СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ: ВІЗІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Ключові слова: додана вартість, стейкхолдер, екосистемний підхід, сталий розвиток, конкуренція, економічний аналіз

Анотація

У сучасному контексті вартість трактується як матеріальна та нематеріальна цінність, що виступає об’єктом обміну учасників бізнес-екосистем. Ринкове середовище спонукає до безперервного підвищення ефективності та співставлення цінностей, що конкурують між собою. Аналіз економічної ефективності підприємства базується на оцінюванні доданої вартості, створеної для стейкхолдерів та у взаємодії із ними. Ретроспективні та аналітичні дослідження існуючих наукових розробок свідчать про невідповідність моделі доданої вартості для стейкхолдерів сучасним принципам взаємодії учасників ринкових відносин. Застосування міждисциплінарного підходу дозволяє оцінити невідповідності та напрацювати сучасні підходи до моделювання доданої вартості як цінності для стейкхолдерів, що послугує основою для вдосконалення методики економічного аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємства, розробки стратегій за принципами сталості та відкритості.

Посилання

Шульгіна Л.М., Гуляйко В.М. Механізм формування споживчої цінності продукції поліграфічних підприємств : монографія. Київ : Univest PrePress, 2015. 223 с.

Давидов О.І. Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 28. С. 167–172.

Єрмак С.О., Лісніченко О.О. Максимізація вартості підприємств в умовах інноваційної економіки в контексті стейкхолдерського підходу. Ефективна економіка. 2015. № 1. С. 1–5.

Clarkson M. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. The Academy of Management Journal. 1995. Vol. 20, No 1. P. 92–117.

Spaniol M., Rowland N. Business ecosystems and the view from the future: The use of corporate foresight by stakeholders of the Ro-Ro shipping ecosystem in the Baltic Sea Region. Technological Forecasting & Social Change. 2022. Vol. 124. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522004875?via%3Dihub

Antràs P., Chor D. Global Value Chains. Working Paper 28549. 2021. URL: http://www.nber.org/papers/w28549

Figge F., Schaltegger S. What is «Stakeholder Value»? Developing Catchphrase into a Benchmarking Tool. University of Lineburg in Association of UNEP. PICTET. 2000. Vol. 54. URL: http://fox.leuphana.de/portal/files/1199097/Figge_Schaltegger_What_is_Stakeholder.pdf

Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer, 2nd Edition. 2016. URL: https://gvcc.duke.edu/wp-content/uploads/Duke_CGGC_Global_Value_Chain_GVC_Analysis_Primer_2nd_Ed_2016.pdf

Jensen P. Value Concepts and Value Based Collaboration in Building Projects. Proceedings of CIB W096. Architectural Management, Technical University of Denmark. 2005. URL: https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB5528.pdf

Von Felten D., Van Der Voordt T., Coenen C. The Concept of Added Value of FM. 2012. URL: https://www.academia.edu/16301478/The_Concept_of_Added_Value_of_FM

The United Nations Sustainable Development Goals. URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

Spaniol M., Rowland N. (2022) Business ecosystems and the view from the future: The use of corporate foresight by stakeholders of the Ro-Ro shipping ecosystem in the Baltic Sea Region. Technological Forecasting & Social Change. Vol. 124. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522004875?via%3Dihub

Clarkson M. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. The Academy of Management Journal. 1995. Vol. 20, No 1. P. 92–117.

Davydov O. (2017) Modeli dodanoi vartosti pidpryiemstv: ekonomichnyi zmist ta osoblyvosti pobudovy [Models of the added value of enterprises: economic content and peculiarities of construction]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no 28, pp. 167–172.

Yermak S, Lisnichenko O. (2015) Maksymizatsiia vartosti pidpryiemstv v umovakh innovatsiinoi ekonomiky v konteksti steikkholderskoho pidkhodu [Maximizing the value of enterprises in the conditions of the innovative economy in the context of the stakeholder approach]. Efektyvna ekonomika, no 1, pp. 1–5.

Shulhina L., Huliaiko V. (2015) Mekhanizm formuvannia spozhyvchoi tsinnosti produktsii polihrafichnykh pidpryiemstv [The mechanism of formation of consumer value of products of printing enterprises]. monografiya [a monograph]. Kyiv: Univest PrePress, 223 p. (in Ukrainian)

Antràs P., Chor D. (2021) Global Value Chains. Working Paper 28549. 2021. Available at: http://www.nber.org/papers/w28549

Figge F., Schaltegger S. (2000) What is «Stakeholder Value»? Developing Catchphrase into a Benchmarking Tool. University of Lineburg in Association of UNEP. PICTET. Vol. 54. Available at: http://fox.leuphana.de/portal/files/1199097/Figge_Schaltegger_What_is_Stakeholder.pdf

Gereffi G., Fernandez-Stark K.(2016) Global Value Chain Analysis: A Primer, 2nd Edition. Vol.34. Available at: https://www.researchgate.net/publication/305719326_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer_2nd_Edition

Jensen P. (2005) Value Concepts and Value Based Collaboration in Building Projects. Proceedings of CIB W096. Architectural Management, Technical University of Denmark. Available at: https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB5528.pdf

Von Felten D., Van Der Voordt T., Coenen C. (2012) The Concept of Added Value of FM. Available at: https://www.academia.edu/16301478/The_Concept_of_Added_Value_of_FM

The United Nations Sustainable Development Goals. Available at: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Маєвська, Н. (2023). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ: ВІЗІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ