ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: циркулярна економіка, аграрний сектор, інвестиційне забезпечення, інновації, відходи

Анотація

У статті представлені інструменти інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору в умовах циркулярної економіки. В контексті зростаючих екологічних проблем і нестабільності ресурсів, циркулярна економіка стає ключовим інструментом для сталого розвитку аграрного сектору. Стаття описує роль інноваційних технологій, створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення іноземних інвестицій та розвиток системи моніторингу та оцінки як інструменти, що сприяють циркулярному розвитку аграрного сектору. Висвітлюється важливість співпраці різних стейкхолдерів та освіти для досягнення успішного переходу до циркулярної економіки в аграрному секторі. Ця стаття вказує на важливість інвестицій у циркулярні практики як спосіб досягнення сталого та ефективного розвитку аграрного сектору. Стаття також підкреслює необхідність створення сприятливого правового середовища для циркулярних інвестицій в аграрний сектор. Залучення інвестиційних фондів, розвиток системи грантів та субсидій, а також сприяння іноземним інвестиціям становлять важливі складові успішного інвестиційного забезпечення розвитку циркулярної економіки. Крім того, активна співпраця між різними зацікавленими сторонами, такими як урядові органи, приватний сектор, громадські організації та академічна спільнота, є ключовим чинником для успішного впровадження циркулярних практик у аграрному секторі. Визначено, що інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору в умовах циркулярної економіки є ключовим фактором для досягнення сталого розвитку, збереження ресурсів та забезпечення стійкості аграрного сектору. Шляхом впровадження інноваційних технологій, створення сприятливого інвестиційного середовища та співпраці різних стейкхолдерів, можна створити потужну базу для розвитку циркулярної економіки в аграрному секторі. Пріоритетними напрямками інвестиційного забезпечення аграрного сектору в умовах циркулярної економіки є інноваційні технології, зелені інфраструктури, відновлювана енергія, розумне використання водних ресурсів, розвиток вторинного використання та переробки відходів. Інвестиції в такі проекти сприятимуть зменшенню використання природних ресурсів, зниженню викидів парникових газів, забезпеченню стійкості виробництва та зростанню доходів аграрних підприємств. Систематизовані напрями удосконалення інвестиційного забезпечення аграрного сектору в умовах циркулярної економіки: розробка та впровадження правових актів та політичних заходів, що сприяють циркулярному розвитку, забезпечують захист прав інвесторів, надають фінансові стимули та забезпечують доступ до фінансування; формування механізмів сприяння співпраці та партнерства між стейкхолдерами, щоб спільно розвивати циркулярні проекти та впроваджувати інноваційні рішення.

Посилання

Ellen MacArthur Foundation. (2020). «Circular Economy: An Introduction». URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

Прямі інвестиції. Статистика зовнішнього сектору. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#5

European Commission. (2020). Circular Economy Action Plan. URL: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Kirchherr J., Reike D., & Hekkert M. (2017). Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of Definitions. Conservation and Recycling, 2017. № 127. Рр. 221–232.

Ghisellini P., Cialani C., & Ulgiati S. A Review on Circular Economy: The Expected Transition to a Balanced Interplay of Environmental and Economic Systems. Journal of Cleaner Production. 2016. № 114. Рр. 11–32.

Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2016/24.pdf

Варфоломєєв М.О., Чуріканова О.Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929

Ellen MacArthur Foundation. (2020). «Circular Economy: An Introduction». URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

Priami investytsii. Statystyka zovnishnoho sektoru. Natsionalnyi bank Ukrainy. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#5

European Commission. (2020). Circular Economy Action Plan. URL: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Kirchherr J., Reike D., & Hekkert M. (2017). Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of Definitions. Conservation and Recycling, 2017. № 127. Rr. 221–232.

Ghisellini P., Cialani C., & Ulgiati S. A Review on Circular Economy: The Expected Transition to a Balanced Interplay of Environmental and Economic Systems. Journal of Cleaner Production. 2016. № 114. Rr. 11–32.

Napriamy reformuvannia derzhavnoi polityky v zabezpechenni tsyrkuliarnoi ekonomiky v konteksti mizhnarodnoi spivpratsi. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2016/24.pdf

Varfolomieiev M.O., Churikanova O.Iu. Tsyrkuliarna ekonomika yak nevidiemnyi shliakh ukrainskoho maibutnoho v aspekti hlobalizatsii. Efektyvna ekonomika. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Стоянова-Коваль, С., & Слуцький, Є. (2022). ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-75
Розділ
ЕКОНОМІКА