ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: міжнародна міграція, глобальна міграція, міграція робочої сили, напрями міжнародної міграції, міжнародна міграція в умовах глобалізації

Анотація

В статті розглянуті особливості сучасного процесу міжнародної міграції. Описано напрямки глобальної міграції, її важливість світової економіки. Окреслено особливість міжнародної міграції: двонаправленість міграційних потоків, коли одна й та сама держава може бути як донором, так і реципієнтом мігрантів. Вказано на тенденцією останніх років, яка є ознакою постіндустріалізації – зміна у структурі зайнятості іммігрантів: збільшення відсотка працевлаштованих у сфері послуг при зниженні зайнятості в індустріальних галузях. Також в статті виокремлено специфічні характеристики глобальної міграційної системи: безповоротність розвитку, адаптивність, складність будови та інтегрованість, а також її флуктуативність. В статті зазначено, що міжнародна міграція внаслідок глобалізованості поглиблює національні, політичні, етнічні, демографічні та соціальні протиріччя в країнах-реципієнтах. Отже, міграція невпинно змінює соціально-культурну структуру приймаючих країн.

Посилання

Brzezinski Zb. The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York: Basic Books, 2004. 242 p.

McAuliffe, M. Доповідь про міграцію у світі, 2021 /M. McAuliffe, A.Triandafyllidou (eds.). // Міжнародна Організація з Міграції (МОМ), Женева, 2022. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/WMR-2022-RU.pdf (дата звернення: 02.09.2023)

Oberg M. Early conflict prevention in ethnic crises, 1990–1998 / M. Oberg, F. Moller, P. Wallensteen // Conflict management and peace science. 2009. Vol. 26. № 1. P. 67–91.

Ravenstein E. The laws of migration. / Ernst Georg Ravenstein // Journal of the statistical society of London. Vol. 48.2 (1885): Pp. 167–235.

Романюк М. Міграції населення України за умов перехідної економіки: методологія і практика регулювання. Львів : Світ, 1999. 292 с.

Скрипник Н. Є., Горпинич О. О. Сучасні тенденції міжнародної міграції трудових ресурсів. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12(1). С. 35–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12(1)__10.

Шелюк В. Соціальна міграція: Етапи, функції, типи. Перспективи. 2001. № 3(15). С. 45–50.

Шульга М. Міграційні плани біженців. Розбудова держави. 1999. № 7–12. С. 47–55.

Brzezinski Zb.(2004) The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York: Basic Books. 242 p.

McAuliffe, M., A. Triandafyllidou (eds.) (2022) WORLD MIGRATION REPORT 2022. International Organization for Migration (IOM), Geneva. Available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/WMR-2022-RU.pdf (accessed: September 02, 2023)

Oberg M., Moller F., Wallensteen P. (2009) Early conflict prevention in ethnic crises, 1990–1998. Conflict management and peace science. Vol. 26. № 1. Pp. 67–91.

Ravenstein E. (1885) The laws of migration. Journal of the statistical society of London. 48.2. Pp. 167–235.

Romaniuk M. (1999) Mihratsiyi naselennya Ukrayiny za umov perekhidnoyi ekonomiky: metodolohiya i praktyka rehulyuvannya [Migration of the population of Ukraine under the conditions of the transitional economy: methodology and practice of regulation]. Lviv: Svit. 292 p. [in Ukrainian]

Skripnik N.Ye., Gorpinich O. O. (2016) Suchasni tendentsiyi mizhnarodnoyi mihratsiyi trudovykh resursiv [Current trends in international labor migration]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiy – Prychornomorsk economic studies, vol. 12(1), pp. 35–38. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12(1)__10. (accessed: September 01, 2023) [in Ukrainian]

Shelyuk V. (2001) Sotsialʹna mihratsiya: Etapy, funktsiyi, typy [Social migration: Stages, functions, types] Perspektyvy – Perspectives, no. 3(15), pp. 45–50. [in Ukrainian]

Shulga M. (1999) Mihratsiyni plany bizhentsiv [Migration plans of refugees]. Rozbudova derzhavy – Development of the state, no. 7–12, pp. 47–55. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Дияк, Ю., & Белінська, Г. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-20
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ