ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: державний бюджет, місцеві бюджети, зведений бюджет, видатки бюджету, дефіцит, державний борг, фінансові ресурси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану формування та виконання державного та місцевих бюджетів, а також управління фінансовими ресурсами в умовах воєнного стану. Зазначено, що з початком російського вторгнення змінилися умови, пов’язані з наповненням бюджетів та формуванням видатків, оскільки припинила економічну діяльність низка українських підприємств. Такий стан, призвів до дефіциту бюджету, проблем з обслуговуванням державного боргу, що суттєво відрізняється від умов мирного часу. У статті проаналізовано бюджетні показники зведеного бюджету за останні роки, а також бюджетні показники державного та місцевих бюджетів за доходами і видатками, а також проаналізовано напрями спрямування фінансових ресурсів за галузями та програмами. Встановлено, що питома вага видатків Державного бюджету України спрямована на забезпечення обороноздатності України від російської агресії, що є цілком логічним. Натомість, видатки місцевих бюджетів були зосереджені на фінансуванні дошкільної та загальної середньої освіти, як за рахунок власних коштів, так і освітньої субвенції з державного бюджету.

Посилання

Кохан І.В. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону / Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. спец.: 08.00.08. Львів, 2015. 20с.

Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 616 с. DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-449

Кузнєцова А.Я., Каспрук Ю.В., Кузнєцов О.Ю. Економічний розвиток регіону та роль місцевих бюджетів у його забезпеченні : монографія. Київ : УБС НБУ, 2013. 174 с.

Савчук Н.В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору : монографія. Київ : КНЕУ, 2014. 325 с.

Закон України від 12.05.2015 №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text

Дуліба Є. Особливості організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1495/1546

Закон України від 03.03.2022 №2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20#n25

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text

Видатки зведеного бюджету України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/

Радіонов Ю.Д. Управління фінансовими ресурсами держави в умовах воєнного стану. Економіка України. 2023. № 1. С. 20—43. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.01.020

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2022 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16105

С. Марченко для Wall Street Journal: Підтримка міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/serhii-marchenko-dlia-wall-street-journal-pidtrymka-mizhnarodnykh-partneriv-pryshvydshuie-peremohu-ukrainy

Україна домовилася про зупинку виплат за зовнішнім боргом. URL: https://zaxid.net/ukrayina_domovilasya_pro_prizupinennya_viplat_za_zovnishnim_borgom_n1549669

Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh

Лютий І., Рожко О., Лютий С. Оптимізація видатків державного бюджету України в умовах війни. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1557/1565

Kokhan, I.V. (2015). Biudzhetne finansuvan’a sotsialno-ekonomichnogo rozvitku region [Budget financing of socio-economic development of the region]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lviv. [in Ukrainian]

Radionov, Yu.D. (2019). Formuvana vydatkiv biudgetu [Formation of budget expenditures]. Kyiv. DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2019-449 [in Ukrainian]

Kuznetsova, A.Ya., Kaspruk, Yu.V., & Kuznetsov, O.Yu. (2013). Ekonomichniy rozvytok regionu ta rol mistsevyh biudgetiv u yogo zabezpechenni [Economic development of the region and the role of local budgets in its provision]. Kyiv. [in Ukrainian]

Savchuk, N.V. (2014). Biudzhetni prioryteti Ukrainy u konteksti suspilnogo vyboru [Budgetary priorities of Ukraine in the context of public choice]. Kyiv. [in Ukrainian]

Law of Ukraine dated May 12, 2015 No. 389-VIII "On the Legal Regime of Martial Law". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 [in Ukrainian]

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 11, 2022 No. 252 "Some issues of formation and implementation of local budgets during martial law". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Duliba Ye. (2022). Osoblyvosti organizatsii diyalnosti mistsevyh organiv vykonavchoi vlady ta organiv mastsevogo samovryaduvan’ya pid chas voyennogo stanu [Peculiarities of the organization of activities of local executive authorities and local self-government bodies during martial law]. Available at: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1495/1546 [in Ukrainian]

Law of Ukraine dated 03.03.2022 No. 2118-IX "On Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the Features of Taxation and Reporting during Martial Law". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118- 20#n25 [in Ukrainian]

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 06.09.2021 No. 590 "On approval of the Procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Expenditures of the consolidated budget of Ukraine. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/ [in Ukrainian]

Radionov, Yu.D. (2023). Upravlin’a finansovymi resursami derzhavi v umovah voyennogo stanu [The state's financial resources management under martial law]. Economy of Ukraine, no. 1, pp. 20–43. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.01.020 [in Ukrainian]

Analysis of the implementation of local budgets for 2022. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/16105 [in Ukrainian]

Marchenko S. for the Wall Street Journal: The support of international partners accelerates Ukraine's victory. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/serhii-marchenko-dlia-wall-street-journal-pidtrymka-mizhnarodnykh-partneriv-pryshvydshuie-peremohu-ukrainy [in Ukrainian]

Ukraine agreed to stop payments on foreign debt. Available at: https://zaxid.net/ukrayina_domovilasya_pro_prizupinennya_viplat_za_zovnishnim_borgom_n1549669 [in Ukrainian]

The state budget of Ukraine in 2022: implementation in conditions of full-scale war. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh [in Ukrainian]

Lyuty, I., Rozhko, O., & Lyuty, S. (2023). [Optimization of State Budget Expenditures of Ukraine in War Conditions]. Available at: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1557/1565 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 505
Завантажень PDF: 626
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Радіонов, Ю. (2023). ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-55
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ