АГРАРНИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

  • Ярослав Гуменюк Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-0091-2758
Ключові слова: аграрний експорт, агропродукція, аналітична складова, кореляційний аналіз, індикатори, індекси, воєнний стан, відбудова

Анотація

У статті на основі аналітичних розрахунків досліджено наукові підходи до формування стратегії розвитку аграрного експорту. Ставилась мета проаналізувати сучасний стан експорту продукції аграрного сектору України та обґрунтувати перспективи його подальшого розвитку. Основу аналітичних розрахунків склали дані Державної служби статистики України до 2022 року. Тенденції експорту періоду воєнного стану систематизовано за даними аналізу прогнозів експертів та аналітичних платформ. Вибрано фактори, що впливають на стан аграрного експорту за аналізом багатофакторної регресійної моделі, серед яких значущими виявились ціна долара, випуск аграрної продукції, забезпеченість основними засобами, продуктивність праці, інвестиції в галузь тощо. Обґрунтовано стратегічні напрями нарощування експортного аграрного потенціалу України в сучасних умовах задля посилення позицій України на міжнародній арені навіть у період воєнного стану.

Посилання

Артиш В., Артиш Н., Артиш І. Місце України в процесах аграрного розвитку світової економіки. Scientific Collection «InterConf». 2023. № 144. Р. 49–57. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2478

Батюк Р. Моделювання зовнішньоекономічної взаємодії аграрних підприємств України. Економіка та суспільство. 2022. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-39.

Бородіна О.М. Воєнні загрози глобальній продовольчій безпеці та перші міжнародні реакції щодо подолання їх наслідків: політекономічний зріз. Економіка України. 2022. № 6. С. 41–53. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_06_041_uk.pdf

Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 6–17. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104006

Демчак І.М., Митченок О.О., Трофімова Г.В. Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2020. 50 с.

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства. URL: https://minagro.gov.ua/

Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: http://customs.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Карасьова Н.А. Експортоорієнтована діяльність аграрного сектора в умовах глобалізації світової економіки. Житомир : Полісся, 2016. 256 с.

Карасьова Н.А. Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності. Бізнес Інформ. 2019. № 7. С. 154–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_7_22.

Матвіїшин Є.Г., Гаврюшина М.Є. Прогнозування впливу російської військової агресії на обсяги виробництва та експорту української аграрної продукції. Ефективність державного управління. 2023. № 4(73). С. 51–55. DOI: https://doi.org/10.36930/507308

Науменко Н.С. Перешкоди на шляху українського зернового експорту: економічні наслідки першого року війни. Rebuild Ukraine: справа всього цивілізованого світу. Вежа-Друк, 2023. C. 16–21.

Негрей М., Тараненко А., Костенко І. Аграрний сектор України в умовах війни: проблеми та перспективи. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1474/1420/

Нівєвський О. Дотація ЄС на транзит українського зерна піде у кишеню трейдерам, а не аграріям. URL: https://agroportal.ua/news/finansy/dotaciya-yes-na-tranzit-ukrajinskogo-zerna-pide-u-kishenyu-treyderam-a-ne-agrariyam

Осташко Т.О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 83–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_1_8

Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року. Розпорядження КМУ від 10 липня 2019 р. № 588-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80#Text

Крос–секторальна експортна стратегія «вдосконалення навичок». Дослідження. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=308d7f4c-4b86-42ad-b526-3cd3e0023cd9

Українська Зернова Асоціація. URL: https://uga.ua/statistika-zernovogo-koridoru/

Фіщук І.О. Статистичний аналіз експорту продукції аграрного сектору економіки України. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. № 5. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-03.

Шебанін В.С., Шебаніна О.І., Хилько І.І. та ін. Економетрія. Лабораторний практикум в EXCEL : навч. посібник. Миколаїв, 2012. 480 с. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2764/1/EKON_2012.pdf

Boryshkevych, I., Halas, L., Yakubiv, V., Hryhoruk, I., & Turala, M. (2023, March). Modeling the sustainable development of the foreign economic activity of agricultural enterprises (case for Ukraine). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1150, No. 1, p. 012009). URL: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023E%26ES.1150a2009B/abstract

Feng, F., Jia, N., & Lin, F. (2023). Quantifying the impact of Russia–Ukraine crisis on food security and trade pattern: evidence from a structural general equilibrium trade model. China Agricultural Economic Review, 15(2), 241-258. URL: http://surl.li/kdxya

Hussein, H., & Knol, M. (2023). The Ukraine War, Food Trade and the Network of Global Crises. The International Spectator, 1-22. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03932729.2023.2211894

Lukash, S. M., Sokhan, I. V., & Danko, Y. I. (2023). Research on foreign economic activity of agrarian enterprises of Ukraine. URL: https://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/10623

Rexhaj, F., Vilks, A., Sirenko, N., Dubinina, M., Melnyk, O., & Bodnar, O. (2023). Participation of international organisations in solving the problems of the agricultural sector of Ukraine. International Journal of Environmental Studies, 80(2), 324–333. URL: https://science.rsu.lv/en/publications/participation-of-international-organisations-in-solving-the-probl

Steinbach, S. (2023). The Russia–Ukraine war and global trade reallocations. Economics Letters, 226, 111075. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176523001003

Verbytska, H. L. (2023). Проблеми вітчизняних експортерів в умовах воєнного часу. The actual problems of regional economy development, 1(19), 167–176. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde

Пугачов М. 2022 року Україна суттєво посилила європейський вектор аграрного експорту. URL: http://surl.li/kgyuy

План Маршалла для післявоєнного відновлення України. Пропозиції ГД ООН в Україні. URL: http://surl.li/efyz

Artysh, V., Artysh, N., & Artysh, I. (2023) Mistse Ukrainy v protsesakh ahrarnoho rozvytku svitovoi ekonomiky [The place of Ukraine in the processes of agrarian development of the world economy]. Scientific Collection «InterConf», (144), pp. 49–57. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2478

Batiuk, R. (2022) Modeliuvannia zovnishnoekonomichnoi vzaiemodii ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy. [Modeling of foreign economic interaction of agricultural enterprises of Ukraine] Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society]. no 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-39

Borodina O.M. (2022) Voienni zahrozy hlobalnii prodovolchii bezpetsi ta pershi mizhnarodni reaktsii shchodo podolannia yikh naslidkiv: politekonomichnyi zriz [Military threats to global food security and the first international responses to overcome their consequences: a political economic slice]. Ekonomika Ukrainy [Ukraine economy], no 6, pp. 41–53. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_06_041_uk.pdf

Hadzalo Ya.M., Luzan Yu.Ya. (2021) Zovnishnoekonomichna diialnist ta rezultatyvnist funktsionuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Foreign economic activity and effectiveness of functioning of the agrarian sector of the economy of Ukraine]. Ekonomika APK [The economy of the agricultural sector], no 4, pp. 6–17. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104006

Demchak I.M., Mytchenok O.O., Trofimova H.V. (2020). Zovnishnotorhovelnyi obih produktsii APK [Foreign trade circulation of agricultural products]. Kyiv : NDI "Ukrahropromproduktyvnist" [Research Institute "Ukragropromproductivnist"], 50 p.

Ofitsiinyi sait Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva [Official website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine]. URL: https://minagro.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi mytnoi sluzhby Ukrainy [Official website of the State Customs Service of Ukraine]. URL: http://customs.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. URL: https://www.mof.gov.ua/

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Karasova N.A. (2016) Eksportooriientovana diialnist ahrarnoho sektora v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [Export-oriented activity of the agricultural sector in the conditions of globalization of the world economy]. Zhytomyr: Polissia, 256 p.

Karasova N.A. (2019) Metodolohichni osoblyvosti doslidzhennia eksportooriientovanoi diialnosti [Methodological features of the study of export-oriented activity]. Biznes Inform, no 7, pp. 154–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_7_22.

Matviishyn, Ye.H., Havriushyna, M.Ye. (2023) Prohnozuvannia vplyvu rosiiskoi viiskovoi ahresii na obsiahy vyrobnytstva ta eksportu ukrainskoi ahrarnoi produktsii [Forecasting the impact of Russian military aggression on the volume of production and export of Ukrainian agricultural products]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of public administration] no 4(73), pp. 51–55. DOI: https://doi.org/10.36930/507308

Naumenko, N.S. (2023) Pereshkody na shliakhu ukrainskoho zernovoho eksportu: ekonomichni naslidky pershoho roku viiny. Rebuild Ukraine: sprava vsoho tsyvilizovanoho svitu[bstacles on the path of Ukrainian grain exports: economic consequences of the first year of the war. Rebuild Ukraine: the business of the entire civilized world]. Vezha-Druk [Tower-Print], pp. 16–21.

Nehrei, M., Taranenko, A., Kostenko, I. (2022). Ahrarnyi sektor Ukrainy v umovakh viiny: problemy ta perspektyvy [The agricultural sector of Ukraine in the conditions of war: problems and prospects]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], (40). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1474/1420/

Nivievskyi O. (2023) Dotatsiia YeS na tranzyt ukrainskoho zerna pide u kysheniu treideram, a ne ahrariiam [The EU subsidy for the transit of Ukrainian grain will go into the pockets of traders, not farmers]. URL: https://agroportal.ua/news/finansy/dotaciya-yes-na-tranzit-ukrajinskogo-zerna-pide-u-kishenyu-treyderam-a-ne-agrariyam

Ostashko T.O. (2016) Eksport ahroprodovolchykh tovariv u YeS: perspektyvy i zavdannia [Export of agro-food products to the EU: prospects and tasks. Economics and forecasting.]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and forecasting], no 1, pp. 83–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_1_8

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku eksportu produktsii silskoho hospodarstva, kharchovoi ta pererobnoi promyslovosti Ukrainy na period do 2026 roku [On the approval of the Strategy for the development of exports of agricultural products, food and processing industry of Ukraine for the period until 2026], Rozporiadzhennia KMU vid 10 lypnia 2019 r. № 588-r. [Decree of the CMU of July 10, 2019 No. 588]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80#Text

Kros–sektoralna eksportna stratehiia «vdoskonalennia navychok». Doslidzhennia [Cross-sectoral export strategy "improvement of skills". Research]. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=308d7f4c-4b86-42ad-b526-3cd3e0023cd9

Ukrainska Zernova Asotsiatsiia [Ukrainian Grain Association]. URL: https://uga.ua/statistika-zernovogo-koridoru/

Fishchuk, I. O. (2022). Statystychnyi analiz eksportu produktsii ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Statistical analysis of the export of products of the agrarian sector of the economy of Ukraine]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia [Problems of modern transformations. Series: Economics and Management], (5). DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-03.

Shebanin V.S., Shebanina O.I., Khylko I.I. ta in. (2012). Ekonometriia. Laboratornyi praktykum v EXCEL: navch. Posibnyk [Econometrics. Laboratory practice in EXCEL: teaching. Manual] 480 p. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2764/1/EKON_2012.pdf

Boryshkevych, I., Halas, L., Yakubiv, V., Hryhoruk, I., & Turala, M. (2023, March). Modeling the sustainable development of the foreign economic activity of agricultural enterprises (case for Ukraine). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1150, No. 1, p. 012009). URL: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023E%26ES.1150a2009B/abstract

Feng, F., Jia, N., & Lin, F. (2023). Quantifying the impact of Russia–Ukraine crisis on food security and trade pattern: evidence from a structural general equilibrium trade model. China Agricultural Economic Review, 15(2), 241–258. URL: http://surl.li/kdxya

Hussein, H., & Knol, M. (2023). The Ukraine War, Food Trade and the Network of Global Crises. The International Spectator, 1–22. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03932729.2023.2211894

Lukash, S. M., Sokhan, I. V., & Danko, Y. I. (2023). Research on foreign economic activity of agrarian enterprises of Ukraine. URL: https://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/10623

Rexhaj, F., Vilks, A., Sirenko, N., Dubinina, M., Melnyk, O., & Bodnar, O. (2023). Participation of international organisations in solving the problems of the agricultural sector of Ukraine. International Journal of Environmental Studies, 80(2), 324–333. URL: https://science.rsu.lv/en/publications/participation-of-international-organisations-in-solving-the-probl

Steinbach, S. (2023). The Russia–Ukraine war and global trade reallocations. Economics Letters, 226, 111075. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176523001003

Verbytska, H. L. (2023). Problemy vitchyznianykh eksporteriv v umovakh voiennoho chasu[Problems of domestic exporters in wartime conditions]. The actual problems of regional economy development, 1(19), 167–176. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde

M. Puhachov, 2022 roku Ukraina suttievo posylyla yevropeiskyi vektor ahrarnoho eksportu [In 2022, Ukraine significantly strengthened the European agricultural export vector]. URL: http://surl.li/kgyuy.

Plan Marshalla dlia pisliavoiennoho vidnovlennia Ukrainy. Propozytsii HD OON v Ukraini [The Marshall Plan for the post-war reconstruction of Ukraine. Proposals of the UN General Assembly in Ukraine]. URL: http://surl.li/efyzy

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Гуменюк, Я. (2023). АГРАРНИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-93
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ