ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ)

Ключові слова: документообіг, державний архів, державна бібліотека, цифрові технології, процеси цифровізації

Анотація

Стаття присвячена аналізу впровадження цифрових технологій у роботу державних бібліотек та архівів з метою покращення документообігу, зберігання та доступу до інформації. В статті були визначені основні виклики, з якими стикаються установи під час цифрової трансформації, такі як збереження цінності інформації, забезпечення конфіденційності даних та інтеграція зі старими системами. Шляхом аналізу прикладів успішного впровадження цифрових ініціатив, були виділені ключові принципи успіху, такі як відкритість, співпраця, використання сучасних технологій та навчання персоналу. На основі проведеного дослідження, стаття надає конкретні рекомендації для ефективного впровадження цифрових технологій, включаючи розробку стратегії трансформації, інвестування у технічну інфраструктуру, навчання персоналу та співпрацю з партнерами. Висновки статті підкреслюють важливість балансу між доступністю та конфіденційністю при реалізації цифрової трансформації.

Посилання

Чумак Є. Трансформація інформаційних ресурсів публічних бібліотек України в сучасних умовах. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2022. № 10. С. 36–48. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269445

Матвієнко О., Цивін М. «Цифрові» професії інформаційного фахівця: освітні перспективи і вимоги ринку праці. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2021. № 7. С. 58–70. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279

Куліш Ю. Особливості цифрового середовища університетських бібліотек на сучасному етапі. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2023. № 11. С. 10–20. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282651

Маранчак Н. Соціальна мережа TikTok як засіб інтернет-маркетингу бібліотек України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2022. № 10. С. 22–35. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269440

Анісімова О., Ребренюк Ю. Роль електронних бібліотек у збереженні і доступності культурної спадщини. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2023. № 11. С. 50–61. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282662

Калакура Я., Палієнко М. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства. Науково-практичний журнал «Архіви України». 2021. Випуск 3. № 328: липень – вересень. DOI: https://doi.org/10.47315/archives2021.328.036

Ярема І. Цифрові комунікації як інструмент інноваційної діяльності публічних бібліотек України. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2022. № 10. С. 49–59. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269461

Василенко Д., Бутко М. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи. Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository. 2021. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/4129

Цілина М. Зарубіжний досвід забезпечення захисту конфіденційної інформації. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2022. № 9. С. 22–32. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259142

Chumak, Ye. (2022). Transformatsiia informatsiinykh resursiv publichnykh bibliotek Ukrainy v suchasnykh umovakh [Transformation of information resources of public libraries of Ukraine in modern conditions]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk. – Ukrainian Journal of Library Science and Information Sciences, (10), 36–48. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269445 [in Ukrainian]

Matviienko, O., & Tsyvin, M. (2021). «Tsyfrovi» profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi ["Digital" professions of an information specialist: educational prospects and labor market requirements]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk – Ukrainian Journal of Library Science and Information Sciences, (7), 58–70. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279 [in Ukrainian]

Kulish, Yu. (2023). Osoblyvosti tsyfrovoho seredovyshcha universytetskykh bibliotek na suchasnomu etapi [Features of the digital environment of university libraries at the current stage]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk – Ukrainian Journal of Library Science and Information Sciences, (11), 10–20. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282651 [in Ukrainian]

Maranchak, N. (2022). Sotsialna merezha TikTok yak zasib internet-marketynhu bibliotek Ukrainy [The TikTok social network as a means of online marketing for Ukrainian libraries]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk – Ukrainian Journal of Library Science and Information Sciences, (10), 22–35. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269440 [in Ukrainian]

Anisimova, O., & Rebreniuk, Yu. (2023). Rol elektronnykh bibliotek u zberezhenni i dostupnosti kulturnoi spadshchyny [The role of electronic libraries in the preservation and accessibility of cultural heritage]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk – Ukrainian Journal of Library Science and Information Sciences, (11), 50–61. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.11.2023.282662 [in Ukrainian]

Kalakura, Ya., Paliienko, M. (2021) Kontseptualizatsiia elektronnoho arkhivoznavstva v konteksti tsyfrovizatsii ukrainskoho suspilstva [Conceptualization of electronic archival science in the context of digitalization of Ukrainian society]. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Arkhivy Ukrainy» – Conceptualization of electronic archival science in the context of digitalization of Ukrainian society. Vypusk 3 № 328 (2021): lypen – veresen. DOI: https://doi.org/10.47315/archives2021.328.036 [in Ukrainian]

Yarema, I. (2022). Tsyfrovi komunikatsii yak instrument innovatsiinoi diialnosti publichnykh bibliotek Ukrainy [Digital communications as a tool of innovative activity of public libraries of Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk – Ukrainian Journal of Library Science and Information Sciences, (10), 49–59. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.10.2022.269461 [in Ukrainian]

Vasylenko, D., Butko, M. (2021) Priorytetni napriamy tsyfrovizatsii arkhivnoi spravy [Priority areas of digitization of archive files]. Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository. Available at: http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/4129 [in Ukrainian]

Tsilyna, M. (2022). Zarubizhnyi dosvid zabezpechennia zakhystu konfidentsiinoi informatsii [Foreign experience in ensuring the protection of confidential information]. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk – Ukrainian Journal of Library Science and Information Sciences, (9), 22–32. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259142 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Перчук, О., Вовченко, Р., & Артюх, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ). Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-70
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ