ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, ринок, інструменти, ефективність, умови воєнного стану

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-практичних аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах воєнного стану. Визначено теоретичні засади тлумачення поняття «конкурентоспроможність підприємства», котре доцільно позиціонувати як його ресурсно-функціональну властивість підтримувати динамічні конкурентні позиції на ринку й задовольняти потреби цільових споживачів в умовах дестабілізуючого впливу факторів, як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Ідентифіковано основні проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах воєнного стану. Запропоновано пріоритетні інструменти підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств в умовах воєнного стану, серед яких інституційно-правові, фіскально-податкові, фінансово-інвестиційні, маркетинго-ринкові, техніко-технологічні, інтелектуально-кадрові та інформаційно-аналітичні.

Посилання

. Ареф’єва, О.В. (2019). Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі. (Монографія). Київ : ФОП Маслаков. 342.

Балабанова, Л. В. (2002). Маркетинг (Підручник). Донецьк. 562.

Білявський, В.М. & Шепута, М.М. (2017). Конкурентоспроможність підприємства як фактор підвищення його інвестиційної привабливості. Інноваційна економіка, 11-12(72), 129¬134. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/32970/1/Білявський%20ІЕ%2017.pdf

Бланк, И. А. (1997). Торговий менеджмент. (Монография). Київ. Українськофінський інститут менеджменту та бізнесу. 408.

Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., & Цвик О.Г. (2017). Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід, 4, 5¬8. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14832/3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Діденко, Є. & Жураківський, П. (2017). Модель управління конкурентоспроможністю підприємства. Ефективна економіка, 5. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6566/1/МОДЕЛЬ%20УПРАВЛІННЯ%20КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ%20ПІДПРИЄМСТВА.pdf

Касич, А. & Глущенко, Д. (2016). Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю. Економіка та держава, 11, 65¬70. Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4520/1/16%20%281%29.pdf

Ушакова, Н. М. (1999). Економіка торгівельного підприємства. (Підручник). Київ : Хрещатик. 800.

Фатхутдінов, P.A. & Осовська, Г.В. (2009). Управління конкурентоздатністю організації. (Підручник). Київ : Кондор. 470.

Швед, Т. & Біла, І. (2017). Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Економіка і суспільство, 8, 405¬410. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17243/Швед%2c%20Біла.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Яців, І.Б. (2013). Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. (Монографія). Львів : Український бестселер. 427.

Arefieva, O.V. (2019). Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u mizhnarodnomu tsyfrovomu prostori [Competitiveness of enterprises in the international digital space]. Kyiv : FOP Maslakov. 342 [in Ukrainian].

Balabanova, L. V. (2002). Marketynh [Marketing]. (Pidruchnyk). Donetsk. 562 [in Ukrainian].

Biliavskyi, V.M. & Sheputa, M.M. (2017). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva yak faktor pidvyshchennia yoho investytsiinoi pryvablyvosti [Enterprise competitiveness as a factor in increasing its investment attractiveness]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 11-12(72), 129¬134. Retrieved from: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/32970/1/Білявський%20ІЕ%2017.pdf [in Ukrainian].

Blank, Y.A. (1997). Torhovyi menedzhment [Trade management]. (Monohrafyia). Kyiv. : Ukrainskofinskyi instytut menedzhmentu ta biznesu. 408 [in Ukrainian].

Dzhedzhula V.V., Yepifanova I.Iu., & Tsvyk O.H. (2017). Innovatsiina diialnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Innovative activity as a factor in the competitiveness of enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 4, 5¬8. Retrieved from: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14832/3.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Didenko, Ye. & Zhurakivskyi, P. (2017). Model upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Model of enterprise competitiveness management]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrieved from: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6566/1/МОДЕЛЬ%20УПРАВЛІННЯ%20КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ%20ПІДПРИЄМСТВА.pdf [in Ukrainian].

Kasych, A. & Hlushchenko, D. (2016). Teoretychni ta praktychni aspekty upravlinnia konkurentospromozhnistiu [Theoretical and practical aspects of competitiveness management]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 11, 65¬70. Retrieved from: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4520/1/16%20%281%29.pdf [in Ukrainian].

Ushakova, N.M. (1999). Ekonomika torhivelnoho pidpryiemstva [Economics of a commercial enterprise]. (Pidruchnyk). Kyiv : Khreshchatyk. 800 [in Ukrainian].

Fatkhutdinov, P.A. & Osovska, H.V. (2009). Upravlinnia konkurentozdatnistiu orhanizatsii [Management of the organization's competitiveness]. (Pidruchnyk). Kyiv : Kondor. 470. [in Ukrainian].

Shved, T. & Bila, I. (2017). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva pidpryiemstva [Evaluation of the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 8, 405¬410. Retrieved from: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17243/Швед%2c%20Біла.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Yatsiv, I.B. (2013). Konkurentospromozhnist silskohospodarskykh pidpryiemstv [Competitiveness of agricultural enterprises]. (Monohrafiia). Lviv : Ukrainskyi bestseler. 427 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Бойко, В., & Зарічний, М. (2023). ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-39
Розділ
ЕКОНОМІКА