ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: пенсійна система, пенсійний фонд, солідарна система, накопичувальна система, система недержавного пенсійного забезпечення, недержавний пенсійний фонд, дефіцит бюджету

Анотація

У статті поглиблено розуміння поняття «пенсійна система», а саме: сформовано різноманітні тлумачення дослідників, що розглядали дану категорію та здійснено відповідні припущення щодо сутності поняття. Проведено критичний аналіз динаміки доходів і витрат бюджету Пенсійного фонду України, наголошуючи при цьому про гостру проблему його збалансування. Досліджено третій рівень пенсійної системи, а саме динаміку основних показників недержавних пенсійних фондів. При цьому зазначено, що незважаючи на позитивну динаміку, їх частка залишається мізерною у порівняні із бюджетом Пенсійного фонду України що в значній мірі не позначиться на формуванні фінансових ресурсів пенсійної системи. Зроблено висновок, про необхідність проведення заходів направлених на створення інфраструктури для введення в дію другого рівня пенсійної системи, який дасть змогу кардинально знизити навантаження на бюджет держави.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/systema

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=14094&action=show

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003р. №1058-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України №1057-IV від 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text

Ріппа М.Б. Порівняльна характеристика світових систем пенсійного забезпечення і страхування . Світ фінансів. 2007. № 1 (10).

Папієв М. М. Реформування пенсійної системи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / М.М. Папієв; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. Київ, 2004.

Толуб’як В. С. Державна політика пенсійного забезпечення: сутність та функції. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 4. С. 232–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_4_35

Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія. Київ : НІСД, 2012. 240 с.

Жмурко І.В. Сутність пенсійної системи та її місце в системі соціального захисту населення. Бізнес-інформ. 2014. № 12. С. 303–306.

Линдюк О.А. Сутність пенсійної системи та її місце в забезпеченні соціальної безпеки суспільства. Вісник НАДУ. 2009. № 4. С. 290–298.

Сідельникова Л.П. Фінансове забезпечення пенсійного захисту населення України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2020. № 2. Том 31 (70). С. 142–147.

Положення про Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.gov.ua/2148251-polozhennya-pro-pensijnyj-fond-ukrayiny/

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Звіти про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2017–2022 роки. URL: https://www.pfu.gov.ua/byudzhet/zvit-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny/

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2022 р. // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/#tab-5

Havryliuk, V., Rudyk, V., Melnyk, L., Kondratska, N., Burdeniuk, S. Optimization Model of Structural Allocation of Financial Resources in the Pension System of Ukraine Review of Economics and Financethis link is disabled, 2022, 20(1), pp. 216–228. URL: https://refpress.org/ref-vol20-a26/

Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Available at: http://sum.in.ua/s/systema

Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Available at: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=14094&action=show

Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 roku No 1058–IV [On Mandatory State Pension Insurance: The Law of Ukraine]. (2003, November 4). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text

Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia: Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 roku No 1057–IV [On Non-State Pension Provision: The Law of Ukraine] (2003, November, 4). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text

Rippa, M.B. (2007). Porivnyalʹna kharakterystyka svitovykh system pensiynoho zabezpechennya i strakhuvannya [Comparative characteristics of world systems of pension provision and insurance]. Svit finansiv – The world of finance, vol. 1 (10). [in Ukrainian]

Papiiev, M.M. (2004). Reformuvannya pensiynoyi systemyv Ukrayini [Reforming the pension system in Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Tolub"yak V.S. (2009). Derzhavna polityka pensiynoho zabezpechennya: sutnistʹ ta funktsiyi [State pension policy: essence and functions]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya – Theory and practice of public administration, 4, 232–238. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_4_35

Koval О.P. (2012). Perspektyvy vprovadzhennya zahalnoobovyazkovoyi nakopychuvalʹnoyi pensiynoyi systemy v Ukrayini: vplyv na ekonomichnu bezpeku [Prospects for the introduction of a mandatory accumulative pension system in Ukraine: impact on economic security]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian]

Zhmurko I.V. (2014). Sutnist pensiynoyi systemy ta yiyi mistse v systemi sotsialʹnoho zakhystu naselennya. [The essence of the pension system and its place in the system of social protection of the population]. Business Inform – Business Information, 12, 303–306. [in Ukrainian]

Lyndyuk O.A. (2009). Sutnistʹ pensiynoyi systemy ta yiyi mistse v zabezpechenni sotsialʹnoyi bezpeky suspilʹstva [The essence of the pension system and its place in ensuring the social security of society]. Visnyk NADU – Bulletin of NADU, 4, 290–298. [in Ukrainian]

Sidelnykova L.P. (2020). Finansove zabezpechennya pensiynoho zakhystu naselennya Ukrayiny [Financial provision of pension protection of the population of Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadsʹkoho – Academic notes of TNU named after V.I. Vernadskyi, 2 (31), 142–147. [in Ukrainian]

Polozhennya pro Pensiynyy fond Ukrayiny [Regulations on the Pension Fund of Ukraine] Available at: https://www.pfu.gov.ua/2148251-polozhennya-pro-pensijnyj-fond-ukrayiny/

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08 lypnia 2010 r. № 2456-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Zvit pro vykonannya byudzhetu Pensiynoho fondu Ukrayiny za 2017-2022roky [Report on the implementation of the budget of the Pension Fund of Ukraine for 2017-2022]. Available at: https://www.pfu.gov.ua/byudzhet/zvit-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny/

Pidsumky rozvytku systemy nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia stanom na 31.12.2022 [Results of the development of the system of non-state pension provision, dated December 31, 2016]. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/#tab-5

Havryliuk, V., Rudyk, V., Melnyk, L., Kondratska, N., Burdeniuk, S. (2022). Optimization Model of Structural Allocation of Financial Resources in the Pension System of Ukraine Review of Economics and Financethis link is disabled, 20(1), 216–228. Available at: https://refpress.org/ref-vol20-a26/

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Гаврилюк, В. (2023). ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-28
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ