ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: маркетинг, малий бізнес, правове поле, євроінтеграція, правова норма, Директива, Регламент

Анотація

Статтю присвячено актуальному питанню правового регулювання маркетингової діяльності малого бізнесу за умов євроінтеграції. У роботі проаналізовано та систематизовано основні положення норм права ЄС при здійсненні маркетингової діяльності та визначені основні питання, на які потрібно звертати увагу підприємцям України. Авторами досліджені питання дотримання конфіденційності інформації на всіх етапах маркетингової діяльності та захист прав споживачів продукту, в тому числі реалізованому за допомогою електронної комерції. Окрему увагу приділено порівняльній рекламі, а саме критеріям можливості її легального використання. За результатами дослідження дійшли висновку, що підприємці повинні зосередитися на адаптації до змін правового поля здійснення маркетингової діяльності за умови євроінтеграції, а у разі її швидкої реалізації вони зможуть отримати доступ до міжнародних ринків ресурсів та скористатися перевагами нового ринку збуту своєї продукції.

Посилання

Сергєєв Д. Чому саме зараз важливо допомагати малому бізнесу. Економічна правда. 29 квітня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/29/686402/ (дата звернення: 10 квітня 2023).

Смирнова К. В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку) : дисертація на здобуття наук. ступ. д.ю.н., спеціальність 12.00.11. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. 500 с.

Луцяк В. В. Маркетинг малого виробничого підприємства : дисертація на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціальність 08.00.04. Київ : НУХТ, 2017. 473 с.

Карпенко Ю., Суворова С. Маркетинг малого бізнесу: організаційні підходи та особливості управління. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць. 2017. № 1(8). С. 92–98. URL: http://stp.diit.edu.ua/index.php/2223-1633/article/view/146159 (дата звернення: 10 квітня 2023).

Карпенко Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : Монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 363 с.

Commission proposes a comprehensive reform of data protection rules to increase users’ control of their data and to cut costs for businesses // European Commission – Press release, 25 January 2012. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_46 (date of request: April, the 15th, 2023).

General Data Protection Regulation : Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (date of request: April, the 15th, 2023).

Директива про недобросовісні комерційні практики: Директива європейського парламенту і ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року стосовно недобросовісних комерційних практик бізнесу щодо споживачів на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, директив Європейського Парламенту і Ради 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2006/2004. // Переклад Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202005%2029%20%D0%84%D0%A1.pdf (дата звернення: 10 квітня 2023).

Consumer and marketing law (fitness check): Information Report, the Unit for the Single Market, Production and Consumption (INT) and the Policy Assessment Unit (PAS) (Rapporteur: Jorge Pegado Liz ) / European Economic and Social Committee. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a8d7ca32-772c-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en (date of request: April, the 15th, 2023).

Директива про електронну комерцію: Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку від 8 червня 2000 року / Європейський парламент та Рада Європейського Союзу // Переклад здійснено Центром порівняльного права при Міністерстві юстиції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224#Text (дата звернення: 10 квітня 2023).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу: Закон України від 12 листопада 2019 року № 286-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-20#Text (дата звернення: 10 квітня 2023).

Коваль М. Порівняльна реклама в Україні: останні зміни. Юридична газета online. 31 січня 2020 URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/porivnyalna-reklama-v-ukrayini-ostanni-zmini.html (дата звернення: 10 квітня 2023).

Serhieiev, D. (2022) Chomu same zaraz vazhlyvo dopomahaty malomu biznesu [Why is it important to help small businesses right now?]. Ekonomichna pravda. 29 kvitnia 2022. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/29/686402/ [in Ukrainian]

Smyrnova, K. (2015). Pravovyi poriadok konkurentsii v Yevropeiskomu Soiuzi (novitni tendentsii rozvytku) [Legal order of competition in the European Union (latest development trends)] Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Lutsiak, V. (2017). Marketynh maloho vyrobnychoho pidpryiemstva [Marketing of small producing enterprise] Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Karpenko, Yu., & Suvorova, S. (2017) Marketynh maloho biznesu: orhanizatsiini pidkhody ta osoblyvosti upravlinnia [Small business marketing: organizational approaches and management features]. Chernihivskyi naukovyi chasopys. Seriia 1, Ekonomika i upravlinnia: elektronnyi zbirnyk naukovykh prats. № 1(8). 92–98. Retrieved from: http://stp.diit.edu.ua/index.php/2223-1633/article/view/146159 [in Ukrainian]

Karpenko, N. (2008) Upravlinnia marketynhom na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu [Marketing management at small and medium-sized enterprises]. Poltava. [in Ukrainian]

Commission proposes a comprehensive reform of data protection rules to increase users’ control of their data and to cut costs for businesses. (2012) European Commission. Press release. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_46

General Data Protection Regulation : Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Dyrektyva pro nedobrosovisni komertsiini praktyky [Unfair Commercial Practices Directive]: Dyrektyva yevropeiskoho parlamentu i rady 2005/29/IeS vid 11 travnia 2005 roku stosovno nedobrosovisnykh komertsiinykh praktyk biznesu shchodo spozhyvachiv na vnutrishnomu rynku ta vnesennia zmin do Dyrektyvy Rady 84/450/IeES, dyrektyv Yevropeiskoho Parlamentu i Rady 97/7/IeS, 98/27/IeS ta 2002/65/IeS ta Rehlamentu Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) № 2006/2004. Pereklad Uriadovoho ofisu koordynatsii yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Sekretariatu Kabinetu Ministriv Ukrainy – Translation of the Government Office for the Coordination of European and Euro-Atlantic Integration of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%202005%2029%20%D0%84%D0%A1.pdf [in Ukrainian]

Pegado Liz, J. (2017). Consumer and marketing law (fitness check): Information Report, the Unit for the Single Market, Production and Consumption (INT) and the Policy Assessment Unit (PAS) / European Economic and Social Committee. Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a8d7ca32-772c-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en

Dyrektyva pro elektronnu komertsiiu [Directive on electronic commerce]: Dyrektyva 2000/31/IeS Yevropeiskoho parlamentu ta Rady Pro deiaki pravovi aspekty informatsiinykh posluh, zokrema, elektronnoi komertsii, na vnutrishnomu rynku vid 8 chervnia 2000 roku / Yevropeiskyi parlament ta Rada Yevropeiskoho Soiuzu // Pereklad zdiisneno Tsentrom porivnialnoho prava pry Ministerstvi yustytsii Ukrainy – Translation by the Center for Comparative Law at Ministry of Justice of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224#Text [in Ukrainian]

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo harmonizatsii zakonodavstva u sferi porivnialnoi reklamy iz pravom Yevropeiskoho Soiuzu [On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the harmonization of legislation in the field of comparative advertising with the law of the European Union]: Zakon Ukrainy vid 12 lystopada 2019 roku № 286-IX / Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-20#Text [in Ukrainian]

Koval, M. (2020) Porivnialna reklama v Ukraini: ostanni zminy [Comparative advertising in Ukraine: recent changes]. Yurydychna hazeta online. Retrieved from: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/porivnyalna-reklama-v-ukrayini-ostanni-zmini.html [in Ukrainian]

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Волченко, Н., & Волченко, Є. (2023). ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-2
Розділ
МАРКЕТИНГ