СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: іпотечний кредит, доступна іпотека, державні пільгові програми, облікова ставка НБУ, первинний та вторинний ринок, фінансовий лізінг

Анотація

У статті розглядається сучасний стан та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні. Наведено дефініції щодо поняття «іпотечний кредит» з точки зору нормативно-правових актів України, позицій українських та закордонних вчених. Розглянуто фактори впливу іпотечного кредитування на розвиток економіки України та проаналізовано закордонний досвід в цій сфері. При дослідженні умов іпотечного кредитування за різними пропозиціями: банків, забудовників, державних програм встановлено переваги та недоліки різних видів іпотечних інструментів та особливу увагу приділено впровадженню в Україні державної програми «Доступна іпотека 7%». У висновках підсумовано, що для того, щоб в Україні запрацювала повноцінна іпотека, потрібні чіткі й зрозумілі програми та державні гарантії для всіх учасників угоди: забудовника, банку й позичальника, а в першу чергу – стабільна економіка.

Посилання

У НБУ пояснили проблеми з іпотечним кредитуванням. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2840013-u-nbu-poasnili-problemi-z-ipotecnim-kredituvannam.html (дата звернення 17.04.2021).

Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів 11.09.2008. № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0031534-08 (дата звернення 19.04.2021).

Деякі питання здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова КМУ від 27.01. 2021 р. № 63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63-2021-%D0%BF (дата звернення 19.04.2021)

Лагутін В.Д. Кредитування: теорія та практика : навч. посіб. 4–те вид., стер. Київ : Знання, 2004. 215 с.

Спаських Н.М.. Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. 2013. №83. С. 233–241.

Новый економический словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. Москва : Инст–т новой экономики, 2006. 1088 с.

Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К. Воронової – 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Алерта, 2011. 558 с.

Словник банківських та економічних термінів. URL: https://www.otpbank.com.ua/privateclients/information/glossary/#10 (дата звернення 23.04.2021)

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. Киев : Ника-Центр, 1998. 480 с.

Андрєєва Г.І. Інструменти і технології іпотечного кредитування. Збірник наукових праць “Економіка: проблеми теорії та практики”. Дніпропетровськ: ДНУ. 2005. Т.3. №200. С. 641–650.

Панова О.О. Поняття іпотечного кредиту: теоретико-правовий аналіз. Фінансове право. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r2rxSsoslo0J:univd.edu.ua/science-issue/issue/1176+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата звернення 22.04.2021)

Квіт Н. Уніфікація поняттєвого апарату відносин іпотечного кредитування. Вісник Львів. ун-та. Серія юрид. 2011. Вип. 54. С. 224–231.

Михайловська І.М. Гроші та кредит : навч. посібник. Львів : Новий Світ, 2006. 431 с.

Дробот Є.О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування та шляхи її подолання. Наукові конференції. URL: http://intkonf.org/. (дата звернення 22.04.2021)

Григорук І.О., Клімчук Л. Іпотека та іпотечне кредитування: теоретичний аспект. Вісник ЖДТУ. 2013. № 2(64). С. 214–217. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kbM5reP6Sr4J:ven.ztu.edu.ua/article/view/31326/36943+&cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата звернення 23.04.2021)

Разумова И.А. Ипотечное кредитование: учебное пособие. СПб. : Питер, 2005. 208 с.

Любунь О.С. Іпотечне кредитування : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 392 с

Берлач А.І. Система кредитування сільськогосподарських виробників. Фінанси України. 2004. № 3. С. 44–51.

Сердюченко Н.Б. Сутність та особливості іпотечного кредитування. Інвестиції: практика та досвід. 2008. №8. С. 24–25.

Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування. Вісник НБУ. 2002. №1. С. 33–35.

Завидівська О.І. Сутність, роль і функції іпотеки та іпотечного кредитування в забезпеченні розвитку національної економіки. URL: http://ird.gov.ua/pe/re201103/re201103_114_ZavydivskaOI.pdf (дата звернення 20.04.2021).

Ковалишин І.В. Сутність іпотеки та основні принципи житлового іпотечного кредитування. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2008. №3. С. 123–127.

Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення. Вісник НБУ. 2007. №10. С. 46–48.

Лабецька Л.М. Історико-правові аспекти іпотеки. Регіональна економіка. 2007. №1. С. 209–214.

Конституція України. Закон України. 28.06.1996. № 254к. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 19.04.2021).

Щодо стратегічних кроків держави у напрямі підвищення доступності житла для громадян". Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-strategichnikh-krokiv-derzhavi-u-napryami-pidvischennya. (дата звернення 24.04.2021).

У лютому банки видали іпотеки на пів мільярда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/8/672781/ (дата звернення 24.04.2021)

Недоступна доступна іпотека URL:gmk.center/ua/opinion/nedostupna-dostupna-ipoteka/ (дата звернення 22.04.2021).

Іпотека-інструмент стрімкого розвитку економіки України. URL: http://kbu.org.ua/index.php?id=1431 (дата звернення 20.04.2021).

Могилевич Д. Ипотека возвращается к нам. URL:https://dengi.ua/magazine/5-tabletok-ot-global-nogo-krizisa/1823030-ipoteka-vozvracshaetsja-k-nam (дата звернення 24.04.2021).

Доступне житло для українців: що "оживить" іпотеку в країні. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/realty/chto-ne-tak-s-ipotekoy-kogda-zhile-dlya-ukraincev-stanet-dostupnym-1397990.html (дата звернення 21.04.2021).

Іпотека під 5% у 2021 році: реальність чи гарні обіцянки. URL: https://economy.24tv.Ua/deshevsha-tsina-ipoteku-ukrayina-б2021-naskilki-tse-novini-nbu_n1550409 (дата звернення 23.04.2021).

U NBU pojasnyly problemy z ipotechnym kredytuvannjam. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2840013-u-nbu-poasnili-problemi-z-ipotecnim-kredituvannam.html (accessed 17 April 2021).

Standarty nadannja, refinansuvannja ta obslughovuvannja ipotechnykh zhytlovykh kredytiv 11.09.2008. № 31. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0031534-08 (accessed 19 April 2021).

Dejaki pytannja zdeshevlennja vartosti ipotechnykh kredytiv. Postanova KMU vid 27.01. 2021 r. № 63. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63-2021-%D0%BF (accessed 19 April 2021).

Laghutin V.D. (2004) Kredytuvannja: teorija ta praktyka [Credit: theory and practice]. Kyiv: Znannja. (in Ukrainian)

Spasjkykh N.M. (2013) Kommunaljnoe khozjajstvo ghorodov. [Communal services of cities]. Nauchno-tekhnycheskyj sbornyk. no. 83, pр. 233-241.

Novыj ekonomycheskyj slovarj (2006) [New Economic Dictionary]. Moskva: Ynst-t novoj ekonomyky. (in Russian)

Slovnyk finansovo-pravovykh terminiv (2011) [Glossary of financial and legal terms]. Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Slovnyk bankivsjkykh ta ekonomichnykh terminiv [Dictionary of banking and economic terms] Available at: https://www.otpbank.com.ua/privateclients/information/glossary/#10 (accessed 23 April 2021).

Blank Y.A. (1998) Slovarj-spravochnyk fynansovogho menedzhera [Dictionary-reference book of the financial manager]. Kyev: Nyka-Centr. (in Ukrainian)

Andrjejeva Gh.I. (2005) Instrumenty i tekhnologhiji ipotechnogho kredytuvannja [Instruments and technologies for mortgage lending]. Zbirnyk naukovykh pracj “Ekonomika: problemy teoriji ta praktyky”. Dnipropetrovsk: DNU. v. 3, no. 200, pp. 641-650.

Panova O.O. Ponjattja ipotechnogho kredytu: teoretyko-pravovyj analiz. [Understanding a mortgage loan: theoretical and legal analysis]. Finansove pravo. Available at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r2rxSsoslo0J:univd.edu.ua/science-issue/issue/1176+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (accessed 22 April 2021)

Kvit N. (2011) Unifikacija ponjattjevogho aparatu vidnosyn ipotechnogho kredytuvannja [Unification of the understandable apparatus of a single mortgage lending]. Visnyk Ljviv. un-ta, no. 54, pp. 224–231.

Mykhajlovsjka I.M. (2006) Ghroshi ta kredyt [Penny and credit]. Lviv: Novyj Svit. (in Ukrainian)

Drobot Je.O. Problemy rozvytku ipotechnogho kredytuvannja ta shljakhy jiji podolannja [Problems in the development of mortgage lending and sales]. Naukovi konferenciji. Available at: http://intkonf.org/. (accessed 22 April 2021).

Ghryghoruk I.O., Klimchuk L. (2013) Ipoteka ta ipotechne kredytuvannja: teoretychnyj aspekt [ Loan and loan: theoretical aspect]. Visnyk ZhDTU. no. 2, pp. 214-217. Available at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kbM5reP6Sr4J:ven.ztu.edu.ua/article/view/31326/36943+&cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (accessed 23.04.2021).

Razumova Y.A. (2005) Ypotechnoe kredytovanye [Іmortgage loans]. SPb.: Pyter. (in Russian)

Ljubunj O.S. (2005) Ipotechne kredytuvannja [Іmortgage loans]. Kyiv: Centr navchaljnoji literatury. (in Ukrainian)

Berlach A.I. (2004) Systema kredytuvannja siljsjkoghospodarsjkykh vyrobnykiv [Credit system for silskogospodarsky virobniks. Finansy Ukrajiny. no. 3, pp. 44–51.

Serdjuchenko N.B. (2008) Sutnistj ta osoblyvosti ipotechnogho kredytuvannja [The essence and peculiarity of mortgage lending]. Investyciji: praktyka ta dosvid. no. 8, pp. 24-25.

Jurghelevych S. (2002) Osnovni pryncypy ipoteky ta ipotechne kredytuvannja [The main principle of mortgage and mortgage lending] Visnyk NBU. no. 1, pp. 33-35.

Zavydivsjka O.I. (2011) Sutnistj, rolj i funkciji ipoteky ta ipotechnogho kredytuvannja v zabezpechenni rozvytku nacionaljnoji ekonomiky [The situation, the role and function of the loan and mortgage lending in the preservation of the development of the national economy]. Available at: http://ird.gov.ua/pe/re201103/re201103_114_Zavydivska OI.pdf (accessed 20 April 2021).

Kovalyshyn I.V. (2008) Sutnistj ipoteky ta osnovni pryncypy zhytlovogho ipotechnogho kredytuvannja [The essence of the mortgage is the main principle of the mortgage lending]. Visnyk Universytetu bankivsjkoji spravy Nacionaljnogho banku Ukrajiny. no. 3, pp. 123-127.

Bereghulja O. (2007) Ipotechne kredytuvannja jak bankivsjka operacija: teoretychni osnovy j umovy provedennja [Loan lending as a bank operation: theoretical foundations for conducting]. Visnyk NBU. no.10, pp. 46-48.

Labecjka L.M. (2007) Istoryko-pravovi aspekty ipoteky [Historical and legal aspects of the library]. Reghionaljna ekonomika. no. 1, pp. 209-214.

Konstytucija Ukrajiny. Zakon Ukrajiny. 28.06.1996. no. 254k. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 19.04.2021).

Shhodo strateghichnykh krokiv derzhavy u naprjami pidvyshhennja dostupnosti zhytla dlja ghromadjan. Analitychna zapyska. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-strategichnikh-krokiv-derzhavi-u-napryami-pidvischennya. (accessed 24.04.2021).

U ljutomu banky vydaly ipoteky na piv miljjarda. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/8/672781/ (accessed 24 April 2021).

Nedostupna dostupna ipoteka. Available at: gmk.center/ua/opinion/nedostupna-dostupna-ipoteka/ (accessed: 22 April 2021).

Ipoteka-instrument strimkogho rozvytku ekonomiky Ukrajiny. Available at: http://kbu.org.ua/index.php?id=1431 (accessed 20 April 2021).

Moghylevych D. Ypoteka vozvrashhaetsja k nam. Available at: https://dengi.ua/magazine/5-tabletok-ot-global-nogo-krizisa/1823030-ipoteka-vozvracshaetsja-k-nam (accessed 24 April 2021).

Dostupne zhytlo dlja ukrajinciv: shho "ozhyvytj" ipoteku v krajini. Available at: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/realty/chto-ne-tak-s-ipotekoy-kogda-zhile-dlya-ukraincev-stanet-dostupnym-1397990.html (accessed 21 April 2021).

Ipoteka pid 5% u 2021 roci: realjnistj chy gharni obicjanky. Available at: https://economy.24tv.Ua/deshevsha-tsina-ipoteku-ukrayina-b2021-naskilki-tse-novini-nbu_n1550409 (accessed 23 April 2021).

Переглядів статті: 363
Завантажень PDF: 902
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Артем’єва, О. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-32
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ