ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ЯК БАЗОВА ПЕРЕДУМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Ростислав Буценко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-2471-9979
Ключові слова: капітальні видатки, основний капітал, лісове господарство, постійні лісокористувачі, капітальне будівництво, модернізація

Анотація

Обґрунтовано, що в умовах воєнного стану та поглиблення інституціональних трансформацій у лісовому секторі національного господарства актуалізується необхідність прискорення темпів модернізації та оновлення основного капіталу лісогосподарського та деревообробного виробництва. Доведено, що темпи введення нових, модернізації та реконструкції діючих основних засобів лісогосподарського виробництва залежать від обсягів фінансування капітальних видатків по лісовому та мисливському господарству в секторі державних та комунальних лісових господарств. Встановлено, що основними складовими капітальних видатків по лісовому і мисливському господарству виступають: придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин та механізмів; капітальне будівництво об’єктів; будівництво лісогосподарських доріг; капітальний ремонт та реконструкція постійних лісогосподарських доріг; інші видатки. Дослідження показали, що у 2013-2021 роках в динаміці більшості статей капітальних видатків по лісовому та мисливському господарству спостерігається висхідна тенденція. Встановлено, що у 2021 році порівняно з 2013 роком в структурі капітальних видатків по лісовому та мисливському господарству зросла питома вага видатків на придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин та механізмів, що свідчить про позитивні тенденції в частині модернізації і реконструкції активної частини основного капіталу лісових господарств, яка бере безпосередню участь у розширеному відтворенні та господарському освоєнні лісоресурсного потенціалу, а також у процесі переробки деревини та використанні екосистемних послуг лісів. Обґрунтовано, що у короткостроковій перспективі пріоритетним напрямом нарощення фінансування капітальних видатків лісових господарств має стати розширення масштабів капітального будівництва для ефективнішого використання екосистемних послуг лісів, в першу чергу рекреаційної цінності лісових біогеоценозів. Доведено, що пріоритетом фінансування капітальних видатків лісових господарств має виступати також фінансування придбання виробничого обладнання для нарощення потужностей утилізації лісосічних відходів та відходів деревообробки.

Посилання

Волинчук Ю.В., Бакалейко І.В. Організація фінансових потоків у системі лісогосподарських підприємств. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент. 2014. Вип. 11. С. 6–19.

Гайдучок Т.С., Мостепанюк В.А. Ефективне управління основними засобами підприємств лісового господарства як рушійна сила інноваційних процесів. Інноваційна економіка. 2013. № 4. С. 149–154.

Голян В.А., Демидюк С.М. Державно-приватне партнерство як ефективна форма підприємництва у лісовому секторі. Агросвіт. 2010. № 15. С. 2–9.

Дзюбенко О.М. Залучення зовнішніх інвестицій у сферу господарського освоєння лісоресурсного потенціалу та деревообробну галузь: інституціональні та територіальні передумови. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 437–443.

Колісник Б.І. Інвестиційне забезпечення розвитку лісогосподарського комплексу: сучасний стан та пошук додаткових джерел. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 7. С. 3–7.

Мішенін Є., Мішеніна Г. Концептуальні засади розвитку механізмів державно-приватного партнерства в лісоресурсній сфері. Економіст. 2010. № 12. С. 23–26.

Полюга В.О., Полюга Д.М., Беля Б.Б. Проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону. Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. 2013. Вип. 5(103). С. 117–126.

Volynchuk Yu.V., Bakaleiko I.V. (2014). Orhanizatsiia finansovykh potokiv u systemi lisohospodarskykh pidpryiemstv [Organization of financial flows in the system of forestry enterprises]. Ekonomichni nauky. Seriia : Ekonomika ta menedzhment, 11, 6–19. (in Ukrainian)

Haiduchok T.S., Mostepaniuk V.A. (2013). Efektyvne upravlinnia osnovnymy zasobamy pidpryiemstv lisovoho hospodarstva yak rushiina syla innovatsiinykh protsesiv [Effective management of the main assets of forestry enterprises as a driving force of innovative processes]. Innovatsiina ekonomika, 4, 149–154. (in Ukrainian)

Holian V.A., Demydiuk S.M. (2010). Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak efektyvna forma pidpryiemnytstva u lisovomu sektori [Public-private partnership as an effective form of entrepreneurship in the forest sector]. Ahrosvit, 15, 2–9. (in Ukrainian)

Dziubenko O.M. (2017). Zaluchennia zovnishnikh investytsii u sferu hospodarskoho osvoiennia lisoresursnoho potentsialu ta derevoobrobnu haluz: instytutsionalni ta terytorialni peredumovy [Attracting external investments in the field of economic development of forest resource potential and the woodworking industry: institutional and territorial prerequisites]. Problemy ekonomiky, 4, 437–443. (in Ukrainian)

Kolisnyk B.I. (2008). Investytsiine zabezpechennia rozvytku lisohospodarskoho kompleksu: suchasnyi stan ta poshuk dodatkovykh dzherel [Investment support for the development of the forestry complex: current state and search for additional sources]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 7, 3–7. (in Ukrainian)

Mishenin Ye., Mishenina H. (2010). Kontseptualni zasady rozvytku mekhanizmiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva v lisoresursnii sferi [Conceptual principles of development of public-private partnership mechanisms in the forest resource sphere]. Ekonomist, 12, 23–26. (in Ukrainian)

Poliuha V.O., Poliuha D.M., Belia B.B. (2013). Problemy investuvannia v osnovnyi kapital pidpryiemstv lisovoho hospodarstva rehionu [Problems of investing in the fixed capital of forestry enterprises in the region]. Sots.-ek. problemy suchas. periodu Ukrainy, 5(103), 117–126. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Буценко, Р. (2023). ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ЯК БАЗОВА ПЕРЕДУМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА . Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-84
Розділ
ЕКОНОМІКА