СТРАТЕГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: креативність, персонал, умови розвитку креативності персоналу, зонування траєкторії творчого простору, особистісна мотивація

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування стратегічних умов для розвитку креативності персоналу як основи інноваційного розвитку компанії. Наголошено на необхідності врахування зовнішніх і внутрішніх умов для розвитку креативності. Досліджено рівень формальної та неформальної освіти в Україні її вплив на розвиток персоналу підприємства. Запропоновано основні заходи, реалізація яких дозволяє створити креативне середовище в організації для колективного опрацювання розробок та зонування траєкторії творчого простору, визначеного особистісною мотивацією. Доведено, що розбудова такого простору дозволяє розвиватися особистості, створювати та пропонувати нові ідеї, розробки тощо. Розглянуто основні перешкоди креативній співпраці персоналу. Запропоновано модель розвитку креативності персоналу підприємства.

Посилання

Харун О.А. Формування креативності персоналу за умов інноваційного розвитку підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 6. Ч. 2. С. 142–146. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_2_2017ua/33.pdf

Бортнікова М.Г., Крохмальна Я.О. Роль креативного менеджменту у формуванні творчого потенціалу підприємства. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2022. № 2 (8). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/dec/29502/220972maket-41-48.pdf

Швець Г.О. Основні характеристики креативного менеджменту. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2(29), 11–17. 2020. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31052020/7064

VI Міжнародний форум «Креативна Україна» 7-8 грудня, 2022 р. URL: https://creativeukraine.org.ua/#about

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Гавриш О.М., Пильнова В.П., Пісковець О.В. Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 109–113. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.12.109

Сафонов Ю.М., Штангрет А.М., Олянишен Т.В., Багінський Д.В. Індустрія 4.0: розвиток людського капіталу й соціальні виклики. Інвестиції: практика та досвід. Економічні науки. 2023. № 9. С. 12–21.

Ткач Т.В. Розвиток особистості засобами неформальної освіти. Актуальні проблеми психології. Т.7. Вип.15. С. 287–291. URL: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2008_15/sb15_72.pdf

Долгова Л.І. Застосування адаптивних організаційних структур в сучасному підприємництві. Ефективна економіка. 2021. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/79.pdf

Хвостенко Т. Креативне середовище необхідне для ефективної роботи. URL: http://iqholding.com.ua/articles/kreativne-seredovishche-neobkhidne-dlya-efektivnoi-roboti

Що нового в Microsoft Teams. URL: https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de

Прохоровська С.А. Мотивація персоналу підприємств в умовах сучасних викликів. Трансформаційна економіка. 2023. № 2 (02). С. 45–48. URL: https://transformations.in.ua/index.php/journal/article/view/20

Красноступ В.М. Сутність і значення крос-функціональних команд у системі взаємодії персоналу підприємства. Бізнес-інформ. 2017. № 12.

Harun O.A. (2017). Formuvannya kreativnosti personalu za umov innovacijnogo ro-zvitku pidpriyemstv [Formation of personnel creativity under the conditions of innovative development of enterprises]. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu, vol. 6(2), pp. 142–146. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_2_2017ua/33.pdf

Bortnikova M.G., Krohmalna Ya.O. (2022). Rol kreativnogo menedzhmentu u formuvanni tvorchogo potencialu pidpriyemstva [The role of creative management in the formation of the creative potential of the enterprise]. Menedzhment ta pidpriyenictvo v Ukrayini: etapi stanovlennya ta problemi rozvitku, vol. 2 (8). Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/dec/29502/220972maket-41-48.pdf

Shvec G.O. (2020). Osnovni harakteristiki kreativnogo menedzhmentu [The main characteristics of creative management]. International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 2(29), pp. 11–17. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31052020/7064

VI Mizhnarodnij forum "Kreativna Ukrayina"7-8 grudnya, 2022 r. [VI International Forum "Creative Ukraine" December 7-8, 2022]. Available at: https://creativeukraine.org.ua/#about

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Gavrish O.M., Pilnova V.P., Piskovec O.V. (2020). Innovacijne pidpriyemnictvo: sutnist, znachennya ta problemi v suchasnih umovah funkcionuvannya [Innovative entrepreneurship: essence, meaning and problems in modern operating conditions]. Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 109–113. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.12.109

Safonov Yu.M., Shtangret A.M., Olyanishen T.V., Baginskij D.V. (2023). Industriya 4.0: rozvitok lyudskogo kapitalu j socialni vikliki [Industry 4.0: human capital development and social challenges]. Investiciyi: praktika ta dosvid. Ekonomichni nauki, vol. 9, pp. 12–21.

Tkach T.V. (2008). Rozvitok osobistosti zasobami neformalnoyi osviti [Personality development through non-formal education]. Aktualni problemi psihologiyi, vol. 7, no. 15, pp. 287–291. Available at: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2008_15/sb15_72.pdf

Dolgova L.I. (2021). Zastosuvannya adaptivnih organizacijnih struktur v suchasnomu pidpriyemnictvi [Application of adaptive organizational structures in modern entrepreneurship]. Efektivna ekonomika, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/79.pdf

Hvostenko T. Kreativne seredovishe neobhidne dlya efektivnoyi roboti [A creative environment is necessary for effective work]. Available at: http://iqholding.com.ua/articles/kreativne-seredovishche-neobkhidne-dlya-efektivnoi-roboti

Sho novogo v Microsoft Teams [What's new in Microsoft Teams]. Available at: https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de

Prohorovska S.A. (2023) Motivaciya personalu pidpriyemstv v umovah suchasnih viklikiv [Motivation of enterprise personnel in the conditions of modern challenges]. Transformacijna ekonomika, vol. 2 (02), pp. 45–48. Available at: https://transformations.in.ua/index.php/journal/article/view/20

Krasnostup V.M. (2017). Sutnist i znachennya kros-funkcionalnih komand u sistemi vzayemodiyi personalu pidpriyemstva [The essence and importance of cross-functional teams in the system of interaction of the company's personnel]. Biznes-inform, vol. 1.

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Танасюк, І., & Кіршо, С. (2023). СТРАТЕГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-80
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ