ІМПАКТ-БІЗНЕС: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  • Генефа Швиданенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-6737-7935
  • Олег Швиданенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5021-0271
Ключові слова: імпакт-інвестування, імпакт-бізнес, ефективність, екологічна результативність, соціальний ефект, ризики, вплив

Анотація

У статті висвітлено сутність та основні аспекти імпакт-бізнесу через призму імпакт-інвестування та проведення екологічного оцінювання впливу на довкілля з метою досягнення не лише фінансово-економічних, але й суспільно-значущих й екологічних ефектів. Доведено на міжнародному рівні ефективність підходу побудови імпакт-бізнесу як нової форми ведення господарської діяльності, що забезпечує комплексні синергійні результати. Виокремлено основні засади впровадження та розвитку імпакт-бізнесу, враховуючи його основні якісні параметри, зокрема, економічну, екологічну та соціальну перспективи. Доведено, що в економічних реаліях саме імпакт-бізнес органічно спрямований на встановлення відповідності екологічним вимогам параметрів бізнес-проєктів на передпроєктній, проєктній стадіях, а також у процесі їх впровадження. Розкрито мету екологічного оцінювання та його основні завдання, обґрунтовано доречність інтегрування екологічних чинників у економічні стимули реалізації більш привабливих імпактних проєктів соціально-екологічного спрямування. Проаналізовано проведення процесу оцінювання впливу на довкілля як стадії скринінгу, скоупінгу, оцінювання альтернатив і визначення результуючого впливу. Наведено систему індикаторів оцінювання впливу на довкілля найбільш важливих і вагомих екологічних бізнес-параметрів і діагностування їх як пріоритетних у системі екологічного менеджменту. Обґрунтовано основні принципи екологічного оцінювання впливу діяльності суб’єктів бізнес-економіки на довкілля. Виокремлено структурні елементи екологічного менеджменту, визначено його цілі та етапи впровадження. Запропоновано підхід до імплементації елементів екологічної політики у функціонування імпакт-бізнесу. Сформульовано низку проблем, які потребують подальшого вивчення і прискіпливої уваги усіх зацікавлених сторін задля досягнення комплексу соціальних, екологічних та економічних результатів.

Посилання

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII, редакція від 29.07.2023 № 3227-IX // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text

Барна І.М. Оцінка впливу на довкілля: аналіз викликів воєнного стану. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2019. № 1. С. 233–240.

Бочарова Ю.Г., Шерстюк К.О. Імпакт-інвестування як найбільш ефективний інструмент розвитку соціально-відповідального бізнесу в умовах глобалізації. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. 2019. № 2. С. 95–102.

Єльнікова Ю.В. Імпакт-інвестування в запобіганні природних катастроф в Україні (повені та інші форс-мажори). Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 6(1). С. 302–312.

Ломачинська І.А. Концептуальні підходи до визначення сутності імпакт-інвестицій. Бізнес Інформ. 2020. № 2. С. 16–22.

Дія.Бізнес. Проєкт Міністерства цифрової трансформації України. Що таке імпакт-інвестування? URL: https://business.diia.gov.ua/handbook/impact-investment/so-take-impakt-investuvanna

Пластун О., Артеменко А., Михайлов Д. Ризик, аналіз, перспективи імпакт-інвестування в постконфліктне відновлення економіки України. Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві. 2022. № 2. С. 5–13.

Семененко І.М. Організація імпакт-інвестування як елементу компенсаційного механізму сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 11(3). С. 4–8.

Скоробогатова Н., Дорошенко О.I. Impact-інвестування: світовий досвід та перспективи застосування в Україні. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2022. № 23. С. 68–76.

Barber B.M., Morse A., Yasuda A. Impact Investing. Journal of Financial Economics. 2021. Vol. 139, issue 1. P. 162–185.

Bugg-Levine A., Emerson J. Impact Investing Transforming: How We Make Money while Making a Difference. Innovations. 2011. Т. 6, № 3. P. 9–18.

Chen J. Impact Investing Explained: Definition, Types, and Examples. URL: https://www.investopedia.com/terms/i/impact-investing.asp

Global Impact Investing network. GIINsight: Sizing the Impact Investing Market 2022. URL: https://thegiin.org/research/publication/impact-investing-market-size-2022/

Trelstad B., Impact Investing: A Brief History. Capitalism & Society, Vol. 11, Issue. 2, Article 4, 2016. URL: https://ssrn.com/abstract=2886088

On Environmental Impact Assessment: Law of Ukraine of 23.05.2017 No 2059-VIII // The Official Bulletin of the Verkhovna Rada (BVR), 2017, No. 29, Article 315. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text

Barna I.M. (2023). Environmental impact assesment: the analysis of the challenges caused by Martial law. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Heohrafiia, No 1, p. 233–240. [in Ukrainian]

Bocharova Yu.H., Sherstiuk K.O. (2019). Impact investing as the most effective tools for a socially responsible business developing in the context of globalization. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. Mykhaila Tuhan-Baranovskoho. Seriia : Ekonomichni nauky. No 2, p. 95–102, [in Ukrainian]

Yelnikova Y. (2019). Impact-investment in the prevention of natural disasters in Ukraine (flood and other force majors). Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. No 6(1), p. 302–312. [in Ukrainian]

Lomachynska I.A. (2020). The Conceptual Approaches to Defining the Essence of Impact Investment. Business Inform. No 2, p. 16–22. [in Ukrainian]

National digital project Diia.Business. What is impact-investing? Available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/impact-investment/so-take-impakt-investuvanna

Plastun О., Artemenko А., Mykhailov D. (2022). Risk analysis of impact investment during the post-conflict recovery of Ukraine's economy. Sotsialno-ekonomichni vidnosyny v tsyfrovomu suspilstvi. No 2, p. 5–13. [in Ukrainian]

Semenenko I.M. (2018). Organization of impact investing as the element of compensation mechanism for sustainable development of a region on the basis of goal management of enterprises. Ekonomika. Finansy. Pravo. No 11(3), p. 4–8. [in Ukrainian]

Skorobogatova N., Doroshenko O. (2022). Impact-investment: global experience and perspectives of application in Ukraine. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». No 23, p. 68–76. [in Ukrainian]

Barber B.M., Morse A., Yasuda A. Impact Investing. Journal of Financial Economics. 2021. Vol. 139, issue 1, p. 162–185.

Bugg-Levine, A., Emerson, J. (2011) Impact Investing Transforming: How We Make Money while Making a Difference. Innovations. Т. 6, № 3. 9–18.

Chen J. Impact Investing Explained: Definition, Types, and Examples. Available at: https://www.investopedia.com/terms/i/impact-investing.asp

Global Impact Investing network. GIINsight: Sizing the Impact Investing Market 2022. Available at: https://thegiin.org/research/publication/impact-investing-market-size-2022/

Trelstad, B. (2016). Impact Investing: A Brief History. Capitalism & Society, Vol. 11, Issue. 2, Article 4. Available at: https://ssrn.com/abstract=2886088

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Швиданенко, Г., & Швиданенко, О. (2023). ІМПАКТ-БІЗНЕС: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-50
Розділ
ЕКОНОМІКА