РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ключові слова: стратегія, агропромисловий комплекс, підприємства агропромислового комплексу України, стратегії розвитку, інновації, інноваційний розвиток

Анотація

Здійснено дослідження сутності категорії стратегія різними науковцями. Визначено, що її розглядають переважно у якості набору правил. Розглянуто основні види стратегій, при цьому акцентовано увагу на сутності наступальної стратегії, яка передбачає здійснення масованих інвестицій у НДДКР та проведення маркетингових досліджень, забезпечення організаційної адаптації суб’єктів господарювання, проведення активних рекламних заходів. Наголошено на доцільності формування стратегій розвитку, які можна розглядати у якості уточнюючих до основних їх видів з урахуванням впливу інноваційного чинника, дослідження якого актуалізує функцію впливу інновацій, посилюючи їх роль та значення задля забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання. Розглянуто основні види стратегій розвитку: активні та пасивні. Запропоновано стратегію розвитку підприємств агропромислового комплексу України з урахуванням можливості реалізації ними активних стратегій в сучасних умовах господарювання розглядати у взаємозв’язку з інноваційними стратегіями. Розглянуто основні види інноваційних стратегій: традиційна, опортуністська, імітаційна, оборонна, залежна, наступальна. Здійснено групування стратегій за структурними компонентами з урахуванням можливості формування в їх межах стратегій розвитку. Акцентовано увагу тому, що підвищення рівня розвитку підприємств АПК України можливе зокрема у результаті формування та реалізації певних стратегій, однією з яких є продуктово-товарна. Розглянуто передумови впровадження такої стратегії, переваги, які дає суб’єктам господарювання її впровадження, а також етапи формування. Розглянуто основні шляхи розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств та агропромислового комплексу зокрема. Розглянуто типові процедури, за якими має здійснюватися вибір товарно-продуктової стратегії на інноваційних засадах та ряд критеріїв, які мають враховувати такі типові процедури, ці критерії, у свою чергу, слугують в якості індикаторів задля обґрунтування доцільності розроблення та реалізації такої стратегії. Зроблено висновок про доцільність проведення глибоких теоретико-практичних досліджень щодо забезпечення ефективного функціонування підприємств агропромислового комплексу України та формування стратегій їх розвитку на інноваційних засадах задля відновлення економіки країни у післявоєнний період.

Посилання

Бутенко А. І., Лазарева Є. В. Інвестиційна діяльність в інноваційній сфері підприємництва України: методи і форми. Вісник економічної науки України. 2007. № 2. С. 14–19.

Хірівський Р., Содома Р., Клебан О., Устиновська Т. Стратегія розвитку АПК України в умовах посилення міжнародної конкуренції. Розвиток маркетингу в АПК. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/8540/1/Econ-28-2021-32.pdf

Бубенко П., Гусєв В. Чому гальмуються інноваційні процеси в Україні. Економіка України. 2009. № 6. С. 30–39.

Бреус С. В., Байрамов М. Управління продуктовими інноваціями у контексті їх впровадження суб’єктом господарювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 3 (26). С. 55–61. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/26_2020/11.pdf

Антонюк Л. Л. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.

Гудзь О. І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 346–352. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/48.pdf

Aптекaр С. С. Oцінкa ефективнoсті іннoвaційних стрaтегій підприємств. Екoнoмікa Укрaїни. 2017. № 1. С. 42–49.

Крисанов Д. Ф., Водянка Л. Д. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості. Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 89–104.

Колінко Н. О. Управління інноваційною діяльністю як основа якісних зрушень. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2011. № 12. С. 43.

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 5–8.

Бреус С. В., Поліщук Т. С. Дослідження сутності інноваційного потенціалу у контексті управління інноваціями на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 51. С. 98–103. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/51_2021_ukr/17.pdf

Butenko, A. I., Lazareva, Ye. V. (2007). Investytsiina diialnist v innovatsiinii sferi pidpryiemnytstva Ukrainy: metody i formy [Investment activity in the innovative sphere of entrepreneurship of Ukraine: methods and forms]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of the Economic Science of Ukraine, 2, 14–19. [in Ukrainian]

Khirivskyi, R., Sodoma, R., Kleban O., Ustynovska, T. (2021). Stratehiia rozvytku APK Ukrainy v umovakh posylennia mizhnarodnoi konkurentsii [Strategy of development of the agro-industrial complex of Ukraine in the conditions of strengthening the international competition]. Rozvytok marketynhu v APK – Development of marketing in the agricultural industry. Available at: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/8540/1/Econ-28-2021-32.pdf [in Ukrainian]

Bubenko, P., Husiev, V. (2009). Chomu halmuiutsia innovatsiini protsesy v Ukraini [Why are innovative processes slowing down in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 6, 30–39. [in Ukrainian]

Breus, S. V., Bairamov, M. (2020). Upravlinnia produktovymy innovatsiiamy u konteksti yikh vprovadzhennia subiektom hospodariuvannia [Management of product innovations in the context of their implementation by the business entity]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: economy, business and management, 3 (26), 55–61. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/26_2020/11.pdf [in Ukrainian]

Antoniuk, L. L. Antoniuk, L. L., Poruchnyk, A. M., Savchuk, V. S. (2003). Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii [Innovation: theory, mechanism of development and commercialization]. Kyiv : KNEU. [in Ukrainian]

Hudz, O. I. (2018). Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia [Strategy of enterprise development: essence and classification]. Economy and Society – Ekonomika i suspilstvo, 18, 346–352. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/48.pdf [in Ukrainian]

Aptekar, S. S. (2017). Otsinka efektyvnosti innovatsiinykh stratehii pidpryiemstv [Evaluating the effectiveness of innovative business strategies]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 1, 42–49. [in Ukrainian]

Krysanov, D. F., Vodianka, L. D. (2015). Stratehii naroshchuvannia innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstvamy kharchovoi promyslovosti [Strategies of the expansion of innovative potential ву processing companies]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economics and forecasting, 1, 89–104. [in Ukrainian]

Kolinko, N. O. (2011). Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu yak osnova yakisnykh zrushen [Management of innovative activities as the basis of qualitative changes]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" – Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 12, 43. [in Ukrainian]

Dzhedzhula, V. V., Yepifanova, I. Yu., Tsvyk, O. H. (2017). Innovatsiina diialnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Innovative activity as a factor of competitiveness of enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 4, 5–8. [in Ukrainian]

Breus, S. V., Polishchuk, T. S. (2021). Doslidzhennia sutnosti innovatsiinoho potentsialu u konteksti upravlinnia innovatsiiamy na pidpryiemstvi [Research of the essence of innovation potential in the context of innovation management at the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 51, 98–103. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/51_2021_ukr/17.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Бреус, С., & Дудник, О. (2023). РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-68
Розділ
ЕКОНОМІКА