ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: воєнний стан, електронні системи, замовники, оборонні закупівлі, публічні закупівлі

Анотація

Стаття присвячена важливим питанням щодо здійснення публічних закупівель у період воєнного стану в Україні. Зрозуміло, що такі закупівлі необхідно проводити швидко, ефективно та з найменшим ризиком оскарження. Україна як соціальна, правова та демократична держава обрала європейський курс свого подальшого розвитку, що вимагає від неї відповідності міжнародним стандартам у різних сферах життя. Саме тому, щоб у подальшому стати повноцінним членом Європейського Союзу в законодавчій сфері нашої держави на даний момент відбувається велика кількість реформувань закупівельного законодавства. Система публічних закупівель є цілісністю елементів, що взаємодіють та об’єднані спільною метою – задоволення потреб держави, бізнесу та суспільства. Досліджено та охарактеризовано актуальні зміни нормативно-законодавчої бази та особливості проведення публічних закупівель в нелегкий для України час.

Посилання

Берзіна С. Заходи із захисту довкілля в системі публічних закупівель. Радник в сфері державних закупівель. 2019. № 8 (95). С. 8‒12.

Здирко Н.Г. Аналіз та державний аудит публічних закупівель : теорія, методологія, організація : автореферат дис. ... д-ра екон. наук. : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". Київ, 2020. 39 с.

Осьмірко І.В., Синиця Т.В., Золотухіна Т.В. Аналітичний моніторинг системи публічних закупівель. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2021. № 3. С. 98–119.

Науменко С.М. Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1. С. 242–247.

Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз публічних закупівель: методичні та практичні аспекти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2017. № 7(35). С. 65–71.

Письменна М.С. Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Одес. нац. екон. ун-т. Одеса, 2018. 40 с.

Псьота В.О. Ефективні публічні закупівлі як інструмент сталого розвитку економіки країни. Вісник львівського торговельно-економічного університету. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 59. С. 65–73.

Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII./ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text (дата звернення: 20.05.2023).

Деякі питання здійснення оборонних закупівель та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану : Постанова від 28 лютого 2022 р. № 169. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.05.2023).

Про оборонні закупівлі : Закон України від 16 серпня 2022 р. № 2526-IX ./ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text (дата звернення: 19.05.2023).

Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування : Постанова від 12 жовтня 2022 р. № 1178. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.05.2023).

Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації : Постанова від 30 грудня 2015 р. № 1147/ Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.05.2023).

Berzina, S. (2019). Zakhody iz zakhystu dovkillya v systemi publichnykh zakupivel [Environmental protection measures in the public procurement system]. Radnyk v sferi derzhavnykh zakupivel, 8(95), 8‒12. Available at: https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/nadporogi/zakhody-iz-zakhystu-dovkillia-v-systemi-p/ [in Ukrainian]

Zdyrko, N.H. (2020). Analiz ta derzhavnyy audyt publichnykh zakupivel: teoriya, metodolohiya, orhanizatsiya [Analysis and state audit of public procurement: theory, methodology, organization]. Аbstract of the dissertation. ... Dr. Econ. of science. Kyiv. [in Ukrainian]

Osmirko, I.V., Synytsya, T.V., Zolotukhina, T.V. (2021). Analitychnyy monitorynh systemy publichnykh zakupivel [Analytical monitoring of the public procurement system]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody «Ekonomika», 3, 98‒119. Available at: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6530 [in Ukrainian]

Naumenko, S.M. (2014). Systema tendernykh zakupivel: teoretyko-metodolohichni pidkhody do definitsiyi i klasyfikatsiyi [Tender procurement system: theoretical and methodological approaches to definition and classification]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoyi vlasnosti, 1, 242‒247. DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36419 [in Ukrainian]

Parasiy-Verhunenko, I. M. (2017). Analiz publichnykh zakupivel: metodychni ta praktychni aspekty [Analysis of public procurement: methodical and practical aspects]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya «Ekonomika», 7(35), 65–71. Available at: https://eprints.oa.edu.ua/6831/1/15.pdf [in Ukrainian]

Pysmenna M. S. Metodolohiya ta orhanizatsiya analizu i kontrolyu zakupivel za derzhavni koshty [Methodology and organization of analysis and control of public procurement]. Аbstract of the dissertation. ... Dr. Econ. of science. Odesa. [in Ukrainian]

Psota, V.O. (2020). Efektyvni publichni zakupivli yak instrument staloho rozvytku ekonomiky krayiny [Effective public procurement as a tool for sustainable development of the country's economy]. Visnyk lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, 59, 65–73. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-59-09 [in Ukrainian]

Verkhovna Rada Ukrayiny (25 hrudnya 2015) Zakon Ukrayiny «Pro publichni zakupivli»: № 922-VIII [Law of Ukraine «On public procurement»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text [in Ukrainian]

Kabinet Ministriv Ukrainy (28 liutoho 2022). Deiaki pytannia zdiisnennia oboronnykh zakupivel ta publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh v umovakh voiennoho stanu Postanova. № 169 [Some issues of defense procurement and public procurement of goods, works and services under martial law]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Verkhovna Rada Ukrayiny (16 serpnya 2022) Zakon Ukrayiny «Pro oboronni zakupivli» : № 2526-IX [Law of Ukraine «On defense procurement»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text [in Ukrainian]

Kabinet Ministriv Ukrainy (12 zhovtnia 2022). Pro zatverdzhennia osoblyvostei zdiisnennia publichnykh zakupivel tovariv, robit i posluh dlia zamovnykiv, peredbachenykh Zakonom Ukrainy “Pro publichni zakupivli”, na period dii pravovoho rezhymu voiennoho stanu v Ukraini ta protiahom 90 dniv z dnia yoho prypynennia abo skasuvannia. Postanova № 1178 [On the approval of the specifics of public procurement of goods, works and services for customers provided for by the Law of Ukraine "On Public Procurement" for the period of the legal regime of martial law in Ukraine and within 90 days from the date of its termination or cancellation]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Kabinet Ministriv Ukrainy (30 hrudnia 2015). Pro zaboronu vvezennia na mytnu terytoriiu Ukrainy tovariv, shcho pokhodiat z Rosiiskoi Federatsii. Postanova № 1147 [About the ban on the import of goods originating from the Russian Federation into the customs territory of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Пантелеймоненко, А., Мілька, А., & Павленко, О. (2023). ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-20
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ