СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Вячеслав Мельник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • Олег Поліщук Уманський національний університет садівництва https://orcid.org/0000-0002-9859-9001
Ключові слова: міжнародна економіка, національна економіка, глобалізація, держава, розвиток, процес, інтеграція, еколого-економічні відносини, інституційне забезпечення, світова економіка

Анотація

Визначено, що безпека залежить від політичних, соціально-демографічних, науково-технічних, економічних, природно-географічних та екологічних факторів. Обгрунтовано структуру екологічних факторів, які впливають на забезпечення безпеки, а саме: величина природно-ресурсного і асиміляційного потенціалів територій та ступінь їх використання, антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище та рівень екологізації господарського комплексу. Встановлено, що глобалізація є процесом глибокого та інтенсивного розвитку економіки, політики, соціальної сфери, що розгортається на міжнародному рівні під впливом різноманітних світових процесів (рух товарів та послуг на міжнародному рівні, фактори виробництва, розвиток інноваційних ресурсів, інтернаціональність виробничих галузей економіки, транснаціоналізація, інфраструктурний розвиток, стратегічний менеджмент) та інституцій (інституції лібералізації товарів, інституції регулювання економіки, політики та соціальної сфери), метою якого є ефективна трансформація та посилення впливу глобальних рушійних сил на збалансований розвиток окремих країн.

Посилання

Білорус О.Г. Мацейко Ю.М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: системні маркетологічні дослідження. Київ : МАУП, 2005. 492 с.

Брижань І.А. Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. Вип. 1. С. 128–133.

Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки : навч. посіб. 4-вид., випр. Київ : Знання, 2004. 213 с.

Кант И. К вечному миру. Москва, 1995. 480 с.

Мельник Л.Г., Сотник І.М., Чигрин О.Ю. Економіка природних ресурсів. Навч. посіб. Суми : Університетська книга. 2010. 346 с.

Развитие навстречу «зеленой» экономике. Материалы второй сессии Подготовительного комитета к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (8 марта 2011 года, Нью-Йорк). URL: http://www.un.org/ru/development/desa/news/sustainable/development-greeneconomy.shtml

Сотник І.М. Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій : монографія. Суми : Університетська книга, 2006. 551 с.

Болдак А.О., Войтко С.В., Джигирей І.М. та ін. Сталий розвиток регіонів України. Київ : НТУУ «КПІ», 2009. 197 с.

Чоловська Н. Глобальна самоорганізація людства на засадах сталого розвитку. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Випуск 15. С. 96–102.

Belarus O.G. Maceiko Yu.M. (2005) Hlobalna perspektyva i stalyi rozvytok: systemni marketolohichni doslidzhennia [Global perspective and sustainable development: systematic market research]. Kyiv: MAUP, 492 p.

Bryzhan I.A. (2013) Umovy ta chynnyky perekhodu Ukrainy do modeli staloho rozvytku [Conditions and factors of transition of Ukraine to the model of sustainable development]. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Issue 1. P. 128–133.

Didkivska L.I., Golovko L.S. (2004) Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky : navch. posib. 4-vyd., vypr. [State regulation of the economy: education. manual 4-ed.]. Kyiv: Znannia, 213 p.

Kant I. (1995) K vechnomu miru [To eternal peace]. Moskva, 480 p.

Melnyk L.H., Sotnyk I.M., Chygrin O.Yu. (2010) Ekonomika pryrodnykh resursiv. Navch. posib. [Economics of natural resources. Training manual]. Sumy: University book, 346 p.

Development towards a "green" economy. Materials of the second session of the Preparatory Committee for the United Nations Conference on Sustainable Development (March 8, 2011, New York). URL: http://www.un.org/ru/development/desa/news/sustainable/development-greeneconomy.shtml

Sotnyk I.M. (2006) Resursozberezhennia ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: formuvannia mekhanizmiv perekhodu subiektiv hospodariuvannia Ukrainy do ekonomichnoho rozvytku na bazi resursozberihaiuchykh tekhnolohii: monohrafiia [Resource conservation and economic development of Ukraine: formation of mechanisms for the transition of economic entities of Ukraine to economic development based on resource-saving technologies: monograph]. Sumy: University book, 551 p.

Boldak A. O., Voitko S. V., Dzhigirei I. M. and others (2009) Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy [Sustainable development of the regions of Ukraine]. Kyiv: NTUU "KPI", 197 p.

Cholovska N. (2012) Hlobalna samoorhanizatsiia liudstva na zasadakh staloho rozvytku [Global self-organization of humanity on the basis of sustainable development]. Bulletin of Lviv University. Series of philosophical sciences, no. 15, pp. 96–102.

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Мельник, В., & Поліщук, О. (2023). СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-63
Розділ
ЕКОНОМІКА