БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

  • Вадим Ратинський Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя https://orcid.org/0000-0001-9283-6371
Ключові слова: аналіз, бухгалтерський облік, малий бізнес, обліково-аналітична система

Анотація

Метою статті є розгляд проблемних питань використання бухгалтерського обліку в сфері малого та середнього бізнесу, а також сформовано пропозиції можливих шляхів їх вирішення. Зроблено основний висновок про необхідність відокремленої практики бухгалтерського обліку і її основних постулатів, що включають певні поняття, зміст та сферу функціонування обліку для внутрішнього управління діяльністю підприємств, методи бухгалтерського обліку та аудиту. Малий бізнес – локомотив регіональної економіки. Грамотна організація бухгалтерського обліку і аналізу на малих підприємствах дозволяє їм ефективно і мобільно функціонувати в умовах конкурентного середовища. Головна проблема – знайти оптимальний варіант обліково-аналітичної системи для суб'єктів малого підприємництва. Вітчизняний малий бізнес в сучасних економічних реаліях повинен стати локомотивом для регіональної економіки. Саме суб'єкти малого підприємництва здатні швидко реагувати на ринкову кон'юнктуру, забезпечуючи споживчий попит на товари, послуги та одночасно вирішуючи проблему зайнятості працездатного населення.

Посилання

Красношапка В.В., Трохимець І.І. Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4097

Кузнецова О.Н., Мишина М.Ю. Бухгалтерский учет и анализ: перспективы для малого бизнеса. Вестник Брянского государственного университета. 2015. №2. С. 338-342. 3. Саінчук А.О. Аналіз ринку аутсорсингових підприємств в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2019. №2. С. 135–144.

ДК 009:2010. Класифікація видів економічної діяльності [Чинний від 2012-01-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2010.

Арбузов С.Г. Колобов Ю.В., Міщенко В.І., Науменкова С.В. Банківська енциклопедія. Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. 504 с.

Digital resonance: the new factor influencing location attractiveness. The 2019 Kearney Global Services Location Index. URL: https://www.kearney.com/digitaltransformation/gsli/2019-full-report.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16 липня 1999 року № 966-XIV // ВВР України. 1999. № 40. Ст. 365.

Krasnoshapka, V.V., & Trokhymets, I.I. (2015) Autsorsynh ta yoho zastosuvannia na pidpryiemstvakh Ukrainy [Outsourcing and its application at the enterprises of Ukraine]. Efficient economy, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4097 (in Ukrainian)

Kuznetsova O.N., Mishina M.Yu. (2015) Bukhhalterskyi uchet y analyz: perspektyvы dlia maloho byznesa [Accounting and Analysis: Prospects for Small Business]. Bulletin of Bryanskiy state university, 2, 338–342. (in Russian)

Sainchuk A.O. (2019). Analiz rynku autsorsynhovykh pidpryiemstv v Ukraini [Market analysis of outsourcing companies in Ukraine]. Economic Bulletin of Donbass, 2, 135–144 (in Ukrainian)

Classification of economic activities. (2010). SC 009:2010 from 01th January 2012. Kyiv: Derzhstandart Ukraine. (in Ukrainian)

Arbuzov S.H., Kolobov Y.V., Mishchenko V.I., Naumenkova S.V. (2011) Bankivska entsyklopediia [Banking encyclopedia]. Kyiv: Research Center of the National Bank of Ukraine: Knowledge. (in Ukrainian)

Digital resonance: the new factor influencing location attractiveness. The 2019 Kearney Global Services Location Index Retrieved from: https://www.kearney.com/digital-transformation/gsli/2019-full-report.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist: Zakon Ukrainy [About accounting and financial reporting] № 40. (1999, July 16). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 365. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 635
Завантажень PDF: 480
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Ратинський, В. (2021). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-18
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ