ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОСИСТЕМ БІГТЕХ-КОМПАНІЙ У ПЛАТІЖНІЙ СФЕРІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Ключові слова: екосистеми, цифрові платформи, технологічні підприємства, бігтех-компанії, кредитні установи, фінансові послуги, платіжні інструменти, платіжні послуги, фінансовий ринок

Анотація

Актуальність статті обумовлена розв'язанням проблем експансії діяльності бігтех-компаній у сфері платежів, які наразі мають місце на фінансовому ринку. У ході дослідження проаналізовано поточні підходи до визначення екосистем та цифрових платформ та запропоновано їх інтерпретацію. Виявлено основні переваги, пов'язані з участю екосистем у фінансовому та платіжному посередництві. Зроблено висновки, що екосистема є новою інституційною одиницею, яка має переваги у порівнянні з традиційними фінансовими установами: наявність глобальної клієнтської бази, можливість швидкої реалізації мережевих ефектів, відсутність надмірного регуляторного навантаження. Об'єктивними критеріями, що дозволяють віднести компанію до екосистеми є: загальні та специфічні критерії, що враховують особливості ведення бізнесу, рівень розвитку фінансового ринку, інформаційних технологій.

Посилання

Борисова Л.Є., Колесник О.О., Шрамко О.О. Фінансова екосистема як інноваційна бізнес-модель сучасного банкінгу. Причорноморські економічні студії. 2021. № 68. С. 77–82.

Довгань Ж.М. Розвиток банківських екосистем: ризики і перспективи. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6. С. 158–164.

Екосистема-новий формат мислення. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-oznachaye-ekosistema-dlya-innovatoriv-konkurenciya-na-rinkah-zminyuyetsya-ostanni-novini-50198667.html

Івахненко І.С. Інноваційна екосистема як драйвер економічного розвитку країни. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 40. С. 137–145.

Литвин І.В., Мельник А.В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі ВНЗ Німеччини. Молодий вчений. 2018. Вип. 4 (56). С. 799–805.

Маслій Н.Д., Задорожнюк Н.О., Жаданова Ю.О., Дослідження сутності та структури фінансової екосистеми. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 5(22). С. 148–151.

Онищенко Ю.І. Банківська діяльність в умовах розвитку цифрових технологій. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 8 (73). Т. 23. С. 160–165.

Поченчук Г.М. Екосистемний підхід на ринку фінансових послуг у цифрову епоху. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (2). С. 7–15.

Ситник Н.І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми. Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 89–94.

Циганенко О., Зубко К., Самусь Г. Формування екосистеми компанії як основи підвищення стійкості бізнесу. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1236/1191

IMF Data. International Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/en/Data

Remaking the bank for an ecosystem world. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/remaking-the-bank-for-an-ecosystem-world

Borysova L.Ye., Kolesnyk O.O., Shramko O.O. (2021) Finansova ekosystema yak innovatsiina biznes-model suchasnoho bankinhu [Financial ecosystem as an innovative business model of modern banking] Prychornomorski ekonomichni studii, no 68, pp. 77–82.

Dovgan Zh.M. (2019) Development of banking ecosystems: risks and prospects. [Development of banking ecosystems: risks and prospects] Innovative economy, no. 5–6, pp. 158–164.

Ekosystema-novyi format myslennia. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-oznachaye-ekosistema-dlya-innovatoriv-konkurenciya-na-rinkah-zminyuyetsya-ostanni-novini-50198667.html

Ivakhnenko I.S. (2019) Innovatsiina ekosystema yak draiver ekonomichnoho rozvytku krainy [Innovative ecosystem as a driver of economic development of the country]. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, no. 40, pp. 137–145.

Lytvyn I.V., Melnyk A.V. (2018) Formuvannia innovatsiinykh ekosystem startapiv na prykladi VNZ Nimechchyny [The formation of innovative start-up ecosystems on the example of German universities]. Molodyi vchenyi, no. 4 (56), pp. 799–805.

Maslii N.D., Zadorozhniuk N.O., Zhadanova Yu.O. (2020) Doslidzhennia sutnosti ta struktury finansovoi ekosystemy [Study of the essence and structure of the financial ecosystem]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, no. 5(22), pp. 148–151.

Onyshchenko Yu.I. (2018) Bankivska diialnist v umovakh rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii [Banking activity in the conditions of the development of digital technologies]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Ekonomika», no. 8 (73), pp. 160–165.

Pochenchuk H.M. (2019) Ekosystemnyi pidkhid na rynku finansovykh posluh u tsyfrovu epokhu [An ecosystem approach to the market of financial services in the digital age]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no. 4 (2), pp. 7–15.

Sytnyk N.I. (2017) Ekosystema startapiv yak skladova innovatsiinoi ekosystemy [The ecosystem of startups as a component of the innovation ecosystem]. Biznes Inform, no 8, pp. 89–94.

Tsyhanenko O., Zubko K., Samus H. (2022) Formuvannia ekosystemy kompanii yak osnovy pidvyshchennia stiikosti biznesu [Formation of the company's ecosystem as a basis for increasing business sustainability] Ekonomika ta suspilstvo. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1236/1191

IMF Data. International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/en/Data

Remaking the bank for an ecosystem world. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/remaking-the-bank-for-an-ecosystem-world

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Борисюк, О., & Дацюк-Томчук, М. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОСИСТЕМ БІГТЕХ-КОМПАНІЙ У ПЛАТІЖНІЙ СФЕРІ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-19
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ