ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: мале та середнє підприємництво, інклюзивний розвиток, сталий розвиток, стратегія розвитку малих та середніх підприємств, інновації та інвестиції

Анотація

Відзначено, що забезпечення сталості та інклюзивності розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) полягає у створенні реальних можливостей для максимальної самореалізації, задоволення потреб як окремої людини, так і суспільства в цілому. Аргументовано важливість сталого та інклюзивного розвитку МСП в повоєнний період. Окреслено основні завдання сталого та інклюзивного розвитку МСП в період повоєнного відновлення. Відзначено потенційні можливості використання сучасних цифрових технологій для забезпечення підвищення сталості та інклюзивності МСП. Показано, що дієвими моделями забезпечення сталого та інклюзивного функціонування МСП є розвиток соціального, інноваційного, екологічного та жіночого підприємництва. Розглянуто стратегічні напрями економічної політики держави, які мають бути спрямовані на забезпечення сталості та інклюзивності розвитку МСП в повоєнний період.

Посилання

Гонтарева І.В., Євтушенко В.А., Михайленко Д.Г. Особливості розвитку підприємництва в умовах військових дій та повоєнного відновлення України. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 7. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-04

Шлафман Н., Лайко О., Бондаренко О. Програмні заходи розвитку підприємництва на базовому рівні в умовах відновлення національної економіки. Grail of Science. 2023. № 23. С. 34–41. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.23.12.2022.02

Хмарська І.А., Кучерява К.Я., Клімова І.О. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. Економіка та суспільство. 2022. № 42.

Соціальне підприємництво – нова форма бізнесу, актуальна під час війни. URL: https://persha.kr.ua/article/230051-sotsialne-pidpryyemnytstvo-nova-forma-biznesu-aktualna-pid-chas-vijny/

Клочковська В.О., Клочковський О.В., Трегубов О.С. Макроекономічні аспекти відновлення функціонування малого та середнього бізнесу в контексті повоєнної відбудови національної економіки України. Економіка і організація управління. 2023. № 1. С. 89–97.

Hontareva, I.V., Yevtushenko, V.A., Mykhailenko, D.H. (2023). Osoblyvosti rozvytku pidpryiemnytstva v umovakh viiskovykh dii ta povoiennoho vidnovlennya Ukrainy [Some peculiarities of the entrepreneurship development at the conditions of military aggression and post-war reconstruction of Ukraine]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, no 7. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-04 (in Ukrainian)

Shlafman N., Laiko O., Bondarenko O. (2023). Prohramni zakhody rozvytku pidpryiemnytstva na bazovomu rivni v umovakh vidnovlennia natsionalnoi ekonomiky [Program measures for the development of entrepreneurship at the basic level in the conditions of recovery of the national econom]. Grail of Science, no 23, pp. 34–41. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.23.12.2022.02 (in Ukrainian)

Khmarska I.A., Kucheriava K.Ya., Klimova I.O. (2022). Osoblyvosti pisliavoiennoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Prospects of recovery of Ukrainian business in the post-war period]. Ekonomika ta suspilstvo, no 42. (in Ukrainian)

Sotsialne pidpryiemnytstvo – nova forma biznesu, aktualna pid chas viiny. URL: https://persha.kr.ua/article/230051-sotsialne-pidpryyemnytstvo-nova-forma-biznesu-aktualna-pid-chas-vijny/

Klochkovska V.O., Klochkovskyi O.V., Trehubov O.S. (2023). Makroekonomichni aspekty vidnovlennia funktsionuvannia maloho ta serednoho biznesu v konteksti povoiennoi vidbudovy natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Macroeconomic aspects of restoring the functioning of small and medium-sized businesses in the context of the post-war reconstruction of the national economy of Ukraine]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no 1, pp. 89–97. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Самофатова, В. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-3
Розділ
ЕКОНОМІКА