СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ В УКРАЇНІ

  • Анастасія Логінова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0009-0009-4185-3310
Ключові слова: страхування, страхування медичних витрат, медичне страхування, обов’язкове і добровільне страхування, чисті страхові премії, чисті страхові виплати

Анотація

Стаття присвячена узагальненню окремих теоретичних підходів щодо сутності страхування медичних витрат та оцінці його сучасного стану. Визначено чинники, які зумовлюють необхідність страхування медичних витрат та розкрито основні засади його проведення. Охарактеризовано страхові ризики зі страхування медичних витрат у порівнянні з іншими видами добровільного медичного страхування. Проаналізовано структуру та динаміку окремих макроекономічних показників у цілому за видами послуг страхового ринку України, і зокрема, зі страхування медичних витрат. Визначені фактори, які стримують розвиток страхування медичних витрат та обґрунтовані чинники, які можуть сприяти активізації його розвитку в майбутньому.

Посилання

Про страхування: Закон України від 06.05.2023 р. № 85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text

Кривошлик Т.Д. Ринок страхових послуг на ринку фінансових послуг України. Наукові перспективи. 2022. № 10(28). С. 153–168. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-10(28)-153-168

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 283 с.

Про туризм: Закон України від 01.04.23 р. № 324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Михайлова Н., Карцева В. Медичне страхування туристів, які виїжджають за кордон. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2017. № 4 (82). С. 122–126. URL: http://journal.puet.edu.ua/files/journals/1/articles/1270/public/1270-2130-1-PB.pdf

Романченко М. Тенденції та перспективи розвитку добровільного страхування медичних витрат в Україні. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3050

Національний банк України. Огляд небанківського фінансового сектору. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Zakon Ukrayiny “Pro strakhuvannya” vid 06 travnya 2023 roku № 85/96-VR [Law of Ukraine "On Insurance" from May 6, 2023 No. 85/96-ВР]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Kryvoshlyk T. (2022) Rynok strakhovykh posluh na rynku finansovykh posluh Ukrainy [Insurance services market in the financial services market of Ukraine]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, vol. 10(28). DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-10(28)-153-168

Hamankova O. (2009) Rynok strakhovykh posluh Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, praktyka [Market of insurance services of Ukraine: theory, methodology, practice]. Kyiv: KNEU, 283 p. [in Ukrainian]

Zakon Ukrayiny “Pro Tourism” vid 01 kvitnya 2023 roku № 324/95VR [Law of Ukraine "On Tourism" from April 1, 2023 № 324/95-ВР]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Mykhailova N., Kartseva V. (2017) Medychne strakhuvannia turystiv, yaki vyizhdzhaiut za kordon [Medical insurance for tourists traveling abroad]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, vol. 4 (82), pp. 122–126. Available at: http://journal.puet.edu.ua/files/journals/1/articles/1270/public/1270-2130-1-PB.pdf

Romanchenko M. (2014) Tendentsii ta perspektyvy rozvytku dobrovilnoho strakhuvannia medychnykh vytrat v Ukraini [Trends and prospects of voluntary insurance medical costs in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Electronic scientific journal "Efektyvna ekonomika", vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3050 [in Ukrainian]

Natsionalnyy bank Ukrayiny. Ohlyad nebankivsʹkoho finansovoho sektoru. Nahlyadova statystyka [National Bank of Ukraine. Overview of the non-banking financial sector. Supervisory statistics]. (n.d.). bank.gov.ua Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic [in Ukrainian]

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Логінова, А. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-86
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ