АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА УМОВ ЕКСПАНСІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Наталія Крихівська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0001-6807-0177
Ключові слова: діджиталізація, податкові надходження, фіскальна ефективність, економічна ефективність, податкове адміністрування

Анотація

У статті проведено аналіз податкових надходжень та визначено питому вагу податкових надходжень у структурі доходів. Проаналізовано фіскальну ефективність у розрізі динаміки та структури прямих та непрямих податків, який показує позитивні тенденції щодо розширення відтворювальних процесів у виробничій сфері, адже темп росту надходжень прямих податків перевищує приріст непрямих. Проведено дослідження економічної ефективності, що полягає у розрахунку та аналізі показників результативності та еластичності податкових надходжень. Незважаючи на глобалізаційні тенденції діджиталізації фіску, визначено, що в Україні вплив цифрових технологій на систему оподаткування знаходиться на початковому етапі, про що свідчать виявлені неоднозначні тенденції щодо показників ефективності оподаткування та результати проведеного аналізу.

Посилання

Жосан Г. Стан розвитку диджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. No 1(2). URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (дата звернення: 05.04.2021).

Двуліт З. П., Завербний А. С., Романюк А. О. Диджиталізація – дієвий інструмент антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8557 (дата звернення: 06.04.2021).

Синютка Н. Г. Трансформація оподаткування та податкових процедур в інформаційному суспільстві: теоретичний концепт. Облік і фінанси. 2019. № 3. С. 100-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_3_14. (дата звернення: 06.04.2021).

Звіти про виконання бюджету / Державна Казначейська Служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення 05.03.2021).

Подік І. І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 46–51.

Zhosan, G. (2020) Stan rozvytku dydzhytalizatsiyi v Ukrayini [The state of development of digitalization in Ukraine], Ekonomichnyy analiz, vol. 30, no. 1(2). Аvailable at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 [in Ukrainian].

Dvulit, Z., Zaverbnyi, A. & Romaniuk, A. (2021), Dydzhytalizatsiya – diyevyy instrument antykryzovoho rozvytku biznesu v umovakh pandemiyi. [Digitalization – an effective tool for anti-crisis business development in a pandemic], Efektyvna ekonomika, no. 1. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8557 (in Ukrainian).

Synyutka N. (2019) Transformatsiya opodatkuvannya ta podatkovykh protsedur v informatsiynomu suspilʹstvi: teoretychnyy kontsept [Transformation of taxation and tax procedures in the information society: a theoretical concept]. Oblik i finansy. no. 3, 100-106. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_3_14 (in Ukrainian).

Zvity pro vykonannya byudzhetu / Derzhavna Kaznacheysʹka Sluzhba Ukrayiny. Аvailable at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (accessed 05 March 2021)

Podik I. (2017) Otsinyuvannya suchasnoho stanu podatkovoyi bezpeky Ukrayiny [Assessment of the current state of tax security of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava. no. 4, 46–51. (n Ukrainian).

Переглядів статті: 295
Завантажень PDF: 850
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Крихівська, Н. (2021). АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА УМОВ ЕКСПАНСІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-41
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ