СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ФОНУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЛІ РЕЦЕСІЇ

Ключові слова: інноваційний фон, інновації, підприємництво, рецесія, інноваційна екосистема, інноваційний простір

Анотація

У даній статті надано визначення інноваційного фону підприємств й охарактеризовані його відмінні риси та основні компоненти. Інноваційний фон пропонується розглядати як інноваційне оточення підприємства, яке виразно його виділяє як результат розвитку інноваційної екосистеми. Проведено аналіз підприємницького, інвестиційного, фінансового, соціального й освітньо-наукового потенціалу в умовах уповільнення темпів економічного зростання та розбудови інноваційної екосистеми, зокрема, зайнятого населення у сферах інноваційного спрямування (сфери освіти, інформації, телекомунікації, професійної, наукової і технічної діяльності), рівня показника ВРП та ВРП на душу населення, кількості абонентів Інтернету, сальдо зовнішньої торгівлі товарами й послугами, рівня прибутковості великих, середніх і малих підприємств.

Посилання

Довгаль О.А., Довгаль Г.В. Глобальний інноваційний простір: передумови, специфіка й інструменти формування. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 15–20.

Воейкова О.Б., Лячин В.И. Категориальное определение инновационного пространства. Вестник СибГАУ. 2015. Т. 16, № 4. С. 1014–1021.

Russell M. G. et al. Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration / Triple Helix IX International Conference. Stanford, 2011. PP. 1–21.

Підоричева І.Ю. Інноваційна екосистема в сучасних економічних дослідженнях. Економіка промисловості. 2020. №2 (90). С. 54–92.

Богашко О.Л. Розгляд сутності інновацій в умовах становлення перших теоретичних уявлень про них. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28(1). С. 5–9.

Гуменна О.В., Ганущак-Єфіменко Л.М. Формування споживчої цінності знань в інноваційній екосистемі. Актуальні проблеми економіки. 2014. 2 (152). С. 8–13.

Gopalakrishnan S., Damanpour F. Review of innovation research in economics, sociology and technology management. Omega. 1997, Volume 25, Issue 1, February. Pages 15–28.

Кезин А.С. Генезис понятия инновации в профессиональном образовании: обретение сущности. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ponyatiya-innovatsii-v-professionalnom-obrazovanii-obretenie-suschnosti (дата звернення: 14.04.2021).

Горященко Ю.Г. Аналіз інформаційного фону регіонів України. Управління розвитком. 2010. № 17 (93). С. 86–88.

Державна служба статистики України URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.04.2021).

Гурова К., Непран А. Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 31–49.

Dovhal O.A., Dovhal H.V. (2017) Hlobalnyi innovatsiinyi prostir: peredumovy, spetsyfika y instrumenty formuvannia [Global innovation space: preconditions, specifics and tools of formation]. Problemy ekonomiky, no 1, pp. 15–20.

Voejkova O.B., Lyachin V.I. (2015) Kategorial`noe opredelenie innovaczionnogo prostranstva [Categorical definition of the innovation space]. Vestnik SibGAU, no 16(4), pp. 1014–1021.

Russell M.G. et al. (2011) Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration. Triple Helix IX International Conference. Stanford, pp. 1–21.

Pidorycheva I.Iu. (2020) Innovatsiina ekosystema v suchasnykh ekonomichnykh doslidzhenniakh [Innovative ecosystem in modern economic research]. Ekonomika promyslovosti, no 2 (90), pp. 54–92.

Bohashko O.L. (2018) Rozghliad sutnosti innovatsii v umovakh stanovlennia pershykh teoretychnykh uiavlen pro nykh [Consideration of the essence of innovations in the formation of the first theoretical ideas about them]. Prychornomorski ekonomichni studii, no 28(1), pp. 5–9.

Humenna O.V., Hanushchak-Yefimenko L.M. (2014) Formuvannia spozhyvchoi tsinnosti znan v innovatsiinii ekosystemi [Formation of consumer value of knowledge in the innovation ecosystem]. Aktualni problemy ekonomiky, no 2 (152), pp. 8–13.

Gopalakrishnan S., Damanpour F. (1997) Review of innovation research in economics, sociology and technology management. Omega, no 25 (1), pp. 15–28.

Kezin A.S. Genezis ponyatiya innovaczii v professional`nom obrazovanii: obretenie sushhnosti [The genesis of the concept of innovation in vocational education: finding the essence]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ponyatiya-innovatsii-v-professionalnom-obrazovanii-obretenie-suschnosti (accessed 14 April 2021)

Horiashchenko Yu.H. (2010) Analiz informatsiinoho fonu rehioniv Ukrainy [Analysis of the information background of the regions of Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom, no 17 (93), pp. 86–88.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/ (accessed 20 April 2021).

Hurova K., Nepran A. (2017) Zovnishnotorhovelna diialnist u strukturi dokhodiv derzhavy [Foreign trade activity in the structure of state revenues]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, no 2, pp. 31–49.

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Горященко, Ю. (2021). СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ФОНУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЛІ РЕЦЕСІЇ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-24
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ