ЗОЛОТА ЕПОХА В РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: рахунковедення, теорія бухгалтерського обліку, метафізичні рахункові теорії, позитивні рахункові теорії, економічна наука

Анотація

Соціально-економічне середовище, в якому функціонує підприємство, постійно змінюється і трансформується; відповідно, бухгалтерський облік також має функціонально вдосконалюватися, щоб фіксувати і відображати ці зміни. Теорія бухгалтерського обліку є основою облікової науки та дає можливість вдосконалити методичне забезпечення та методологію обліку, а також розширити можливості суб'єктів господарювання самостійно формувати внутрішні носії облікової, економічної, фінансової, соціальної та іншої інформації. Стаття присвячена дослідженню та розкриттю найбільш відомих теорій бухгалтерського обліку XV-ХX століття (так званої «золотої епохи» формування облікових теорій), які були класифіковані професором О.М. Галаганом. Виявлено, що масштабність і глибину розвитку облікової науки в цей період історії можна продемонструвати виділенням дев’яти найбільш відомих теорій після робіт Л. Пачолі і Б. Котрульї. Всі ці облікові теорії можна розділити на дві основні групи: 1) метафізичні облікові теорії; 2) позитивні облікові теорії. Метафізичні теорії бухгалтерського обліку характеризували його ранній період наукового розвитку, в той час коли найпопулярнішими та найпоширенішими стали позитивні теорії бухгалтерського обліку. Встановлено, що всі основоположники теорій бухгалтерського обліку позиціонували бухгалтерський облік як невід’ємну і важливу складову економічної науки, так званий «розум» в управлінні підприємством та державою. Результати дослідження свідчать, що професор О.М. Галаган класифікував облікові теорії щодо вчень, які пояснюють цей вид діяльності з позиції прийнятих людством законів. Вищими серед цих теорій для рахунковедення (тобто первинної форми бухгалтерського обліку), на його думку, були закони природи. Доведено, що теорія бухгалтерського обліку повинна бути базисом розвитку бухгалтерської науки. Виявлені в дослідженні положення теорій бухгалтерського обліку дозволять обґрунтувати подальший розвиток бухгалтерської науки на закономірностях причинно-наслідкового зв’язку, характерних для інших наук, задля формування актуальної на сьогодні облікової теорії.

Посилання

Kireitsev H.H. (2015). Neobkhidnist onovlennia teorii obliku: vyklyk chasu [The need to update accounting theory: the challenge of time] (pp. 13-15). In Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, profesiia, mizhpredmetni zviazky: zbirnyk materialiv IX Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (February 26, 2015; Kyiv). Kyiv: NNTs «IAE».

Lehenchuk S.F. (2020). Maibutnie korporatyvnoi zvitnosti: istoriia, perspektyvy ta problemy [The Future of Corporate Reporting: History, Perspectives and Problems]. Oblik i finansi, no. 2(88), pp. 29–38. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-2(88)-29-38

Luchko M.R. (2015). Piznannia v rozvytku teorii bukhhalterskoho obliku [Knowledge in the development of accounting theory]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika», Iss. 1(45), Vol. 2, pp. 33–38.

Chang, K., Lasyoud, A.A., & Osman, D. (2023). Management accounting system: Insights from the decision making theories. Social Sciences & Humanities Open, 8(1), 100529. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100529

Hurenko T.O. (2022). Vzaiemozviazok teorii bukhhalterskoho obliku z teoriiamy inshykh haluzei ekonomichnoi nauky [Relationship between accounting theory and theories of other branches of economic science]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-34

Palchuk O.V., Savchenko V.M., Ruzmaikina I.V., et al. (2017). Rozvytok bukhhalterskoho obliku v umovakh hlobalizatsii ta informatyzatsii suspilstva [Development of accounting in the conditions of globalization and informatization of society] (ed.by H.M. Davydov). Kropyvnytskyi: PP «Ekskliuzyv-System».

Lehenchuk S.F. (2012). Rozvytok bukhhalterskoho obliku na osnovi kontseptsii metodolohichnoho anarkhizmu P. Feierabenda: pro et contra [Accounting theory development on the basis of the P. Feyerabends methodological anarchism conception: pro et contra]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, no. 2(3), pp. 88–91. Available at: http://www.economics.opu.ua/n3.html

Sadovska I.B. (2012). Rol instytutsiinoi teorii u formuvanni metodolohichnoho bazysu upravlinskoho obliku [The role of institutional theory in the formation of the methodological basis of management accounting]. Oblik i finansi, no. 4(58), pp. 25–29.

Semaniuk V.Z. (2017). Neobkhidnist kardynalnoi zminy teorii obliku [The need for a radical change in accounting theory]. Oblik i finansi, no. 4(78), pp. 75–80.

Halahan A.M. (2007). Schetnye teorii A.M. Halahana v kommentaryiakh prof. Ya.V. Sokolova [Accounting theories of A.M. Galagan in the comments of prof. Ya.V. Sokolov]. Zhytomyr: ZhHTU.

Zhuk V.M. (2018). Rozvytok teorii bukhhalterskoho obliku: instytutsionalnyi aspekt [Development of accounting theory: institutional aspect]. Kyiv: NNTs «IAE».

Gunarathne, N., & Lee, K.H. (2021). Corporate cleaner production strategy development and environmental management accounting: A contingency theory perspective. Journal of Cleaner Production, no. 308, 127402. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127402

Кірейцев Г.Г. Необхідність оновлення теорії обліку: виклик часу. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки : збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 13–15.

Легенчук С.Ф. Майбутнє корпоративної звітності: історія, перспективи та проблеми. Облік і фінанси. 2020. № 2(88). С. 29–38. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-2(88)-29-38

Лучко М.Р. Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1(45). Т. 2. С. 33–38.

Chang K., Lasyoud A. A. & Osman D. Management accounting system: Insights from the decision making theories. Social Sciences & Humanities Open. 2023. Iss. 8(1). 100529. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100529

Гуренко Т.О. Взаємозв’язок теорії бухгалтерського обліку з теоріями інших галузей економічної науки. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-34

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін; за ред. Г.М. Давидова. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. 248 с.

Легенчук С.Ф. Розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда: pro et contra. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2012. № 2(3). С. 88–91. URL: http://www.economics.opu.ua/n3.html

Садовська І.Б. Роль інституційної теорії у формуванні методологічного базису управлінського обліку. Облік і фінанси. 2012. № 4(58). С. 25–29.

Семанюк В.З. Необхідність кардинальної зміни теорії обліку. Облік і фінанси. 2017. № 4(78). С. 75–80.

Счетные теории А.М. Галагана в комментариях проф. Я.В. Соколова. Житомирский гос. технолог. ун-тет. Житомир : ЖГТУ, 2007. 84 с.

Жук В.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 408 с.

Gunarathne N. & Lee K.H. Corporate cleaner production strategy development and environmental management accounting: A contingency theory perspective. Journal of Cleaner Production. 2021. Iss. 308. 127402. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127402

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Жук, В. (2023). ЗОЛОТА ЕПОХА В РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-22
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ