ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

  • Анатолій Григорук Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-4200-4440
  • Любов Литвин Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-3850-6587
Ключові слова: власність, відносини власності, право власності, типи власності, форми власності

Анотація

У статті розглянуто відносини власності в контексті їх місця і ролі в економіці України. Визначено власність, як стержень економічної системи, безпосередньо впливає на процеси в ринковій економіці України. Зазначено, що відносини власності виникають внаслідок відносин між людьми, групами людей, державою тощо з приводу з приводу привласнення об’єктів власності й перш за все засобів виробництва та його результатів. Висвітлено так звану тріаду власності яка визначається трьома основними правочинностями – володіння, користування і розпорядження. Охарактеризовано сутність поняття «власність» з економічної та юридичної точки зору. Визначено власність як складну і багатогранну категорію. Висвітлено основні типи і форми власності в економіці України. Зазначено, що сьогодні в Україні відбуваються істотні перетворення у відносинах власності, а для стабільності економічної системи суспільства повинні бути присутні всі типи, види та форми власності.

Посилання

Конституція України: Закон України. Відомості Верховної Ради України 1996. № 30. С. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua

Гальчинський А. С., Палкін П. С. Економічна теорія. К.: Вища школа, 2007. 503 с.

Григорук А. А., Литвин Л. М. Основи економічної теорії. Тернопіль: Збруч, 2009. 400 с.

Доманенко М. В., Рубаник В.Є. Власність і право власності: нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. Х.: Факт, 2002. С.64.

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В.Д. Базилевича. 7-е вид., стер. К.: Знання-Прес, 2008. 719 с.

Зюзь Д. Генеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності. Ефективність державного управління, 2017. Вип. 2 (51). Ч. 1. С. 102–110.

Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. 668 с.

Магденко С. О. Відносини власності як основна складова формування сучасного ринкового господарства України. Економіка харчової промисловості. Том. 7. Випуск 4/2015. С. 3–8.

Мандибура В. Системно-формаційна трансформація інституту власності. Економічна теорія, 2013. № 2. С. 57–73.

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua

Halchynskyi A. S., Palkin P. S. (2007). Ekonomichna teoriia [Economic theory]. 503 p.

Hryhoruk A. A., Lytvyn L. M. (2009). Основи економічної теорії [Foundations of economic theory]. 400 p.

Domanenko M. V., Rubanyk V.E. (2002). Vlasnist i pravo vlasnosti: narysy z istorii, filosofii, teorii i praktyky rehuliuvannia vidnosyn vlasnosti v Ukraini [Vlasnist i pravo vlasnosti: narysy z istorii, filosofii, teorii i praktyky rehuliuvannia vidnosyn vlasnosti v Ukraini]. P. 64.

Bazylevych V. D. (2008). Ekonomichna teoriia: Politekonomiia: Pidruchnyk [Economic theory: Political Economy: Textbook]. 719 p.

Ziuz D. (2017). Heneza instytutu vlasnosti ta rol derzhavy v transformatsii vidnosyn vlasnosti [Heneza instytutu vlasnosti ta rol derzhavy v transformatsii vidnosyn vlasnosti]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of public administration]. V.2(51). Ch.1. P.102–110.

Lokk Dzh. (1988). Sochynenyia [Essays]. T. 3. 668 p.

Mahdenko S. O. (2015). Vidnosyny vlasnosti yak osnovna skladova formuvannia suchasnoho rynkovoho hospodarstva Ukrainy [Property relations as the main component of the formation of the modern market economy of Ukraine]. Property relations as the main component of the formation of the modern market economy of Ukraine [Ekonomika kharchovoi promyslovosti]. T. 7. V.4. P. 3–8.

Mandybura V. (2013). Systemno-formatsiina transformatsiia instytutu vlasnosti [System-formation transformation of the institution of property]. Ekonomichna teoriia [Ekonomichna teoriia]. No 2. P. 57–73.

Переглядів статті: 1631
Завантажень PDF: 1701
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Григорук, А., & Литвин, Л. (2021). ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-39
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають