ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

  • Олена Нєізвєстна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0002-6135-6524
  • Карина Рубан Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0009-0008-0019-7479
Ключові слова: пандемія, воєнна агресія, гірничо-металургійна галузь, фінансовий звіт діяльності, матриця оцінки ризиків

Анотація

Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження впливу пандемії COVID-19 та збройної агресії росії на фінансову діяльність підприємств гірничо-металургійної галузі. В ході дослідження визначено, що пандемія COVID-19 викликала призупинення розвитку значної частини світової економіки і гірничо-металургійна галузь не стала винятком. Підприємства цієї галузі повинні були довести свою здатність долати складні виклики, продовжувати забезпечувати виробничий процес, реалізовувати ключові інвестиційні проєкти. Вплив пандемії COVID-19 на показники фінансової діяльності підприємств був оцінений авторами на прикладі найбільшого гіганта ГМК України – ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». За результатами дослідження авторами узагальнено інструменти, що необхідно використовувати на даному етапі в контексті можливих шляхів контролю та стримування виявлених фінансових ризиків.

Посилання

Реальний сектор економіки України в умовах системних викликів : аналіт. доп. / [Собкевич О.В., Шевченко А.В., Русан В.М. та ін.] : за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2021. 83 с.

Супрун А.А., Супрун А.А. Ризики в діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу: види, методи оцінки та фінансування. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 3. С. 95–101 DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-51

Гончарук О.В., Ігнашкіна Т.Б., Броннікова В.Ю. Сучасний стан гірничо-металургійного комплексу України: чинники, тенденції й результати. Ефективна економіка. 2020. № 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.60

Лебедева Л.В., Романенко В.А. Виклики COVID-19 для промисловості України та країн ЄС. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/85.pdf

Україна після коронакризи – шлях одужання : наук. доп. Я.А. Жаліло (кер. ав. кол.), Я.Б. Базилюк, С.В. Ковалівська, О.О. Коломієць та ін.; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2020. 304 с.

«Пульс» металургії визначають зовнішні ринки. Голос України. URL: http://www.golos.com.ua/article/275197

World Steel Association AISBL. URL: https://worldsteel.org/media-centre/pressreleases/2023/december-2022-crude-steel-production-and-2022-global-totals/

Глобальна виплавка сталі у2021році зросла на 4%. GMK center. Офіційна сторінка. URL: https://gmk.center/ua/news/globalna-viplavka-stali-u-2021-roci-zrosla-na-4/

Григоренко Ю. Ризики-2020: чого очікувати металургам від прийдешнього року. GMK CENTER : веб-сайт. URL: https://gmk.center/posts/riski-2020-chego-ozhidat-metallurgam-ot-nastupajushhego-goda/

Укрметалургпром. Офіційна сторінка. URL: https://www.ukrmetprom.org/rezultati-diyalnosti-metalurgiynoi-14/

Звіти та результати. Метинвест. URL: https://metinvestholding.com/ru/investor/reportresults

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Річна звітність. URL: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=300

Sobkevych, O.V., Shevchenko, A.V., Rusan, V.M. et al. (2021) Real'nyj sektor ekonomiky Ukrainy v umovakh systemnykh vyklykiv [The real sector of the economy of Ukraine in the minds of systemic challenges]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian]

Suprun, A.A., & Suprun, A.A. (2020) Ryzyky v diial'nosti pidpryiemstv hirnycho-metalurhijnoho kompleksu: vydy, metody otsinky ta finansuvannia [Risks in the activity of enterprises of the mining and metallurgical complex: types, methods of assessment and financing.] Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. – Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadskyi. Series: Economics and management, vol. 31 (70) no 3, 95–101. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-51 [in Ukrainian]

Honcharuk, O.V., Ihnashkina, T.B., & Bronnikova, V.Yu. (2020). Suchasnyj stan hirnycho-metalurhijnoho kompleksu Ukrainy: chynnyky, tendentsii j rezul'taty [The current state of the mining and metallurgical complex of Ukraine: factors, trends and results]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.60 [in Ukrainian]

Lebedeva, L.V., & Romanenko, V.A. (2021). Vyklyky COVID-19 dlia promyslovosti Ukrainy ta krain YeS [Challenges of COVID-19 for the industry of Ukraine and EU countries]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.83 [in Ukrainian]

Zhalilo, Ya.A., Bazyliuk, Ya.B., Kovalivs'ka, S.V., Kolomiiets' O.O. et al. (2020). Ukraina pislia koronakryzy – shliakh oduzhannia [Ukraine after the corona crisis – the path to recovery]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian]

«Pul's» metalurhii vyznachaiut' zovnishni rynky (2016) [The "pulse" of metallurgy is determined by foreign markets]. Available at: http://www.golos.com.ua/article/275197

World Steel Association AISBL (2022). Available at: https://worldsteel.org/media-centre/pressreleases/2023/december-2022-crude-steel-production-and-2022-global-totals/

Hlobal'na vyplavka stali u2021rotsi zrosla na 4%.(2022) [Global steel production increased by 4% in 2021]. Available at: https://gmk.center/ua/news/globalna-viplavka-stali-u-2021-roci-zrosla-na-4/

Hryhorenko Yu. (2019) Ryzyky-2020: choho ochikuvaty metalurham vid pryjdeshn'oho roku [Risks-2020: what metallurgists can expect from the coming year]. Available at: https://gmk.center/posts/riski-2020-chego-ozhidat-metallurgam-ot-nastupajushhego-goda/

Ukrmetalurhprom. Ofitsijna storinka.[ Ukrmetalurgprom. Оfficial page]. Available at: https://www.ukrmetprom.org/rezultati-diyalnosti-metalurgiynoi-14/

Zvity ta rezul'taty. Metynvest [Reports and results. Metinvest]. Available at: https://metinvestholding.com/ru/investor/reportresults

PAT «ArselorMittal Kryvyj Rih». Richna zvitnist' [ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC. Annual reporting]. Available at: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=300

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Нєізвєстна, О., & Рубан, К. (2023). ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ». Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-24
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ