НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, інноваційний менеджмент, система управління інноваційним підприємством, інноваційна стратегія розвитку

Анотація

У статті визначено місце інноваційності у ефективному управлінні організацією. З’ясовано сутність дефініцій «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний менеджмент». Проаналізовано зміст управлінській діяльності в інноваційному підприємстві, напрями інноваційної стратегії розвитку та ефективного управління організацією. Визначено, що активізація інноваційної діяльності підприємства прискорює його інтеграцію до сучасних умов ефективного розвитку інноваційного ринку. Продемонстровано залежність між рівнем економічного розвитку країни, її інвестиційною привабливістю, рівнем корупції та розвитком інноваційного підприємництва. Запропоновано методи активізації інноваційної діяльності на підприємстві, а також доведено, що управління інноваційною діяльністю перебуває у постійному взаємозв’язку з іншими системами суб’єкта господарювання.

Посилання

Schumpeter, J. A.The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,Interest, and the Business Cycle. Cambridge, MA: Harvard University Press (1934).

P.R. Whitfield, Innowacje w przemyśle, tłum. T. Mroczkowski, PWE, Warszawa 1979. s. 26.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 09.11.20).

Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Карлюк Г.В., Лях Л.В. Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні : Монографія. Київ : Укр ІНТЕІ, 2015. 116 с.

Ellis, J., Smith, J., & White, R. (2020). Corruption and Corporate Innovation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 55(7), 2124-2149. doi: https://doi.org/10.1017/S0022109019000735

Закон України “Про інноваційну діяльність“ від 04.07.2002 р. № 40-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 13.11.20).

Dougherty, D. (2018). Managers Fail to Innovate and Academics Fail to Explain How. Management and Organization Review, 14(1), 229-239. doi: https://doi.org/10.1017/mor.2018.4.

Brojak-Trzaskowska M.: Zarządzanie innowacjami, [w:] Engelhardt J. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem. CeDeWu, Warszawa, 2014. 180 s.

Князь С.В., Комарницька Н.М. Системний підхід в управління інноваційною діяльністю підприємства. Економічний простір: зб. наук. праць. № 83. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. 267 с.

Кузнєцов Е.А. (2019). Конкурентноспроможна система менеджменту як умова соціально-економічного суверенітету держави. Market economy: modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 1 (41) ISSN 2413-9998, doi: https://doi.org/10.18524/2413-9998/2019.1(41).173460.

Pierre Mohnen and Bronwyn H. Hall (2013) Innovation and productivity: an update”, Eurasian Business Review 3(1): 47-65 Springer International Publishing, Print ISSN 1309-4297 Online ISSN 2147-4281. doi: https://doi.org/10.14208/BF03353817.

Фецович Т. Аналіз формування інноваційної стратегії розвитку підприємства. Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. 2010. № 14-15. С. 296-303.

Schumpeter, J. A.The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle (1934) Cambridge, MA: Harvard University Press.

P.R. Whitfield, Innowacje w przemyśle, (1979) tłum. T. Mroczkowski, PWE, Warszawa, s. 26.

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10 lypnya 2019 r. № 526-r Pro rozuminnya Stratehiyi rozvytku sfery innovatsiynoyi diyalʹnosti na period do 2030 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (accessed 09 November 2020).

Pysarenko T.V. (2015) Innovatsiyna diyalʹnistʹ ta yiyi vplyv na ekonomichnyy rozvytok v Ukrayini: Monohrafiya / T.V. Pysarenko, T.K. Kvasha, H.V. Karlyuk, L.V. Lyakh. Kyiv: Ukr INTEI. 116 s.

Ellis, J., Smith, J., & White, R. (2020) Corruption and Corporate Innovation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 55(7), 2124-2149. doi: https://doi.org/10.1017/S0022109019000735.

Zakon Ukrayiny “Pro innovatsiynu diyalʹnistʹ” vid 04.04.2002 r. № 40-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15. (accessed 13 November 2020)

Dougherty, D. (2018) Managers Fail to Innovate and Academics Fail to Explain How. Management and Organization Review, 14(1), 229-239. doi: https://doi.org/10.1017/mor.2018.4.

Brojak-Trzaskowska M. (2014) Zarządzanie innowacjami, [w:] Engelhardt J. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem. CeDeWu, Warszawa. 180 s.

Knyaz S.V., Komarnytska N.M. (2014) Systemnyy pidkhid v upravlinni innovatsiynoyu diyalnistyu pidpryyemstva. Ekonomichnyy prostir: zb. nauk. pratsʹ. № 83. Dnipropetrovsk: PDABA. 267 s.

Kuznyetsov E.A. (2019) Konkurentnospromozhna systema menedzhmentu yak umova sotsialʹno-ekonomichnoho suverenitetu derzhavy. Market economy: modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 1 (41) ISSN 2413-9998, doi: https://doi.org/10.18524/2413-9998/2019.1(41).173460

Pierre Mohnen and Bronwyn H. Hall (2013) Innovation and productivity: an update”, Eurasian Business Review 3(1): 47-65 Springer International Publishing, Print ISSN 1309-4297 Online ISSN 2147-4281. doi: https://doi.org/10.14208/BF03353817.

Fetsovych T. (2010) Analiz formuvannya innovatsiynoyi stratehiyi rozvytku pidpryyemstva. Ukrayinsʹka nauka: minule, suchasne, maybutnye. № 14-15, pp. 296-303 s.

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 208
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Повстин, О., & Гонтар, З. (2021). НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-17
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ