СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

  • Юлія Шипуліна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-8133-578X
  • Олег Бур'ян Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0009-0002-7192-4334
Ключові слова: стратегічне управління, персонал підприємства, розвиток персоналу з особливими потребами, кадровий потенціал, кадрові рішення

Анотація

Цінність статті визначається розробкою низки пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності стратегії розвитку персоналу з особливими потребами та її впливу на конкурентоспроможність підприємства та стабільність, що відповідають не лише сучасним, а й перспективним напрямам кадрового менеджменту. Практична значущість дослідження полягає в тому, що виявлені особливості розвитку персоналу з особливими потребами на підприємстві в ринкових умовах сприятимуть удосконаленню та формуванню адекватної стратегії розвитку персоналу та підвищенню конкурентоспроможності підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках. Було обґрунтовано, що стратегія розвитку працівників зі специфічними потребами є комплексною моделлю дій, яка націлена на встановлення вимог до цих працівників та визначення рівня їхньої продуктивності для досягнення запланованих цілей підприємства.

Посилання

Armstrong M. Strategic Human Resource Management: Improve Business Performance through Strategic People Management. London: Kogan Page. 2021. 307 р.

Малтиз В., Батраченко А. Сучасний підхід до стратегічного управління розвитком персоналу підприємства. Молодий вчений. 2020. № 3(79). С. 233–236. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-49

Greer C. R. Strategic human resource management. Pearson Custom Publishing. 2021. 746 p.

Voynarenko M., Dykha M. V., Нurochkina V. V., Menchynska O. M. Modeling the influence of economic factors on the management of business processes of cluster association enterprises. Espacios. 2020. № 41(12). P. 17. URL: http://www.revistaespacios.com/a20v41n12/20411217.html

Македон В.В., Валіков В.П., Кошляк Є Є. Світовий ринок праці в координатах цифрової економіки. Академічний огляд. 2020. № 1 (52). С. 91-107.

Main Tables of Labor market statistics. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/main_tables

Avanesova N., Tahajuddin S., Hetman O., Serhiienko Y., Makedon V. Strategic management in the system model of the corporate enterprise organizational development. Economics and Finance. 2021. № 1. Vol. 9. Pp. 18–30.

Ягодзінский С., Козинець А. Стратегія удосконалення системи управління персоналом підприємства. Підприємництво і торгівля. 2023. № 36. С. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-06

Дашко І.М., Крилов Д.В., Сєрова В.Ю. Сучасні системи управління персоналом. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2021. Вип. 4(52). С. 121–128.

Морозова М.Е. Управління персоналом як основа підвищення конкурентоспроможності організації. Вісник післядипломної освіти. 2016. Вип. 16 (29). С. 94–105.

Березянко Т., Осадчук О. Удосконалення методів менеджменту, адміністрування та стратегічного управління розвитком людського ресурсу. Економіка та суспільство. 2022. № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-5

Kudaktin S., Nazarenko S. Staff development management on a way to strengthen personnel potential and the state of business entities’ economic security. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2023. Vol. 2(49). P. 413–425. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.3992

Потьомкіна О.В., Гордійчук А.І. Трансформація системи управління персоналом підприємства в умовах цифровізації економіки. Економічні науки Серія Регіональна економіка. 2022. № 19(75). С. 217–224. DOI: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-26

Armstrong M. (2021) Strategic Human Resource Management: Improve Business Performance through Strategic People Management. London: Kogan Page, 307 р.

Maltyz V., & Batrachenko A. (2020) Suchasnyy pidkhid do stratehichnoho upravlinnya rozvytkom personalu pidpryyemstva [A modern approach to the strategic management of the development-com of the staff of the enterprise]. Young Scientist, vol. 3 (79), pp. 233–236. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-49

Greer C. R. (2021) Strategic human resource management. Pearson Custom Publishing, 746 p.

Voynarenko M., Dykha M.V., Нurochkina V.V., Menchynska O.M. (2020) Modeling the influence of economic factors on the management of business processes of cluster association enterprises. Espacios, vol. 41(12), p. 17. Available at: http://www.revistaespacios.com/a20v41n12/20411217.html

Makedon V., Valikov V., Koshlyak Y. (2020) Svitovyy rynok pratsi v koordynatakh tsyfrovoyi ekonomiky [The world labor market in the coordinates of the digital economy]. Akademichnyy ohlyad, vol. 1(52), pp. 91–107.

Main Tables of Labor market statistics. Available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/earnings/main_tables

Avanesova N., Tahajuddin S., Hetman O., Serhiienko Y., Makedon V. (2021) Strategic management in the system model of the corporate enterprise organizational development. Economics and Finance, № 1, vol. 9, pp. 18–30.

Yagodzinsky S., Kozynets A. (2023) Stratehiya udoskonalennya systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva. [Strategy for improving the company's personnel management system]. Entrepreneurship and trade, vol. 36, pp. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-36-06

Dashko I.M. (2016) Rozvytok innovatsiinykh tekhnolohii upravlinnia personalom na pidpryiemstvakh v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. [Development of innovative personnel management technologies at enterprises in modern economic conditions]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 9, рp. 37–42.

Morozova M.E. (2016) Upravlinnia personalom yak osnova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti orhanizatsii. [Personnel management as a basis for increasing the competitiveness of the organization]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity- Bulletin of postgraduate education, vol. 16 (29), pр. 94–105.

Berezianko T., & Osadchuk O. (2022) Udoskonalennya metodiv menedzhmentu, administruvannya ta stratehichnoho upravlinnya rozvytkom lyudsʹkoho resursu [Improvement of management, administration and strategic control of human resource development]. Economy and Society, vol. 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-5

Kudaktin S., & Nazarenko S. (2023) Staff development management on a way to strengthen personnel potential and the state of business entities ’ economic security. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 2(49), pp. 413–425. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.3992

Potemkina O.V. & Gordiychuk A.I. (2022) Transformatsiya systemy upravlinnya personalom pidpryyemstva v umovakh tsyfrovizatsiyi ekonomiky [Transformation of the personnel management system of the enterprise in the conditions of digitalization of the economy]. Economic Sciences Series Regional Economy, vol. № 19(75), pp. 217–224. DOI: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-26

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Шипуліна, Ю., & Бур’ян, О. (2023). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-67
Розділ
МАРКЕТИНГ