СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ХАРАКТЕР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ РЕАЛІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ключові слова: інтелектуально-кадрове забезпечення, підприємницький сектор, інформаційно-цифрові трансформації, соціально-трудові відносини

Анотація

У статті вказано на існуючі тенденції інформатизації та цифровізації, які ініціюють системні зміни у інтелектуально-кадровому забезпеченні розвитку підприємницького сектору виходячи із інтересів як власників підприємств, так найманих працівників. Наголошено, що визначальним чинником трудової зайнятості є здатність володіти навиками та здібностями використовувати інформаційно-цифрові технології, швидко адаптовуватися до появи нових технологій та інновацій і, у підсумку, виконувати високоінтелектуальну працю та отримувати за це достойну винагороду. Ідентифіковано концептуальні положення побудови системи інтелектуально-кадрового забезпечення розвитку підприємницького сектору виходячи із цільових орієнтирів, засобів досягнення та напрямів її розвитку. Так, до цільових орієнтирів інтелектуально-кадрового забезпечення віднесено створення нових конкурентоспроможних робочих місць, досягнення стабільності, оптимальної чисельності, структури та якості персоналу, покращення фінансово-економічних результатів підприємства, вибудовування внутрішньофірмового конкурентного середовища, недопущення соціальної напруги та конфліктних ситуацій. Для досягнення таких цілей рекомендується реформувати системи прийому, організації та мотивації праці, соціального діалогу, професійно-кваліфікаційного розвитку, соціального захисту. Прогресування інтелектуально-кадрового забезпечення пов'язано із процесами диверсифікації форм зайнятості та організації праці, впровадження нових систем оплати праці, комерціалізацією інтелектуальної власності, посиленням соціальної відповідальності, розширенням колективно-договірного регулювання, формуванням нової корпоративної культури. Узагальнено комплекс принципів інтелектуально-кадрового забезпечення розвитку підприємницького сектору, які виходячи із базового (висока продуктивність та ефективність праці, раціональність організації та нормування праці, стабільність персоналу та його професійно-кваліфікаційне зростання, колективно-договірне регулювання зайнятості) та інформаційно-цифрового (автоматизація та механізація праці, інноваційна активність та креативність персоналу, алгоритмізація та програмування трудової діяльності, інформатизація управління зайнятістю, цифровізація соціально-трудових відносин) значення.

Посилання

Князєва О. А., Шамін М. В. Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 5 (139). С. 49–55.

Шаповал О. А., Котенок С. Б. Теоретико-методичні засади управління кадровим забезпеченням підприємства. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2019. № 4. С. 134–137.

Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. 2005. Спец. вип. 15 (Ч. 1). С. 105–110.

Захарченко Л., Хазрат С., Якимович О. Забезпечення розвитку людського потенціалу підприємств в умовах інформатизації. European journal of economics and development. 2019. № 1. С. 62–71.

Коптєва Г. Кадрова безпека підприємства: сутність, складові та забезпечення. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2020. Вип. 2. С. 119–124.

Куцик В. І., Кліпкова О. А. Інтегральна оцінка комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у системі інноваційного розвитку підприємств. Торгівля, комерція, підприємництво. 2015. Вип. 19. С. 34–37.

Зачосова Н. В., Кімлик В. М., Замогильна А. В. Кадрова політика збереження інтелектуального капіталу: в очікуванні Індустрії 5.0. Економіка, управління та адміністрування. 2023. Вип. 1(103). С. 36–42.

Князєва О. А., Шамін В. М. Особливості інтелектуального потенціалу підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Економіка та суспільство. 2016. № 7. С. 348–353.

Rach V., Osakve I., Medvedeva O., Rossoshanska O., Borulko N. The method of project team configuration according to the criterion of subjective well-being. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 98. Р. 48–59.

Косенко Н. В., Доценко Н. В., Чумаченко І. В. Інформаційна технологія проектного управління формування команд з урахуванням компетентнісного підходу : монографія. Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2019. 134 с.

Балаш Л., Содома Р., Ковальчук О. Інтелектуальні системи формування проектних команд у безпекоорієнтованих системах. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2023. Вип. 2 (24). С. 5–15.

Тульчинська С. О., Солосіч О. С., Чорній В. В. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 54–58.

Blyznyukova I., Semko I., Kiyko S. Overview of modern IT project team management methodologies. Management of the development of complex system. 2020. № 43. Р. 60–66.

Kutsyk P., Lupak R., Kutsyk V., Protsykevych A. State Policy of the Investment Processes Development on the Market of IT Services: Analytical and Strategic Aspects of Implementation in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2020. № 182 (3-4). P. 64–76.

Kovalchuk O., Zachko O., Kobylkin D., Hiroshi T. IT development of HR-systems in the field of human safety. CEUR Workshop Proceedings. 2021. № 2851. Р. 314-–323.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Штець Т. Ф. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 56–63.

Куцик П. О. Проблемні аспекти та пріоритети розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. № 69. С. 7–14. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-01

Knyazeva, O. A., Shamin, M. V. (2019). Formation of the personnel reserve to ensure the development of the intellectual potential of the company’s personnel. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Issue 5 (139). P. 49–55.

Shapoval, O. A., Kotenok, S. B. (2019). Theoretical and methodological principles of management of personnel support of the enterprise. State and regions. Series: Economy and entrepreneurship. Issue 4. P. 134–137.

Kachmarik, Y. D., Lupak, R. L. (2005). The system of solutions for the process of reproduction of the labor potential of corporate systems. Accounting and analytical systems of business entities in Ukraine. Special. Issue 15 (Part 1). P. 105–110.

Zakharchenko, L., Hazrat, S., Yakymovych, O. (2019). Ensuring the development of human potential of enterprises in the conditions of informatization. European journal of economics and development. Issue 1. P. 62–71.

Kopteva, H. (2020). Personnel security of the enterprise: essence, components and provision. Bulletin of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (economic sciences). Issue 2. P. 119–124.

Kutsyk, V. I., Klipkova, O. A. Integrated assessment of commercialization of intellectual property objects in the system of innovative development of enterprises. Trade, commerce, entrepreneurship. Issue 19. P. 34–37.

Zachosova, N. V., Kymlyk, V. M., Zamoghilna, A. V. (2023). Personnel policy of preservation of intellectual capital: in anticipation of Industry 5.0. Economy, management and administration. Issue 1(103). P. 36–42.

Knyazeva, O. A., Shamin, V. M. (2016). Peculiarities of the intellectual potential of enterprises in the field of communication and informatization. Economy and society. Issue 7. P. 348–353.

Rach, V., Osakve, I., Medvedeva, O., Rossoshanska, O., Borulko, N. (2019). The method of project team configuration according to the criterion of subjective well-being. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Issue 98. P. 48–59.

Kosenko, N. V., Dotsenko, N. V., Chumachenko, I. V. (2019). Information technology of project management of team formation taking into account the competence approac. Kharkiv : KNUMG named after O. M. Beketov, 134 p.

Balash, L., Sodoma, R., Kovalchuk, O. (2023). Intelligent systems for forming project teams in safety-oriented systems. The current state of scientific research and technology in industry. Issue 2 (24). P. 5–15.

Tulchynska, S. O., Solosich, O. S., Chorniy, V. V. (2021). The influence of digitalization of management processes on the system of ensuring economic security of the enterprise. Investments: practice and experience. Issue 9. P. 54–58.

Blyznyukova, I., Semko, I., Kiyko, S. (2020). Overview of modern IT project team management methodologies. Management of the development of complex systems. Issue 43. P. 60–66.

Kutsyk, P., Lupak, R., Kutsyk, V., Protsykevych, A. (2020). State Policy of the Investment Processes Development on the Market of IT Services: Analytical and Strategic Aspects of Implementation in Ukraine. Economic Annals-XXI. Issue 182 (3-4). P. 64–76.

Kovalchuk, O., Zachko, O., Kobylkin, D., Hiroshi, T. (2021). IT development of HR systems in the field of human safety. CEUR Workshop Proceedings. Issue 2851. P. 314–323.

Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L., Shtec, T. F. (2018). Justification of strategic directions, goals and measures of the state policy of realizing the potential of the IT sector of the economy of Ukraine. Entrepreneurship and trade. Issue 23. P. 56–63.

Kutsyk P. O. (2022). Problemni aspekty ta priorytety rozvytku maloho i serednʹoho pidpryyemnytstva v Ukrayini. Visnyk Lʹvivsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Issue 69. P. 7–14. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-01

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Патер, Л., & Коваль, П. (2023). СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ХАРАКТЕР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ РЕАЛІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-57
Розділ
ЕКОНОМІКА