СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, регіональна інноваційна система, інвестиції, інвестиційне забезпечення, інвестиційна політика

Анотація

У статті узагальнюється зарубіжний і вітчизняний досвід сприяння влади інноваційному розвитку регіону. Вивчаються інструменти, які надали можливості регіонам – лідерам інноваційного розвитку досягти успіхів у створенні сприятливого інноваційного середовища. Охарактеризовано головні завдання інноваційно- інвестиційної системи регіону. Визначена роль державного управління при формуванні інноваційного потенціалу регіону. Удосконалено модель стратегічного управління інноваційно-технологічним розвитком в Україні на макро-, мезо- та мікрорівні. Передбачено, що з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, модель інноваційного прогресу в Україні має передбачати співпрацю держави та підприємницького сектору, а всі дії суб’єктів господарювання та влади повинні бути узгодженими із завданнями та цілями інноваційного розвитку господарської діяльності на рівні регіонів. Розглянуто особливості інвестиційної діяльності України, наголошено на сучасних підходах і баченнях. Виокремлено умови успішної реалізації модернізації економіки шляхом запровадження інновацій в умовах глобалізації. Розглянуто чинники розвитку інвестиційно-інноваційної привабливості. Запропоновано шляхи покращення інвестиційно-інноваційної спроможності в регіонах.

Посилання

I. Semenyshyna, Y. Haibura, I. Mushenyk, І. Sklyarenko. Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 94(4), 2018. P. 29–36.

Андрущенко А.М. Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів. Економіка АПК. 2006. № 8. С. 60–65.

Дем’яненко М.Я. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора АПК. Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 320 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кашенко О.Л. Системне управління фінансів. Суми : Довкілля, 2001.98 с.

Колотуха С.М. Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2001. № 12. С. 74–80.

Лайко П.А. Фінанси підприємств: підручник для студентів вузів. Київ : Т-во «Знання України», 2004. 428 с.

Македон В.В., Рубець Д.С. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2013. № 45(1018). С. 75–86.

Мушеник І.М., Місюк М.В. Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Інноваційна економіка. 2018. № 7-8. С. 50–56.

Нагаєв В.М. Управління сільськогосподарським виробництвом у новостворених агроформуваннях. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2002. 43 с.

Ясінецька І.А., Мушеник І.М. Механізми вдосконалення структури інформаційної системи сільськогосподарського землекористування. Science and Practice: Implementation to Modern Society. Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. p. 430–435.

Semenyshyna, I., Haibura, Y., Mushenyk, I. et al. (2018). Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 94 (4), 29–36.

Andrushchenko, А.М. (2006). Pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti diialnosti silskohospodarskyh kooperatyviv [Improving the economic efficiency of agricultural production cooperatives, in Ukrainian]. Ekonomika APK, 60–65.

Demianenko, М.Ya. (2004). Problemy finansovo-kredytnoho zabezpechennia ahrarnoho sektoru APK [Problems of financial and credit support of the agricultural sector of agro-industrial complex, in Ukrainian]. Kyiv: NNTs ІАЕ, 320.

State Statistics Service of Ukraine [Online resource]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Каshenko, О.L. (2001). Systemne upravlinnia finansiv [System financial management, in Ukrainian]. Sumy: Dovkillia, 98.

Коlotukha, S.М. (2001). Reformuvannia kredytnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori ekonomiky [Reforming credit relations in the agricultural sector of the economy, in Ukrainian]. Ekonomika APK, 12, 74–80.

Laiko, P.А. (2004). Finansy pidpryiemstv [Enterprise finance, in Ukrainian]. Кyiv: Znannia Ukrainy, 428.

Маkedon, V.V., Rubets, D.S. (2013). Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: teoriia ta metodolohiia [Strategic innovative development of enterprises: theory and methodology, in Ukrainian]. Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Technical progress and production efficiency, 45(1018), 75–86.

Мushenyk, І.М., Мisiuk, М.V. (2018). Vplyv innovatsiinoi diialnosti na rozvytok resursnoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv [The impact of innovation on the development of resource potential of agricultural enterprises, in Ukrainian]. Innovative economy, 7-8, 50–56.

Nahaiev, V.М. (2002). Upravlinnia silskohospodarskym vyrobnytstvom u novostvorennykh ahroformuvanniakh [Management of agricultural production in newly created agricultural formations, in Ukrainian]. Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev. Kharkiv, 43.

Yasinetska, І.А., Mushenyk, І.М. (2020). Mekhanizmy vdoskonalennia struktury informatsiinoi systemy silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Mechanisms for improving the structure of the information system of agricultural land use, in Ukrainian]. Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference “Science and Practice: Implementation to Modern Society”. Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 430–435.

Переглядів статті: 408
Завантажень PDF: 462
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Мушеник, І. (2021). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-29
Розділ
ЕКОНОМІКА