ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: державна політика, соціальна політика, соціальний захист населення, соціальна безпека, економічна безпека держави

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи соціального захисту населення. Досліджено підходи до розуміння державної політики соціального захисту населення та особливостей її реалізації в умовах війни. Обґрунтовано актуальність та проаналізовано сучасний стан сфери соціального захисту населення. Наведено основні нормативно-правові акти та програми у сфері регулювання соціального захисту населення, які були прийняті в період воєнного стану. Аргументовано, що низька ефективність прийняття якісних управлінських рішень та забезпечення економічної безпеки держави підтверджується недостатнім рівнем фінансового забезпечення соціального захисту населення. Зазначено, що параметри ефективності державної політики соціального захисту стримує низький рівень якості життя населення, який виступає першочерговою проблемою його соціальної захищеності та недостатньої забезпеченості соціальної безпеки в системі економічної безпеки держави. Окрему увагу зосереджено на необхідності удосконалення роботи соціальних служб з використанням цифрових технологій з метою створення комфортних умов отримання соціальної допомоги категоріям населення, які її потребують. Запропоновано стратегічні пріоритети державної політики соціального захисту населення та забезпечення економічної безпеки України.

Посилання

Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. Київ : Знання, 2005. 126 с.

Борецька Н.П. Регіональні аспекти соціального захисту населення. Регіональна економіка. 2000. № 3. C. 83–88.

Видатки зведеного бюджету України. URL: https://openbudget.gov.ua/nationalbudget/expenses?class=program&view=table

Денисенко К. Державна політика у сфері соціального захисту: аналіз понятійно-категоріального апарат. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 2 (51). Ч. 1. С. 95–101.

Кадикало О.І. Актуальні питання соціального захисту населення України в умовах воєнного стану. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2022. № 2. С. 10–14.

Міністерство соціальної політики (2017). Модернізація системи соціальної підтримки населення України: Проєкт. URL: https://www.msp.gov.ua/files/E-Social/1.pptx

Міністерство соціальної політики (2018). E-SOCIAL: Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України. URL: https://www.msp.gov.ua/files/E-Social/1.pptx.

Міністерство соціальної політики (2022). Cоціальні послуги, які надаються під час воєнного стану та останні зміни у цій сфері. URL: https://www.msp.gov.ua/news/21778.html

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text

Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України. Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 423. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1647-14

Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 1057-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2020-%D1%80#Tex

Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. № 1353-р. URL: https://zakon.rada.ua/laws/show/1353-2020

Смагло О.В. Соціальна політика: реалії та перспективи. Причорноморські економічні студії. 2019. № 38 (2). С. 70–73.

Стратегія розвитку системи соціальних послуг в Україні на період 2021-2025: Проєкт. URL: https://caritas.ua/wp-content/uploads/2021/09/strategiya-rozvytku-systemy-soczialnyh-poslug-v-ukrayini-na-period-do-2025....docx

Токарський Т.Б. Трансформації соціальної політики в Україні і її проблеми. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 164–171.

Якість життя населення України та перші наслідки війни / Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Реут А.Г., Крикун О.І., Когатько Ю.Л., Заяць В.С., Клименко Ю.А.; Нац. акад. наук. Укр., Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. Електронне видання. Київ, 2023. URL: http://bitly.ws/RNcs.

Fedirko N. (2022). Digital social protection in Ukraine: prerequisites and strategic challenges. Social and labour relations: theory and practice, 12(1), 1–13. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.12(1).2022.01

Ukraine Refugee Situation: Operational Data Portal the UN Refugee Agency. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#

Bolotina, N.B. (2005). Pravo sotsial'noho zakhystu Ukrainy [The right to social protection of Ukraine: education. manual]: navch. posib. Kyiv: Znannia, 126 p.

Boretska, N.P. (2000). Rehionalni aspekty sotsialnoho zakhystu naselennia [Regional aspects of social protection]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 3, 83–88. [in Ukrainian]

Vydatky zvedenoho biudzhetu Ukrainy (2023). [Expenditures of the consolidated budget of Ukraine]. Available at: https://openbudget.gov.ua/national-budget/expenses?class=program&view=table

Denysenko K. (2017). Derzhavna polityka u sferi sotsial'noho zakhystu: analiz poniatijno-katehorial'noho aparatu [State policy in the field of social protection: analysis of the conceptual and categorical apparatus]. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 2 (51), 1, 95–101. [in Ukrainian]

Kadykalo O.I. (2022). Aktual'ni pytannia sotsial'noho zakhystu naselennia Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Current issues of social protection of the population of Ukraine under martial law]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads'koho – Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, no. 2, pp. 10–14. [in Ukrainian]

Ministry of Social Policy of Ukraine (2017). Modernizatsiia systemy sotsial'noi pidtrymky naselennia Ukrainy: Proiekt [Modernization of the system of social support of the population of Ukraine: Project]. Available at: https://www.msp.gov.ua/files/E-Social/1.pptx

Ministry of Social Policy of Ukraine (2018). e-Social: Informatsiino-analitychna systema upravlinnia sotsialnoiu pidtrymkoiu naselennia Ukrainy [e-Social: Information and analytical management system for social support of the population of Ukraine]. Available at: https://www.msp.gov.ua/files/E-Social/1.pptx

Ministry of Social Policy of Ukraine (2022). Cotsial'ni posluhy, iaki nadaiut'sia pid chas voiennoho stanu ta ostanni zminy u tsij sferi [Social services provided during martial law and recent changes in this sphere]. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/21778.html

Pro zasady vnutrishn'oi i zovnishn'oi polityky [About the principles of domestic and foreign policy]: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 № 2411-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo sotsial'noi polityky Ukrainy [On the approval of the Regulation on the Ministry of Social Policy of Ukraine]. Postanova KMU vid 17.06.2015 № 423. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text

Pro pravovyj rezhym voiennoho stanu [About the legal regime of martial law]: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 № 389-VIII. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1647-14

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky schodo sotsial'noho zakhystu naselennia ta zakhystu prav ditej [On the approval of the Concept of implementation of state policy on social protection of the population and protection of children's rights]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.08.2020 № 1057-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2020-%D1%80#Tex

Pro skhvalennia Stratehii tsyfrovoi transformatsii sotsial'noi sfery [On the approval of the Strategy of digital transformation of the social sphere]. Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2020 № 1353-r. Available at: https://zakon.rada.ua/laws/show/1353-2020

Smahlo O.V. (2019) Sotsial'na polityka: realii ta perspektyvy [Social policy: realities and prospects]. Prychornomors'ki ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 38 (2), 70–73. [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku systemy sotsial'nykh posluh v Ukraini na period 2021-2025: Proiekt [Strategy for the development of the system of social services in Ukraine for the period 2021-2025: Project]. Available at: https://caritas.ua/wp-content/uploads/2021/09/strategiya-rozvytku-systemy-soczialnyh-poslug-v-ukrayini-na-period-do-2025....docx

Tokars'kyj T.B. (2017). Transformatsii sotsial'noi polityky v Ukraini i ii problemy [Transformations of social policy in Ukraine and its problems]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 4, 164–171. [in Ukrainian]

Yakist' zhyttia naselennia Ukrainy ta pershi naslidky vijny [The quality of life of the population of Ukraine and the first consequences of the war] / Cheren'ko L.M., Poliakova S.V., Shyshkin V.S., Reut A.H., Krykun O.I., Kohat'ko Yu.L., Zaiats' V.S., Klymenko Yu.A.; Nats. akad. nauk. Ukr., In-t demohr. ta sots. doslidzh. im. M.V. Ptukhy. Elektronne vydannia. Kyiv, 2023. Available at: http://bitly.ws/RNcs [in Ukrainian]

Fedirko N. (2022). Digital social protection in Ukraine: prerequisites and strategic challenges. Social and labour relations: theory and practice, 12(1), 1–13. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.12(1).2022.01

Ukraine Refugee Situation: Operational Data Portal the UN Refugee Agency. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Урба, С. (2023). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-37
Розділ
ЕКОНОМІКА