ПОВЕДІНКОВІ ЕФЕКТИ ВКЛАДНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕПОЗИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ У ПЕРІОД 2019-2022 рр

  • Олег Кононенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4058-6272
  • Іван Фартушний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-1595-9495
Ключові слова: депозити, поведінкові ефекти вкладників, банківський інститут України, медіа аналіз, неоінституціоналізм

Анотація

Стаття присвячена особливостям депозитування в українському банківському інституті протягом 2019-2022 років. Основною рисою цих особливостей є зріст депозитних вкладів на фоні відсутність необхідних умов для довіри банкам під час військових дій в Україні в період 2022 року. В статі аналізується доволі новий підхід аналізу впливу медіаполя, яке банки формують навколо себе протягом 2019-2021 років на позитивні поведінкові ефекти вкладників різних категорій. Також доволі цікаво проілюстровано ротацію по групах вкладників за розміром вкладу. Дано деталізований аналіз перерозподілу депозитів по групах та їх динаміку на фоні медійних показників та аналізу тем, за яким були присутні банківські інституції в ЗМІ. Головним акцентом матеріалу є те що прямої кореляції між інформування про показники стабільності та ексклюзивності умов та вкладами не має, але є чіткий зв'язок між темами пов’язаними з прибутковістю системи, яку генерує банківський інститут в цілому та регулятор (НБУ). Важливою частиною дослідження статі є аналіз та деталізація медіаполя деяких банків, за допомогою даних, що були отримані в компанії НОКс фішес – дані медіааудиту банківського ринку за 4 роки.

Посилання

Сайт Національно банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/metodichni-materiali-z-bankivskogo-naglyadu

Сайт Державного Фонду держмайна України. URL: https://www.fg.gov.ua/vkladnikam-i-kreditoram

Сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-01#Text

Сайт продуктів української компанії «НОКс фішес». URL: https://projects.noksfishes.info/#project

Васюренко О.В. Депозити як основне джерело заохочення коштів комерційними банками. Фінанси України. 2006. № 11. С. 88–92.

Лавров Р.В. Депозитна політика банку в сучасних умовах. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2010. № 4 (8). С. 182–187.

Андрушків Т. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення. Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. 2012. №. 17. С. 3–13.

Бушуєва І. Маркетингова стратегія банку з депозитних послуг. Вісник Національного банку України. 2002. № 1.

Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2005.

Daniel Kahneman, Amos Tversky. Choices, values, and frames. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 840 p.

Taleb, Nassim Nicholas. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (англ.). New York: Random House, 2001/2005. — ISBN 0-8129-7521-9.

Сайт Національно банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1

Сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Поведінкова та експериментальна економіка: опорний конспект лекцій. Тернопіль, 2016. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/51563/2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf

Солодухін С.В., Шайтанова Є.С. Сучасні підходи до аналізу впливу поведінкових факторів в управлінні економічними суб’єктами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 15, Ч. 2. С. 129–132.

Кривий В.І. Передумови виникнення поведінкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 18, Ч. 1. С. 12–16.

Website of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/metodichni-materiali-z-bankivskogo-naglyadu

Website of the State Property Fund of Ukraine. Available at: https://www.fg.gov.ua/vkladnikam-i-kreditoram

Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-01#Text

Site of products of the Ukrainian company "NOKS Fishes". Available at: https://projects.noksfishes.info/#project

Vasyurenko O.V. Deposits as the main source of funds promotion by commercial banks. Finances of Ukraine. 2006. No. 11. P. 88–92.

Lavrov R.V. Deposit policy of the bank in modern conditions. Scientific Bulletin ChDIEU. 2010. No. 4 (8). P. 182–187.

Andrushkiv T. Deposit policy of a commercial bank and directions for its improvement. Ukrainian science: past, present, future. 2012. No. 17. P. 3–13.

Bushuyeva I. Marketing strategy of the bank for deposit services.Bulletin of the National Bank of Ukraine. 2002. No. 1.

Pavlenko A.F., Voychak A.V., Primak T.O. Marketing communications: modern theory and practice: monograph. Kyiv: KNEU, 2005.

Daniel Kahneman, Amos Tversky. Choices, values, and frames. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 840 p.

Taleb, Nassim Nicholas. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (English). New York: Random House, 2001/2005. — ISBN 0-8129-7521-9.

Website of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1

Website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Behavioral and experimental economics: basic outline of lectures. Ternopil, 2016. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/ 51563/2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf

Solodukhin S.V., Shaitanova E.S. Modern approaches to the analysis of the influence of behavioral factors in the management of economic entities. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. 2017. Issue 15, Part 2. P. 129–132.

Kryvyi V.I. Prerequisites for the emergence of behavioral economics. Scientific Bulletin of Kherson State University. 2016. Issue 18, Part 1. P. 12–16.

Переглядів статті: 68
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Кононенко, О., & Фартушний , І. (2023). ПОВЕДІНКОВІ ЕФЕКТИ ВКЛАДНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕПОЗИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ У ПЕРІОД 2019-2022 рр. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-59
Розділ
ЕКОНОМІКА