ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Олена Андренко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-1414-5916
  • Інна Краївська Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-5701-8557
  • Сергій Мордовцев Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-3640-515X
Ключові слова: підприємство, методи оцінки, інтегральний показник, кредитоспроможність, фінансовий стан, рейтинг

Анотація

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до інтегральної оцінки фінансового стану підприємств з використанням методу багатомірного статистичного аналізу. У статті надано класифікація існуючих методів інтегральної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств, що ґрунтуються на застосуванні експертних методів, багатовимірного статистичного та інтелектуального аналізу даних. Здійснено оцінку рівня кредитоспроможності та фінансового стану підприємств теплопостачання з використанням існуючих моделей НБУ та Мінфіну України. Запропоновано науково-методичний підхід до інтегрального оцінювання фінансового стану підприємств за допомогою методу головних компонент, що дозволило визначити позицію кожного комунального підприємства теплопостачання за рівнем фінансового стану у галузевому рейтингу.

Посилання

Наумова М. Моделювання як інструмент соціально-економічного управління в умовах нестабільності. Evropsky casopis ekonomiky a managementu. 2020. Vol. 6. P. 20–28. DOI: https://doi.org/10.46340/eujem.2020.6.4.3

Мясников В.О. Інтегральна оцінка стану та рівня інноваційного потенціалу як основа адаптивного управління машинобудівними підприємствами. Бізнес-Інформ. 2018. № 1. С. 85–92. URL: https://www.business-inform.net/pdf/2018/1_0/85_92.pdf

Андренко О.А., Мордовцев О.С., Мордовцев С.М. Інтегральний індекс фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України. Комунальне господарство міст. 2019. Т. 7 (153). С. 18–23. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5473/5396

Yakovlev V., Druhova O. (2021). Analysis of management of production potential of machine-building enterprises of Kharkiv region. Three Seas Economic Journal, vol. 2, no. 3, pp. 124–129. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-3-16

Фатьянов Д.В. Методичне забезпечення оцінки ефективності використання експортно-імпортного потенціалу підприємства. Вiсник ХНУ iменi В. Н. Кapaзiнa. Сеpiя «Мiжнapoднi вiднoсин. Екoнoмiкa. Кpaїнoзнaвствo. Туpизм». 2022. № 16. С. 42–50. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-16-05

Янковий О.Г., Буздиган М.О. Багатовимірний статистичний аналіз виробничого складника ділової активності підприємств газової промисловості. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 462–470. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/89.pdf

Михайлик О.М. Застосування економіко-математичного моделювання для діагностики фінансового стану підприємства. Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-87

Tomczak S. (2020). Multi-class Models for Assessing the Financial Condition of Manufacturing Enterprises Сontemporary economics, 14, 219–235. URL: https://www.researchgate.net/publication/342411400

Клебанова Т., Димченко О., Рудаченко О. Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства : монографія. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 193 с. https://core.ac.uk/download/pdf/83143667.pdf

Чаговець Л., Чаговець В., Діденко А. Технологія Data Mining у моделюванні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів. Бізнес Інформ. 2020. № 3. C. 82–91. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_82_91

Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями / Постанова Правління Нацбанку України № 351 від 30.06.2016 р. (із змінами). URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=62899198

Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара / Наказ Міністерства фінансів України № 616 від 14.07. 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16/stru/page2

Andrenko O. Druhova O, Mordovtsev O., Mordovtsev S. Management of investment risks at the financial activity of the enterprise with the vicariousness of unclean multiplies with asymmetric function of belonging. The 6th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (February 2-4, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. – P. 848–854.

URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/innovations-and-prospects-of-world-science-2-4.02.22.pdf

Naumova M. (2020). Modeliuvannia yak instrument sotsialno-ekonomichnoho upravlinnia v umovakh nestabilnosti [Modeling as a tool of socio-economic management in the conditions of instability]. Evropsky casopis ekonomiky a management, 6, 20–28. DOI: https://doi.org/10.46340/eujem.2020.6.4.3 [in Ukrainian]

Miasnykov V.O. (2018). Intehralna otsinka stanu ta rivnia innovatsiinoho potentsialu yak osnova adaptyvnoho upravlinnia mashynobudivnymy pidpryiemstvamy [The Integral Assessment of the Status and Level of Innovation Potential as the Basis of Adaptive Management of Machine-Building Enterprises]. Business-Inform, 1, 85–92. Available at: https://www.business-inform.net/pdf/2018/1_0/85_92.pdf [in Ukrainian]

Andrenko O.A., Mordovtsev O.S., Mordovtsev S.M. (2019). Intehralnyi indeks finansovoho stanu pidpryiemstv vodoprovidno-kanalizatsiinoho hospodarstva Ukrainy [The integral index of the financial status of the water supply and sewerage enterprises of Ukraine]. Municipal economy of cities. 7 (153), 18–23. Available at: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5473/ [in Ukrainian]

Yakovlev V., Druhova O. (2021). Analysis of management of production potential of machine-building enterprises of Kharkiv region. Three Seas Economic Journal, 2(3), 124–129. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-3-16

Fatyanov D. (2022) Metodychne zabezpechennia otsinky efektyvnosti vykorystannia eksportno-importnoho potentsialu pidpryiemstva [Methodical provision of assessment of the efficiency of the use of the enterprise’s export-import potential]. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, 16, 42–50. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-16-05 [in Ukrainian]

Yankovyi O., Buzdyhan M. (2018) Bahatovymirnyi statystychnyi analiz vyrobnychoho skladnyka dilovoi aktyvnosti pidpryiemstv hazovoi [Multivariate statistical analysis of production component of gas industry enterprises’ business activity]. Global and national economic problems, 21, 462–470. Available at: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/89.pdf [in Ukrainian]

Mykhailyk O. (2023). Zastosuvannia ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia dlia diahnostyky finansovoho stanu pidpryiemstva [Aplication of economic and mathematical modeling for financial diagnostics of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-87 [in Ukrainian]

Tomczak S. (2020) Multi-class Models for Assessing the Financial Condition of Manufacturing Enterprises (2020). Сontemporary economics, 14, 219–235. Available at: https://www.researchgate.net/publication/342411400

Klebanova T., Dymchenko,O., Rudachenko O. (2016) Otsinka, analiz i poperedzhennia kryzovoho stanu pidpryiemstv zhytlovo-komunalnoho hospodarstva : monohrafiia [Evaluation, analysis and prevention of the crisis state of enterprises of the housing and communal economy]. Kharkiv: O.M. Beketov National University, 193 p. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/83143667.pdf [in Ukrainian]

Chagovets L.O., Chahovets V.V., Didenko A.S. (2020) Tekhnolohiia Data Mining u modeliuvanni nerivnomirnosti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv [The Data Mining Technology Applications for Modeling the Unevenness of Socio-Economic Development of Regions]. Business-Inform, 3, 82–91. Available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_82_91

About the statement of Regulations on determination by banks of Ukraine of the size of credit risk on active banking operations. Resolution of Board of national [Legal Act of Ukraine]. Bank of Ukraine no. 351 of 30.06.2016. Available at: https://bank.gov.ua/document/download?docId=62899198

Order of evaluation of the financial status of a potential beneficiary of the investment project, which stipulates the conditions of financial sustainability, as well as defining type of collateral to service and repay loans at the expense of international financial organizations, the maintenance of which will be at the expense of the beneficiary-the Ministry of Finance of Ukraine [Legal Act of Ukraine]. Order of the Ministry of Finance of Ukraine no. 616 of 14.07.2016. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16/stru/page2

Andrenko O., Druhova O,. Mordovtsev O., Mordovtsev S. (2022) Management of investment risks at the financial activity of the enterprise with the vicariousness of unclean multiplies with asymmetric function of belonging . The 6th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (February 2-4, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 848–854. Available at: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/innovations-and-prospects-of-world-science-2-4.02.22.pdf

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Андренко, О., Краївська, І., & Мордовцев, С. (2023). ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-18
Розділ
ЕКОНОМІКА