ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ОСВІТНІХ ОНЛАЙН КУРСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: дистанційна освіта, масові освітні онлайн курси, інноваційний розвиток, інноваційна екосистема України, MOOC

Анотація

Швидкий розвиток цифрових технологій призвів до суттєвих змін у світовому освітньому ландшафті, де поява масових освітніх онлайн-курсів (MOOC) зіграла ключову роль. У цій статті досліджується потенціал використання MEOC як засобу сприяння інноваційного розвитку в контексті України. Останніми роками Україна демонструє зростаючий інтерес до сприяння інноваціям та підприємництву. Однак проблема полягає в тому, щоб ефективно подолати розрив між інноваційними ідеями та їх розвитком. MOOC набули популярності як універсальний інструмент для поширення знань, що пропонує перевагу охоплення широкої та різноманітної аудиторії. У цій статті досліджується життєздатність інтеграції MOOC у процес інноваційного розвитку та аналізуються їхні потенційні переваги. У статті розглядається сучасний інноваційний ландшафт в Україні та висвітлюються перешкоди, з якими інноватори часто стикаються, виводячи свої ідеї на ринок. Крім того, у статті також розглядаються потенційні проблеми, пов’язані з впровадженням MOOC в українському контексті, включаючи обмеження цифрової інфраструктури, проблеми адаптації та потребу в цільовому контенті. Автори пропонують стратегії подолання цих проблем, наголошуючи на важливості співпраці між університетами, дослідницькими установами, державними органами та зацікавленими сторонами приватного сектора. Автори досліджують як можна ефективно використовувати MОOC для полегшення переходу від інноваційних концепцій до готових для ринку продуктів або послуг в Україні. Вивчаючи потенційні переваги, виклики та стратегії, пов’язані з використанням MОOC для інноваційного розвитку, дослідження дає цінну інформацію науковцям, політикам, освітянам та зацікавленим сторонам, зацікавленим у зміцненні інноваційного ландшафту України шляхом інтеграції цифрових освітніх платформ. На закінчення ця стаття підкреслює трансформаційний потенціал інтеграції MOOC в інноваційну екосистему України. Демократизуючи доступ до освіти та знань, MOOC можуть розширити можливості нового покоління інноваторів і підприємців, сприяючи таким чином культурі інновацій і сприяючи економічному зростанню. Отримані результати роблять внесок у дискусію про інноваційного розвитку і пропонують ідеї для політиків, освітян і зацікавлених сторін, зацікавлених у просуванні інноваційного порядку денного України через цифрові освітні платформи.

Посилання

Dhawal Shah. Report on MOOC Stats 2021. Class Central. URL: https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021/

Діана Кречетова. Щоб подолати виклики війни: для українців створять 12 безкоштовних онлайн-курсів. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/12/16/251870/

Бугайчук К.Л. Масовий відкритий дистанційний курс: поняття, особливості проведення та перспективи використання в навчальному процесі системи МВС. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. Том 26, № 6. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v26i6.551

Рамський Ю.С., Твердохліб І.А., Ящик О.Б., Рамський А.Ю. Використання відкритих онлайн курсів в умовах змішаного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. № 84(4). С. 138–157. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4431

Berezytskyi M.M., Oleksyuk V.P. Massive Open Online Courses as a Stage in the Development of ELearning. Information Technologies and Learning Tools. 2016. Vol 56, no 6, p. 51–63. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v56i6.1479.

Бацуровська І.В. Педагогічна класифікація масових відкритих дистанційних курсів. Освітологічний дискурс. 2016. Том 15, № 3. С. 108–120. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.10820

Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2015. № 1. С. 31–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_7

Бацуровська І.В., Джаландінова А.М. Історія розвитку масових відкритих он-лайн курсів в освіті. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2015. Вип. 1. С. 63–66. URL: https://shorturl.at/iJWXY

Петренко Л.А. Формування сучасних механізмів взаємодії «університет-бізнес» в контексті забезпечення інноваційного розвитку. Економічний простір. 2019. № 152. С. 214–233. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-17

Ong S.G., Yogan J.K., Mohd J., Mohd H. та Chew B. C. MeetInventorTM: An Academic Innovation and Science Research towards Commercialization. Indian Journal of Science and Technology. DOI: https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i34/100808

Green, J.V., & Cohen Sherman, A. E. (2014, June), Leveraging MOOCs to Bring Entrepreneurship and Innovation to Everyone on Campus Paper presented at 2014 ASEE Annual Conference & Exposition, Indianapolis, Indiana. 10.18260/1-2—20755.

12 Google Trends. URL: https://www.google.com/trends

Dhawal Shah. Report on MOOC Stats 2021. Class Central. Available at: https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021/

Diana Krechetova. To overcome the challenges of war: 12 free online courses will be created for Ukrainians. Available at: https://life.pravda.com.ua/society/2022/12/16/251870/

Bugaichuk K.L. (2011) Mass open distance course: concepts, features of conduct and prospects of use in the educational process of the MIA system. Information technologies and teaching aids, vol. 26, no. 6. DOI: https://doi.org /10.33407/itlt.v26i6.551

Ramskyi Yu.S., Tverdokhlib I.A., Yashchyk O.B., Ramskyi A.Yu. (2021) The use of open online courses in conditions of mixed training of future specialists in information technologies. Information technologies and teaching aids, vol. 84(4), pp. 138–157. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4431

Berezytskyi M.M., Oleksyuk V.P. (2016) Massive Open Online Courses as a Stage in the Development of ELearning. Information Technologies and Learning Tools, vol. 56, no 6, pp. 51–63. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v56i6.1479

Batsurovska I.V. (2016) Pedagogical classification of mass open distance courses. Educational Discourse, Volume 15, No. 3. P. 108–120. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.10820

Batsurovska I.V. (2015) Mass open distance courses: an innovative trend in education. Scientific Bulletin of V.O. Mykolaiv National University. Sukhomlynskyi. Series: Pedagogical Sciences, vol. 1, pp. 31–34. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_7

Batsurovska I.V., Jalandinova A.M. (2015) History of the development of mass open online courses in education. Actual problems of public administration, pedagogy and psychology, vol. 1, pp. 63–66. Available at: https://shorturl.at/iJWXY

Petrenko, L.A. (2019). Formation of modern mechanisms of "university-business" interaction in the context of ensuring innovative development. Economic space, vol. 152, pp. 214–233. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-17

Ong S.G., Yogan J.K., Mohd J., Mohd H. and Chew B. C. MeetInventorTM: An Academic Innovation and Science Research towards Commercialization. Indian Journal of Science and Technology. DOI: https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i34/100808

Green, J.V., & Cohen Sherman, A.E. (2014, June), Leveraging MOOCs to Bring Entrepreneurship and Innovation to Everyone on Campus Paper presented at the 2014 ASEE Annual Conference & Exposition, Indianapolis, Indiana. 10.18260/1-2—20755.

12 Google Trends. Available at: https://www.google.com/trends

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Котенко, С., Нєшева, А., & Артюхова, Н. (2023). ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ОСВІТНІХ ОНЛАЙН КУРСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-91
Розділ
ЕКОНОМІКА