ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: вища освіта, модернізація, освітні платформи, цифрові освітні ресурси, цифровізація

Анотація

У статті висвітлені теоретичні аспекти цифровізації вищої освіти. Доведено, що цифровізація вищої освіти є одним із ключових напрямів розвитку суспільства. Проаналізовані праці зарубіжних вчених щодо розвитку цифровізації вищої освіти і перспектив розвитку економіки освіти в сучасних ринкових умовах. Проаналізовано індекс глобальної конкурентоспроможності за рівнем охоплення вищої освіти в Україні та ефективність вищої освіти (частка випускників закладів вищої освіти у загальній кількості випускників освітніх установ. Встановлено, що в майбутньому освіта матиме вигляд змішаного формату, який об’єднуватиме найкращі online та offline практики в єдину систему. Виокремлено переваги online- та offline- освіти. Розглянуто приклад інноваційного вирішення Khan Lab School (каліфорнійської школи). Досліджено підстави для переходу до цифрового університету. Доведено, що цифрова трансформація освітнього процесу актуалізує потребу в проектуванні й розробленні цифрових освітніх ресурсів, що у свою чергу, потребує вирішення певних завдань.

Посилання

Visvizi A., Lytras M.D. and Daniela L. Education, Innovation and the Prospect of Sustainable Growth and Development. The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence. 2018. Рp. 297–305.

Terziev V., Nichev N., Bogdanov P. Рrospects for development of higher education in Bulgaria. IJAEDU – International E-Journal of Advances in Education. 2017. Vol. III, Issue 9. Рр. 438–449.

Marope P. T. M., Chakroun B. and Holmes K.P. Unleashing the Potential Transforming Technical and Vocational Education and Training. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7. Paris, 2015. 225 s.

Sabodash O.A., Kalyakina I.M., Kosnikov S.N., Elizarova N.S., Borisov E.A. & Sorgutov I.V. Economics of education and prospects for its development. Linguistics and Culture Review. 2021. № 5(S1). Рp. 451–459.

Chorosova O.M., Solomonova G.S., Struchkov V.G. Prospects for the Development of Digital Educational Environment in North-Eastern Federal University in the Context of Adult Education. Proceedings of the International Scientific Conference «Far East Con» (ISCFEC 2020). 2020. Рp. 2738–2743.

The World's Most Innovative Countries 2022 (worldpopulationreview.com). 2022. URL: https://www.statista.com/chart/18804/rankings-of-the-global-i

Писаренко Т.В., Куранда Т.К. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2021 році : науково-аналітична доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2022. 93 с.

Шепеленко А. Освіта ХХІ століття: стан на сьогодні та що нас чекає у майбутньому. Mind. 2017. URL: https://mind.ua/publications/20172189-osvita-hhi-stolittya-stan-na-sogodni-ta-shcho-nas-chekae-u

Бублик С.Г. Концептуальні підходи до формування інноваційної моделі державного управління науково-технологічною діяльністю. Державне управління: теорія та практика. 2011. № 2. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Bublik.pdf

Арешонков В.Ю. Цифровізація вищої освіти: виклики та відповіді. Вісник НАПН України. 2020. № 2 (2). С. 1–6.

Колеснікова І.В. Цифровізація освітнього процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти. Науковий часопис Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. 2020. Вип. 78. С. 117–120.

Іонан В. Серіали і бібліотеки-хаби. Як Мінцифри буде розвивати цифрові навички українців. NV Бізнес від 20 лютого 2020 р. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/mincifri-i-cifrova-gramotnist-ukrajinciv-nayblizhchi

Наказ МОН України «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності». 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyatipovoyi-programi-

Семеніхіна О.В., Юрченко А.О., Сбруєва А.А. Відкриті цифрові освітні ресурси в галузі ІТ: кількісний аналіз. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 75. № 1. С. 331–348.

Освіта. Стратегія України 2030. 2022. URL: https://www.slideshare.net/UIFuture/2030-148758034?fbclid=IwAR3OwyONf

Visvizi A., Lytras M.D. and Daniela L. (2018) Education, Innovation and the Prospect of Sustainable Growth and Development. The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence. Рp. 297–305.

Terziev V., Nichev N., Bogdanov P. (2017) Рrospects for development of higher education in Bulgaria. IJAEDU – International E-Journal of Advances in Education, Vol. III, Issue 9. Рр. 438–449.

Marope P. T. M., Chakroun B. and Holmes K.P. (2015) Unleashing the Potential Transforming Technical and Vocational Education and Training. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7. Paris. 225 s.

Sabodash O.A., Kalyakina I.M., Kosnikov S.N., Elizarova N.S., Borisov E.A. & Sorgutov I.V. (2021) Economics of education and prospects for its development. Linguistics and Culture Review. № 5(S1). Рp. 451–459.

Chorosova O.M., Solomonova G.S., Struchkov V.G. (2020) Prospects for the Development of Digital Educational Environment in North-Eastern Federal University in the Context of Adult Education. Proceedings of the International Scientific Conference «Far East Con» (ISCFEC 2020). Рp. 2738–2743.

The World's Most Innovative Countries 2022 (worldpopulationreview.com). (2022). Available at: https://www.statista.com/chart/18804/rankings-of-the-global-i

Pysarenko T.V., Kuranda T.K. (2022) Naukova ta naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2021 rotsi: naukovo-analitychna dopovid [Scientific and scientific and technical activity in Ukraine in 2021: scientific and analytical report]. 93 s. [in Ukrainian]

Shepelenko A. (2017) Osvita XXI stolittia: stan na sohodni ta shcho nas chekaie u maibutnomu [Education of the 21st century: the state today and what awaits us in the future]. Mind. Available at: https://mind.ua/publications/20172189-osvita-hhi-stolittya-stan-na-sogodni-ta-shcho-nas-chekae-u [in Ukrainian]

Bublyk S.H. (2011) Kontseptualni pidkhody do formuvannia innovatsiinoi modeli derzhavnoho upravlinnia naukovo-tekhnolohichnoiu diialnistiu [Conceptual approaches to the formation of an innovative model of state management of scientific and technological activity]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. № 2. Available at: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Bublik.pdf [in Ukrainian]

Areshonkov V.Iu. (2020) Tsyfrovizatsiia vyshchoi osvity: vyklyky ta vidpovidi. Visnyk NAPN Ukrainy [Digitization of higher education: challenges and answers]. Visnyk NAPN Ukrainy. № 2 (2). Pp. 1–6. [in Ukrainian]

Kolesnikova I.V. (2020) Tsyfrovizatsiia osvitnoho protsesu v zakladi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Digitization of the educational process in the institution of postgraduate pedagogical education]. Naukovyi chasopys Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. Vol. 78. Pp. 117–120. [in Ukrainian]

Ionan V. (2020) Serialy i biblioteky-khaby. Yak Mintsyfry bude rozvyvaty tsyfrovi navychky ukraintsiv [Serials and hub libraries. How the Ministry of Digital will develop the digital skills of Ukrainians]. NV Biznes. Available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/mincifri-i-cifrova-gramotnist-ukrajinciv-nayblizhchi

Nakaz MON Ukrainy «Pro zatverdzhennia Typovoi prohramy pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv z rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti» (2021). Available at: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennyatipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pra. [in Ukrainian]

Semenikhina O.V., Yurchenko A.O., Sbruieva A.A. (2020) Vidkryti tsyfrovi osvitni resursy v haluzi IT: kilkisnyi analiz [Open digital educational resources in IT: A quantitative analysis]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. Т. 75. № 1. Pp. 331–348. [in Ukrainian]

Osvita. Stratehiia Ukrainy 2030 (2022) [Education. Strategy of Ukraine]. Available at: https://www.slideshare.net/UIFuture/2030-148758034?fbclid=IwAR3OwyONf

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Каневська, І., Приступа, Л., & Говоруха, Д. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-58
Розділ
ЕКОНОМІКА