ОБЛІК ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Ключові слова: міграційні процеси, робоча сила, внутрішньо переміщені громадяни, бюджетні програми, тимчасове розміщення, дискримінація, соціальний захист населення

Анотація

На соціально-економічний розвиток країни, її територіальну цілісність і національну безпеку великий вплив мають міграційні процеси. Проблема міграції населення є актуальною для України в умовах загострення демографічних і соціально-економічних проблем. Стаття присвячена аналізу міграційних процесів населення та їх впливу на економіку країни. Проаналізовано зміст основних механізмів регулювання міграційних потоків. Представлено аналіз динаміки і сучасного стану процесу міграції населення, на основі якого запропоновано напрями вдосконалення системи регулювання міграції населення. Розглянуто причини виникнення позитивних і негативних наслідків міграції населення. Досліджено думки фахівців з цієї проблеми. Стаття містить прогнози тенденцій міграційних процесів. Проведено аналіз міграційних процесів в Україні. Представлено результати аналізу динаміки і сучасного стану міграційних процесів. Оцінено вплив внутрішньої міграції на економіку країни. На основі представленого аналізу запропоновано напрями удосконалення системи регулювання внутрішньої міграції. Розширено уявлення про основні принципи та напрямки державної міграційної політики, яких має дотримуватися уряд України під час її формування. В статті проаналізована кількість переміщених осіб, які потребують допомоги за період 2016-2020 рр. на прикладі Управління соціального захисту населення Ясинуватської райдержадміністрації. Проведено дослідження динаміки виплати щомісячної адресної допомоги в розрізі контингенту отримувачів на території Донецької області Ясинуватського району, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції за період 2016-2020 рр. Досліджено тенденції динаміки основних показників виконання бюджетної програми 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». Результати цього дослідження можуть стати основою для формування міграційної політики України за європейськими стандартами. Визнання та престиж Україні у світі залежать від чіткості та обґрунтованості міграційної політики, від подальшого розвитку і ефективності міграційних процесів.

Посилання

Історія європейської інтеграції : навчальний посібник / О.М. Скрипник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 370 с.

Либанова Е.М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73424/04-Libanova.pdf?sequence=1 (дата звернення: 10.04.2021).

Акімова І. Стрес-тест-2017: (не)прохідність для економіки України. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/stres-test-2017-ne-prohidnist-dlya-ekonomiki-ukrayini-ninishniy-rik-zhorstko-protestuye-vladu-na-yiyi-zdatnist-stvoriti-realniy-maydanchik-dlya-zrostannya-nacionalnoyi-ekonomiki-_.html (дата звернення: 10.04.2021).

Генсек Совета Европы рассказал о рисках для демократии и прав человека в Украине. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/04/27/7048508/ (дата звернення: 10.04.2021).

Беззуб І. Урегулювання правового становища внутрішньо переміщених осіб на території України. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index (дата звернення: 1.03.2021).

Постанова Кабінету Міністрів України №505 від 01 жовтня 2014 року «Про внутрішньо переміщених осіб». Дата оновлення: 24.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF

Подлужна Н.О., Гук Г.В. Особливості реалізації бюджетної програми підтримки внутрішньо переміщених громадян в Україні. Збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація». Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2020. С. 252–255.

Istoriya yevropejskoyi integracziyi: navchalnij posibnik / O.M. Skripnik – Uman: VPCz «Vizavi», 2019. 370 s.

Vimushene pereselennya z Donbasu: masshtabi ta vikliki dlya Ukrayini. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73424/04-Libanova.pdf?sequence=1

Stres-test-2017: (ne)prokhidni`st dlya ekonomiki Ukrayini. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/stres-test-2017-ne-prohidnist-dlya-ekonomiki-ukrayini-ninishniy-rik-zhorstko-protestuye-vladu-na-yiyi-zdatnist-stvoriti-realniy-maydanchik-dlya-zrostannya-nacionalnoyi-ekonomiki-_.html

Gensek Soveta Evropy rasskazal o riskakh dlya demokratii i prav cheloveka v Ukraine. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/04/27/7048508/

Bezzub I. Uregulyuvannya pravovogo stanovishha vnutrishn`o peremi`shhenikh osib na teritoriyi Ukrayini. Czentr doslidzhen soczialnikh komunikaczij NBUV. URL: http://nbuviap.gov.ua/index

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini №505 vid 01 zhovtnya 2014 roku «Pro vnutrishno peremi`shhenikh osib». Data onovlennya: 24.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF

Podluzhna N.O., Huk H.V. (2020) Osoblyvosti realizatsii biudzhetnoi prohramy pidtrymky vnutrishno peremishchenykh hromadian v Ukraini. Zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv KhVIII Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Rozvytok systemy obliku, analizu ta audytu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia». Kyiv: DP «Inform.-analit. ahentstvo».

Переглядів статті: 293
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Подлужна, Н., Лизунова, О., & Тарасенко, Д. (2021). ОБЛІК ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-30
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ