РИЗИКИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Ключові слова: ризики, ризик-менеджмент, ресурсне забезпечення, банківські установи, банківський капітал, стрес-тестування, облікова ставка НБУ

Анотація

В статті досліджені питання ресурсного забезпечення діяльності банківських установ в умовах впливу чинників сучасного ризик-середовища. Розглянута сутність банківських ресурсів та підходи до їх визначення. Проаналізована роль системи ризик-менеджменту для попередження та мінімізації негативних наслідків ризикових ситуацій в діяльності банків. Виявлені тенденції, характерні для основних складових банківських ресурсів за період 2019-2023 рр.: власного капіталу, залучених коштів суб’єктів господарювання, фізичних осіб та небанківських фінансових установ. Зроблені висновки про ефективність заходів НБУ щодо очищення банківської системи від фінансово проблемних банків та банків з високим рівнем репутаційного ризику. В якості умов підвищення фінансової стійкості банківських установ виділена необхідність подальших дій НБУ для удосконалення підходів до управління ризиками, відслідковування рівня стійкості банків та банківської системи, урахування законодавчих норм ЄС при запровадженні нових регуляторних вимог.

Посилання

Азізова К.М. Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 236–241.

Барилюк І.В. Аналіз детермінант формування ресурсного потенціалу банків України. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.1. С. 174–181.

Бойко Д.І., Териця Д.О. Дослідження сутності ресурсного потенціалу банку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 319–321.

Блащук-Дев’яткіна Н.З., Ігнатишина В.М., Скидан У.І. Сучасні тенденції формування ресурсів комерційних банків України. Молодий вчений. 2020. № 3 (79). С. 210–213.

Пушак Я.Я., Шевченко Н.В. Особливості формування та управління ресурсами банків в сучасних умовах. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 3(69). С. 36–40.

Бобиль В.В. Обгрунтування інструментів управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2013. № 10. С. 122–128.

Зубова В.В. Основні підходи до визначення та класифікації банківських ризиків. Ефективна економіка. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_6_40

Ліндер Є.О. Вплив кредитного ризику на прибутковість кредитно-депозитного портфелю банку. Економічний простір. 2017. № 118. С. 153–161.

Тарасевич Н.В. Актуальні аспекти формування системи ризик-менеджменту в банках України. Modern Economscs.2020. № 21. С. 213–218.

Третяк Д.Д. Теоретичні аспекти ризик-менеджменту банку. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 100–107.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: Постанова Правління Національного банку України від 11.06.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text

Стрес-тестування банків як інструмент банківського регулювання. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Stres-testuvannya_bankiv_19-05-2023.pdf?v=4

Основні показники діяльності банків. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану: Закон України від 29.05.2023 р. № 3111-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3111-20#Text

Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2023-roku

Банки у серпні 2023 року: чого від них чекати бізнесу та українцям. Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/ua/credits/articles/banki-v-avguste-2023-goda-chego-ot-nih-zhdat-biznesu-i-ukraincam/

Облікова ставка, прогноз. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-oblikovu-stavku-do-22

Azizova K.M. (2014) Kompleksna otsinka dostatnosti resursnoho potentsialu banku [Comprehensive assessment of the adequacy of the bank's resource potential]. Business Inform, no. 1, pp. 236–241.

Barilyuk I.V. (2012) Analiz determinant formuvannya resursnoho potentsialu bankiv Ukrayiny [ Analysis of the determinants of the formation of the resource potential of Ukrainian banks]. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, no. 22.1, pp. 174–181.

Boyko D.I., Teritsa D.O. (2015) Doslidzhennya sutnosti resursnoho potentsialu banku [Study of the essence of the bank's resource potential]. Herald of the economy of transport and industry, no. 50, pp. 319–321.

Blaschuk-Devyatkina N.Z., Ignatyshina V.M., Skidan U.I. (2020) Suchasni tendentsiyi formuvannya resursiv komertsiynykh bankiv Ukrayiny [Modern trends in the formation of resources of commercial banks of Ukraine]. Young Scientist, no. 3 (79), pp. 210–213.

Pushak Y.Ya., Shevchenko N.V. (2022) Osoblyvosti formuvannya ta upravlinnya resursamy bankiv v suchasnykh umovakh [Peculiarities of formation and management of bank resources in modern conditions]. Economic Herald of Donbass, no. 3(69), pp. 36–40.

Bobyl V.V. (2013) Obhruntuvannya instrumentiv upravlinnya bankivsʹkymy ryzykamy v umovakh finansovoyi kryzy [Justification of banking risk management tools in the conditions of the financial crisis]. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", no. 10, pp. 122–128.

Zubova V.V. (2016) Osnovni pidkhody do vyznachennya ta klasyfikatsiyi bankivsʹkykh ryzykiv [Basic approaches to the definition and classification of banking risks]. Efficient economy. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_6_40

Linder E.O. (2017) Vplyv kredytnoho ryzyku na prybutkovistʹ kredytno-depozytnoho portfelyu banku [The impact of credit risk on the profitability of the bank's loan and deposit portfolio]. Economic space, no. 118, pp. 153–161.

Tarasevich N.V. (2020) Aktualʹni aspekty formuvannya systemy ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny [Current aspects of the formation of the risk management system in Ukrainian banks]. Modern Economscs, no. 21, pp. 213–218.

Tretyak D.D. (2022) Teoretychni aspekty ryzyk-menedzhmentu banku [Theoretical aspects of bank risk management]. Economy and the state, no. 1, pp. 100–107.

Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi ta funktsionuvannya system ryzyk-menedzhentu v bankakh Ukrayiny: Postanova Pravlinnya Natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 02.08.2004 № 361 (2004). [Methodological recommendations on the organization and functioning of risk management systems in banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated August 2, 2004 No. 361]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text

Polozhennya pro orhanizatsiyu systemy upravlinnya ryzykamy v bankakh Ukrayiny ta bankivsʹkykh hrupakh: Postanova Pravlinnya Natsionalʹnoho banku Ukrayiny vid 11.06.2018 r. №64 (2018). [Regulations4on the organization of the risk management system in Ukrainian banks and banking groups: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated June 11, 2018 No. 64]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text

Stres-testuvannya bankiv yak instrument bankivsʹkoho rehulyuvannya. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2023). [Stress testing of banks as a tool of banking regulation. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Stress-testuvannya_bankiv_19-05-2023.pdf?v=4

Osnovni pokaznyky diyalʹnosti bankiv. Minfin (2023). [Main performance indicators of banks. Ministry of Finance]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo udoskonalennya protsedury vyvedennya z rynku banku v umovakh voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 29.05.2023 r. № 3111-IKH (2023). [On the introduction of changes to some legislative acts of Ukraine regarding the improvement of the procedure for withdrawing a bank from the market under martial law: Law of Ukraine dated 05/29/2023 No. 3111-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3111-20#Text

Zvit pro finansovu stabilʹnistʹ. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2023). [Report on financial stability. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2023-roku

Banky u serpni 2023 roku: choho vid nykh chekaty biznesu ta ukrayintsyam. Minfin (2023). [Banks in August 2023: what businesses and Ukrainians can expect from them. Ministry of Finance]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/credits/articles/banki-v-avguste-2023-goda-chego-ot-nih-zhdat-biznesu-i-ukraincam/

Oblikova stavka, prohnoz. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2022). [Accounting rate, forecast. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-oblikovu-stavku-do-22

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Гаврилко, Т., & Мантач, А. (2023). РИЗИКИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-42
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ