ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Ключові слова: фінансові інструменти, фінансування будівництва, інвестиційна привабливість будівництва, фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування

Анотація

В сучасних умовах будівництво набуває все більшого значення – зростає кількість населення, а і разом з ним попит на житло, розвиваються міста, з’являється потреба в нових інфраструктурних проектах. Всі ці фактори сприяють збільшенню ролі будівництва у розвитку економіки. Однак для збільшення об’ємів будівництва, його якості для учасників будівельного ринку існує ціла низка перешкод. Однією із таких є залучення значних обсягів фінансування на реалізацію великих будівельних, інфраструктурних проектів. Вирішення проблеми фінансування будівництва дозволить більш якісно та ефективно вибудовувати стратегії залучення коштів в будівництво. Стаття присвячена визначенню основних способів і механізмів фінансування будівництва, аналізу будівельної галузі України та її фінансування, виявленню основних проблеми фінансування будівництва на даному етапі. В статті визначено основні проблеми фінансування будівництва в Україні такі як: низький рівень платоспроможного попиту серед населення на нерухомість через незадовільний рівень доходів населення. Запропоновано шляхи вирішення проблем фінансування будівництва, серед них: загальне підвищення рівня доходів населення, розвиток іпотечного житлового кредитування населення, запровадження та підтримка державних програм із забезпечення населення житло. Ці заходи можуть сприяти зростанню платоспроможного попиту серед населення, а отже і зростання фінансування будівництва. Запропоновані заходи щодо покращення інвестування в будівництво: зменшення податків на підприємства будівельної галузі – такий захід варто застосовувати стосовно підприємств, що займаються будівництвом важливих об’єктів або об’єктів «зеленої» енергетики; створити рівні умови для конкуренції, щоб усі підприємства «грали за одними правилами»; зменшити корупційну складову в будівельній галузі; спрямовувати інвестиції у пріоритетні та високоефективні будівельні проекти. Визначено, що важливим заходом для залучення інвестицій в будівництво стане підняття іміджу будівельних компаній шляхом використання прогресивних та сучасних матеріалів при будівництві, відкритої комунікації забудовника зі своїми клієнтами, поваги до місця будівництва, обслуговування об’єкту будівництва навіть після здачі його в експлуатацію, що сприятиме зацікавленості потенційних інвесторів у будівництві.

Посилання

Будівельній галузі бракує попиту та фінансування – банкіри. Економічна правда. 21.11.2013. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2013/11/21/404646/. (дата звернення: 10.11.2020).

Кулясов С. Фінансування будівництва. МЮК "СОЛОМОН – ГРУП". URL: http://solomon-group.com/holding/st/45.html. (дата звернення: 16.11.2020).

Фаріон Д. О. Фінансове забезпечення житлового будівництва в україні. Ефективна економіка. 2010. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=396 (дата звернення: 17.11.2020).

Брунько П. В. Теоретичні засади фінансування будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. №17. С. 66–73. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2015/14.pdf (дата звернення: 17.11.2020).

Гнатченко Є. Ю., Гайко Ю.І. Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №4. С. 331–334. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/70.pdf (дата звернення: 16.11.2020).

Орлов Д. І. Проблема аналізу впливу зовнішнього середовища на функціонування організації. 2013. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ekmk_2013_1_16.pdf (дата звернення: 17.11.2020)

Волошина С. В., Скубіліна А. В., Чеботаренко А. М. Нерівність доходів населення України як перешкода розвитку людського капіталу. Економіка і суспільство. 2017. №9. С. 882–889.

Циганова Н.В. Взаємодія суб’єктів фінансового ринку в умовах поведінкової економіки. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №2. С. 174–184.

Сальникова Т. В. Розвиток іпотечного кредитування в контексті державної політики забезпечення населення житлом в Україні. Молодий вчений. 2018. №6. С. 426–430.

Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність за 2019 рік. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf?v=4 (дата звернення: 18.11.2020)

Давиденко Д.О. Ієрархічна модель проблем фінансування будівництва житла інвестором. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2014. №24. С. 102–106.

Левчинський Д. Л. Обґрунтування основних напрямів вдосконалення механізму регулювання інвестиційним процесом відтворення міського житлового фонду. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. №17. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/59.pdf (дата звернення: 18.11.2020)

Пивоваров К. В. Державне регулювання й стимулювання в сфері житлового будівництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2009. №4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=250 (дата звернення: 18.11.2020)

Budivelʹnij haluzi brakuje popytu ta finansuvannja – bankiry. Ekonomichna pravda. [The construction industry lacks demand and financing – bankers]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2013/11/21/404646/.

Kuljasov S. Finansuvannja budivnyctva. [Construction financing]. Retrieved from: http://solomon-group.com/holding/st/45.html.

Farion D. O. (2010). Finansove zabezpechennja zhytlovoho budivnyctva v Ukraini. [Financial support of housing construction in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. (11). Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=396.

Brunʹko P. V. (2015). Teoretychni zasady finansuvannja budivelʹnych pidpryjemstv. [Theoretical principles of financing construction companies]. Investycii: praktyka ta dosvid. (17), 66–73. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2015/14.pdf

Hnatchenko Je.Ju., Hajko Ju.I. (2015). Menedzhment marketynhovoi dijalʹnosti pidpryjemstva budivelʹnoi haluzi. [Management of marketing activities of the construction industry]. Hlobalʹni ta nacionalʹni problemy ekonomiky. (4), 331–334. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/70.pdf

Orlov D. I. (2013). Problema analizu vplyvu zovnishnʹoho seredovyscha na funkcionuvannja orhanizacii. [The problem of analyzing the impact of the external environment on the functioning of the organization]. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ekmk_2013_1_16.pdf

Voloschyna S. V., Skubilina A. V., Chebotarenko A. M. (2017). Nerivnistʹ dochodiv naselennja Ukraïny jak pereshkoda rozvytku ljudsʹkoho kapitalu [AM Income inequality of the population of Ukraine as an obstacle to human capital development]. Ekonomika i suspilʹstvo. (9), 882–889.

Cyhanova N.V. (2019). Vzajemodija subjektiv finansovoho rynku v umovach povedinkovoi ekonomiky [Interaction of financial market participants in a behavioral economy]. Naukovyj pohljad: ekonomika ta upravlinnja. (2), 174–184.

Salʹnykova T. V. (2018). Rozvytok ipotechnoho kredytuvannja v konteksti derzhavnoi polityky zabezpechennja naselennja zhytlom v Ukraini [Development of mortgage lending in the context of state policy of housing in Ukraine]. Molodyj vchenyj. (6), 426–430.

Nacionalʹnyj bank Ukrainy. Zvit pro finansovu stabilʹnistʹ za 2019 rik [Financial Stability Report for 2019]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf?v=4

Davydenko D.O., (2014). Ijerarchichna modelʹ problem finansuvannja budivnyctva zhytla investorom [Hierarchical model of problems of financing housing construction by an investor]. Mizhnarodnyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal, (24), 102–106.

Levčynsʹkyj D. L. (2010). Obgruntuvannja osnovnych naprjamiv vdoskonalennja mechanizmu rehuljuvannja investycijnym procesom vidtvorennja misʹkoho zhytlovoho fondu [Substantiation of the main directions of improvement of the mechanism of regulation by investment process of reproduction of city housing stock]. Naukovi praci KNTU. Ekonomichni nauky. (17). Retrieved from: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/59.pdf

Pyvovarov K. V. (2009). Derzhavne rehuljuvannja j stymuljuvannja v sferi zhytlovoho budivnyctva [State regulation and incentives in the field of housing]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok. (4). Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=250

Переглядів статті: 375
Завантажень PDF: 349
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Івахненко, І. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-26
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ