”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1, pp. 81–86.

Makedon, V.V. and Kurinna, I.H. (2020) “Factors influencing the organizational processes of ensuring the competitiveness of enterprise products”. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, vol. 5(116), pp. 71–77.

Nusinov, V.Ya. and Burkova, L.A. (2020) “Quantitative and qualitative assessment of the probability of forced liquidation of enterprises”. Efektyvna ekonomika, vol. 5.

Nusinov, V.Ya. and Burkova, L.A. (2021) “Assessing the probability of bankruptcy of enterprises taking into account the forecast horizon”. Ahrosvit, vol. 7-8.

Paliekhova, L.L. (2013) “The use of matrix methods in the study of the market condition of industrial enterprises”. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 2, pp. 29–34.

Cygalov, Ju.M. and Ordinarcev, I.I. (2016) “Methods for identifying strategic alternatives for the development of an organization”. Upravlencheskoe konsul'tirovanie, vol. 4, pp. 176–185.

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Буркова, Л. (2021). ПЕСИМІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МОЖЛИВИХ ЗБИТКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВНАСЛІДОК ЇХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-69
Розділ
ЕКОНОМІКА